Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

516. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica, stran 1087.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02, in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 2. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
1. točka 4. člena Odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11) (v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se na novo glasi:
»»Prireditev« je večdnevni javni dogodek ali sklop enodnevnih ali večdnevnih javnih dogodkov, ki si sledijo v daljšem časovnem obdobju in je sestavljena iz več različnih samostojnih dogodkov (npr. koncert, gledališka predstava, razstava, sejem, otroška delavnica …), ki pa so med seboj vsebinsko povezani ter je namenjena čim več različnim skupinam obiskovalcev. Nanaša se tako na področje kulture kot turizma in zabave ter je namenjena različnim starostnim skupinam prebivalcev.«.
2. člen
V prvem stavku prvega odstavka 5. člena odloka se črta besedilo »in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetja)«.
Črta se 5. točka prvega odstavka 5. člena odloka.
Za 4. točko prvega odstavka 5. člena odloka se doda nova 5. točka), ki se glasi:
»ne opravlja dejavnosti izvoza oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,«.
Spremeni se dosedanja 8. točka prvega odstavka 5. člena odloka, in sicer tako, da se na novo glasi:
»podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica.«.
3. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Sredstva po tem odloku se dodeljujejo za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev, ki pospešujejo promocijo, spodbujajo razvoj turizma in pomenijo oživitev mesta Nova Gorica in v okviru celotnega razpisanega programa tvorijo celoto namenjeno najširšemu krogu obiskovalcev.«
Črtajo se drugi, tretji in četrti, šesti in sedmi odstavek 6. člena odloka.
Doda se nov, drugi odstavek 6. člena odloka, ki se glasi:
»Prireditev mora biti zastavljena tako, da se samostojni dogodki ne odvijajo le zvečer, ampak preko celega dneva (npr. popoldan otroška delavnica, zvečer gledališka predstava ...), razen če ni z javnim razpisom drugače določeno.«.
Dosedanji peti odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Na podlagi tega odloka se ne sofinancirajo naslednji dogodki oziroma prireditve:
– samostojni dogodki, ki niso del prireditve;
– prireditve oziroma samostojni dogodki, ki jih Mestna občina Nova Gorica že sofinancira, oziroma ki se sofinancirajo iz drugih javnih virov;
– prireditve, ki so že bile izvedene;
– samostojni dogodki oziroma prireditve, ki so del večje prireditve, ki se ne sofinancira na podlagi tega odloka;
– tradicionalne prireditve in prireditve, ki so se v preteklih letih že izvajale (npr. martinovanje, pustovanje ...);
– prireditve gostinskih lokalov, ki se odvijajo v oziroma pred lastnimi oziroma najetimi gostinskimi prostori,
– prireditve prijaviteljev, ki jih izvajajo v lastnih prostorih in za katere mora obiskovalec dogodka oziroma prireditve prispevati kakršenkoli prispevek, kot so kotizacija, vstopnina, prostovoljni prispevek;
– prireditve, ki jih je Mestna občina Nova Gorica naročila skladno s predpisi o javnem naročanju.«.
Dosedanji deveti odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Prireditve naj se odvijajo na javnih površinah, ki so, skladno z akti organa Mestne občine Nova Gorica, pristojnega za okolje in prostor, primerne za prireditve. Prireditve se lahko odvijajo tudi v zaprtih prireditvenih prostorih, ki so v javni lasti (npr. gledališka dvorana, športna dvorana …).«
Dosedanji deseti odstavek 6. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»V posameznem javnem razpisu se lahko določi, da:
– mora prireditev, poleg vsebin iz prve točke četrtega člena odloka (kultura, turizem, zabava), vsebovati še druge vsebine;
– druge pogoje za sofinanciranje.«.
Dosedanji peti odstavek 6. člena postane tretji, dosedanji osmi odstavek postane četrti, dosedanji deveti odstavek postane peti, dosedanji deseti odstavek pa šesti odstavek 6. člena odloka.
4. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Postopek dodeljevanja sredstev vodi organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za turizem (v nadaljevanju: pristojni organ). Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja sedem članska strokovna Komisija za spodbujanje prireditev v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Naloge komisije so:
– dajanje predlogov sprememb in izboljšav javnega razpisa in razpisne dokumentacije pristojnemu organu;
– priprava meril, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno nemerljiva dejstva (npr. merilo kakovosti programa, ustreznost vsebine …);
– potrditev predloga javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– odpiranje prispelih vlog;
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih na odpiranju;
– ocenjevanje vlog s tistimi merili, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno nemerljiva dejstva (npr. merilo kakovosti programa, ustreznost vsebine …);
– na predlog pristojnega organa rešuje strokovna vprašanja, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev. O strokovnih vprašanjih komisija odloča z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti se glas predsedujočega šteje dvojno;
– usklajevanje datumov prireditev prijaviteljev z drugimi rednimi, tradicionalnimi in drugimi, za komisijo pomembnimi prireditvami;
– analiza in podajanje mnenja izvedenih prireditev izbranega prijavitelja na javnem razpisu.
Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.«
5. člen
Za dosedanjim 10., se doda nov, 11. člen, ki se glasi:
»Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja sredstev, zlasti pa:
– pripravi predloge meril, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno merljiva dejstva (npr. ugotoviti je potrebno število sodelujočih organizacij pri prireditvi, ugotoviti je potrebno ali je prijavitelj priložil referenco ali ne …), predloge javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije v Uradnem listu RS ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica;
– ugotavlja vsebinsko in formalno popolnost in pravočasnost vlog;
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev;
– oceni vloge s tistimi merili, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno merljiva dejstva (npr. ugotoviti je potrebno število sodelujočih organizacij pri prireditvi, ugotoviti je potrebno ali je prijavitelj priložil referenco ali ne …) ter skladno s tem odlokom in javnim razpisom organizira ocenjevanje, ki je v pristojnosti komisije in pridobi njene ocene;
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi število točk, ki jo prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec in o tem seznani komisijo;
– vodi zapisnike sej komisije;
– izdaja ustrezne upravne akte.«.
6. člen
Za četrto alinejo dosedanjega 11. člena odloka, se doda nova, peta alineja, ki se glasi:
»– pogoje za prireditve, ki se sofinancirajo,«.
Za dosedanjo šesto alinejo dosedanjega 11. člena odloka se doda nova, osma alineja, ki se glasi:
»– način točkovanja vlog na podlagi meril;«.
7. člen
Pred prvo alinejo tretjega odstavka dosedanjega 12. člena odloka se doda nova, prva alineja, ki se glasi:
»– pogoji za prireditve, ki se sofinancirajo,«.
Dosedanja peta alineja tretjega odstavka dosedanjega 12. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– merila za ocenjevanje vlog, z navedbo, katera merila ocenjuje komisija in katera pristojni organ,«.
8. člen
Za dosedanjim 13. členom odloka se doda nov, 15. člen, ki se glasi:
»Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljena prireditev skladna s pogoji in drugimi zahtevami za sofinanciranje prireditev, ki so navedeni v javnem razpisu.«.
9. člen
Dosedanji 14. člen se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
O delu komisije mora pristojni organ sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj vse sklepe komisije. Zapisnik podpiše predsednik komisije.
Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
– imena prisotnih članov komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
– morebitne pomanjkljivosti vlog.«.
10. člen
Dosedanji 15. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve, pritožba na župana Mestne občine Nova Gorica.«.
11. člen
Dosedanji 16. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Pristojni organ pregleda pravočasne in popolne vloge, ugotovi izpolnjevanje pogojev v vsaki posamezni vlogi ter jo oceni na podlagi meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. O pregledu vlog in ocenjevanju mora pristojni organ voditi zapisnik, ki ga skupaj z vlogami predloži komisiji, zato da opravi ocenjevanje, ki je v njeni pristojnosti. Člani komisije ločeno od pristojnega organa strokovno ocenijo vloge na podlagi meril iz šeste alineje drugega odstavka 10. člena odloka in ocenjevalne liste predložijo upravnemu organu.
Na podlagi celotnega izvedenega postopka pristojni organ ugotovi skupno število točk, ki ga prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec in o tem seznani komisijo.«.
12. člen
V dosedanjem 17. členu odloka se dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
»V javnem razpisu se lahko omeji število upravičencev za dodelitev sredstev.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, na glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 evrov).
Če je prijavitelj za iste upravičene stroške prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči.
Pristojni organ bo, v izogib morebitni preseženi zgornji meji »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih, pred dodelitvijo sredstev od prijavitelja pridobil pisno izjavo o:
– že prejetih de minimis pomočeh, vključno z navedbo pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške.
Sredstva, ki se dodeljujejo po tem odloku, ne bodo pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga«.
13. člen
Dosedanji 18. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Po izvedenem postopku iz 18. člena tega odloka pristojni organ izda za vse prijavitelje skupaj eno odločbo, s katero odloči o vseh vlogah.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena imajo vsi prijavitelji, katerim je bila vročena, možnost vložiti pritožbo na župana Mestne občine Nova Gorica, in sicer v roku petnajst dni od njene vročitve.
Pritožbeni razlog ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog, ki so objavljena v javnem razpisu.
Zoper merila iz šeste alineje drugega odstavka 10. člena tega odloka, je pritožba možna le glede pravilnosti izračuna in vnosa dodeljenih točk v skupno število točk, ni pa dovoljena zoper število točk, ki ga je posamezni član komisije dodelil posamezni vlogi.«.
Zoper rešitve o strokovnih vprašanjih iz sedme alineje drugega odstavka 10. člena tega odloka pritožba ni dovoljena.
14. člen
Prvi odstavek dosedanjega 19. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Po dokončnosti odločbe iz prejšnjega člena Mestna občina Nova Gorica podpiše pogodbe z izbranimi prijavitelji ter objavi seznam prejemnikom sredstev na svoji spletni strani.«.
Drugi odstavek dosedanjega 19. člena se črta.
15. člen
Črta se prvi stavek prvega odstavka dosedanjega 20. člena. Drugi stavek prvega odstavka dosedanjega 20. člena se spremeni tako, da se na novo glasi: »Pogodba iz prejšnjega člena mora vsebovati vsaj:«.
Za prvim stavkom zadnjega odstavka dosedanjega 20. člena odloka se doda nov, drugi stavek, ki se glasi: »V tem primeru ima Mestna občina Nova Gorica pravico do povračila škode, ki jo ima zaradi umika vloge na razpis.«.
16. člen
V tretjem odstavku dosedanjega 20. člena odloka in v prvem odstavku dosedanjega 21. člena odloka se število 18. nadomesti s številom 20.
17. člen
V prvem odstavku dosedanjega 24. člena odloka se število 20. nadomesti s številom 22.
18. člen
Dosedanji 11., 12. in 13. člen odloka postanejo 12., 13. in 14. člen odloka.
Dosedanji 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. in 25. člen odloka postanejo 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. člen odloka.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2011-20
Nova Gorica, dne 2. februarja 2012
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost