Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

515. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica, stran 1085.

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 2. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
Za tretjim odstavkom 5. člena Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 25/11) (v nadaljevanju: odlok) se doda nov, četrti odstavek, ki se glasi:
»V primeru spodbujanja ustanavljanja novih, inovativnih in visokotehnološko usmerjenih podjetij je upravičenec podjetje, ki je član Primorskega tehnološkega parka in ki ima sedež bodisi v Primorskem tehnološkem parku bodisi v Mestni občini Nova Gorica.«.
2. člen
V prvem stavku 6. člena odloka se črta besedilo »in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetja)«.
Peta alineja točke dva 6. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– cestnoprometni sektor, in sicer za investicije v nabavo vozil za cestni prevoz tovora,«.
Črtata se točki pet in šest 6. člena odloka.
Za dosedanjo točko sedem 6. člena odloka se dodajo nove točke šest, sedem in osem, ki se glasijo:
»6) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
7) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
8) če je prejemnik za iste upravičene stroške že prejel ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti državnih pomoči,«.
Dosedanja točka enajst 6. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»podjetje ima pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Mestne občine Nova Gorica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Nova Gorica,«.
Za dosedanjo točko dvanajst 6. člena odloka se doda nova, enajsta točka, ki se glasi:
»13) Skupna višina pomoči, dodeljena istemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne bo presegla 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja meja pomoči 100.000,00 EUR).«.
Dosedanja točka sedem 6. člena odloka postane točka pet 6. člena odloka, dosedanja točka enajst postane točka devet, dosedanja točka dvanajst pa točka deset 6. člena odloka.
3. člen
Za šesto točko prvega odstavka 7. člena odloka se doda nova, sedma točka, ki se glasi:
»7. spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij.«.
4. člen
Za 33. členom odloka se dodajo novi 34., 35. in 36. člen, ki se glasijo:
»8. Spodbujanje ustanavljanja inovativnih, visokotehnološko usmerjenih podjetij
34. člen
(namen sofinanciranja)
Sredstva so namenjena podjetjem za katere je značilna visoka vsebnost znanja, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega.
Sredstva omogočajo podjetjem hitrejši razvoj projekta in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetja.
35. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški so:
– računalniška oprema,
– promocija,
– najem poslovnih prostorov,
– patentna zaščita ipd.
36. člen
(višina dodeljenih sredstev za kritje upravičenih stroškov in instrument dodeljevanja sredstev)
Višino dodeljenih sredstev komisija določi na podlagi zneska, ki je v posameznem proračunskem letu rezerviran na postavki 1003/09003 – Nova delovna mesta in samozaposlitve.
Instrument dodeljevanja sredstev so subvencije.«.
5. člen
Dosedanji 35. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(strokovna komisija)
Postopek dodeljevanja finančnih spodbud vodi organ Mestne občine Nova Gorica, pristojen za gospodarstvo (v nadaljevanju: pristojni organ). Posamezne naloge v postopku dodeljevanja sredstev opravlja Komisija za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje Mestni svet Mestne občine Nova Gorica, razen postopkov nakupa, urejanja in komunalnega opremljanja zemljišč v okviru ukrepa – začetne investicije in investicije v razširjanje dejavnosti in razvoj, za izvedbo katerih se uporabljajo določila Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 100/09 in 49/10).
Naloge komisije so:
– potrditev predloga javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– odpiranje prispelih vlog;
– beleženje morebitnih pomanjkljivosti vlog, ugotovljenih ob odpiranju;
– ocenjevanje vlog s tistimi merili, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno nemerljiva dejstva;
– na predlog pristojnega organa rešuje strokovna vprašanja, ki se pojavijo v postopku dodeljevanja sredstev. O strokovnih vprašanjih komisija odloča z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti se glas predsedujočega šteje dvojno;
– dajanje predlogov pristojnemu organu.
Glede interesne povezanosti predsednika in članov komisije s prijavitelji oziroma prejemniki sredstev se uporabljajo določbe veljavnih predpisov s področja postopkov o izvrševanju proračuna.
6. člen
Za dosedanjim 35. členom se doda nov 39. člen, ki se glasi:
»Pristojni organ opravlja naloge, ki so potrebne, da se izvede postopek dodeljevanja finančnih spodbud, zlasti pa:
– pripravi predloge meril, javnega razpisa in razpisne dokumentacije;
– zagotovi objavo javnega razpisa oziroma razpisne dokumentacije v Uradnem listu RS ter na spletni strani Mestne občine Nova Gorica;
– ugotavlja vsebinsko in formalno popolnost in pravočasnost vlog;
– zahteva dopolnitev formalno nepopolnih vlog;
– ugotavlja izpolnjevanje pogojev za dodelitev sredstev;
– oceni vloge s tistimi merili, s katerimi se v vlogi ocenjujejo objektivno merljiva dejstva ter skladno s tem odlokom in javnim razpisom organizira ocenjevanje, ki je v pristojnosti komisije in pridobi njene ocene;
– na podlagi izvedenega postopka ugotovi število točk, ki jo prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec in o tem seznani komisijo;
– vodi zapisnike sej komisije;
– izdaja ustrezne upravne akte.«.
7. člen
V peti alineji dosedanjega 36. člena odloka se za besedo »upravičencev« doda besedilo: »in upravičenih stroškov za posamezni ukrep«.
8. člen
V prvi alineji tretjega odstavka dosedanjega 37. člena odloka se za besedo »razpisa« doda besedilo: »in upravičenih stroškov za posamezni ukrep«.
Šesta alineja tretjega odstavka dosedanjega 37. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»– merila za ocenjevanje vlog, z navedbo, katera merila ocenjuje komisija in katera pristojni organ;«.
9. člen
Za dosedanjim 38. členom odloka se doda nov 43. člen, ki se glasi:
»(popolnost vloge)
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija. Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen s posameznim ukrepom oziroma upravičenimi stroški.«.
10. člen
Dosedanji 39. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(odpiranje vlog, zapisnik)
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi komisija in se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu.
O delu komisije mora pristojni organ sproti voditi zapisnik, ki mora vsebovati najmanj vse sklepe komisije. Zapisnik podpiše predsednik komisije.
Zapisnik o odpiranju vlog mora vsebovati:
– naslov, prostor in čas zasedanja komisije;
– imena prisotnih članov komisije;
– imena oziroma naziv prijaviteljev po vrstnem redu odpiranja vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– morebitne pomanjkljivosti vlog.«.
11. člen
Dosedanji 40. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(prepozne, nepopolne vloge)
Prepozne vloge, vloge, ki niso oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne vloge, s sklepom zavrže pristojni organ.
Prijavitelje, katerih vloge na razpis niso formalno popolne, pristojni organ v roku osmih delovnih dni od dneva odpiranja vlog pisno pozove, naj vloge dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v postavljenem roku ne dopolnijo, zavrže pristojni organ s sklepom. Po preteku roka iz tega odstavka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Zoper sklep iz prvega in drugega odstavka tega člena je možna, v petnajstih dneh od vročitve sklepa, pritožba na župana Mestne občine Nova Gorica.«.
12. člen
Dosedanji 41. člen odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»(ocenjevanje)
Pristojni organ pregleda pravočasne in popolne vloge, ugotovi izpolnjevanje pogojev v vsaki posamezni vlogi ter jo oceni na podlagi meril, ki so bila navedena v javnem razpisu oziroma v razpisni dokumentaciji. O pregledu vlog in ocenjevanju mora pristojni organ voditi zapisnik, ki ga skupaj z vlogami predloži komisiji, zato da opravi ocenjevanje, ki je v njeni pristojnosti. Člani komisije ločeno drug od drugega strokovno ocenijo vloge na podlagi meril iz četrte alineje drugega odstavka 38. člena odloka in ocenjevalne liste predložijo upravnemu organu.
Na podlagi celotnega izvedenega postopka pristojni organ ugotovi skupno število točk, ki ga prejme posamezna vloga, kdo so upravičenci za dodelitev sredstev ter višino sredstev, ki jo prejme posamezni upravičenec in o tem seznani komisijo.«.
13. člen
Prvi odstavek dosedanjega 43. člena odloka se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Po izvedenem postopku iz 46. člena odloka pristojni organ izda odločbe, s katerimi odloči o dodelitvi razpisanih sredstev.«
Za tretjim odstavkom dosedanjega 43. člena odloka se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Zoper merila iz četrte alineje drugega odstavka 38. člena tega odloka, je pritožba možna le glede pravilnosti izračuna in vnosa dodeljenih točk v skupno število točk, ni pa dovoljena zoper število točk, ki ga je posamezni član komisije dodelil posamezni vlogi.
Zoper rešitve o strokovnih vprašanjih iz pete alineje drugega odstavka 38. člena tega odloka pritožba ni dovoljena.«.
14. člen
V prvem odstavku dosedanjega 46. člena odloka se število 43. nadomesti s številom 48.
Za drugim odstavkom dosedanjega 46. člena odloka se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, da prijavitelj ne realizira prijavljenega projekta oziroma aktivnosti, v naslednjem javnem razpisu ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka.«.
Dosedanji tretji odstavek dosedanjega 46. člena odloka postane četrti odstavek dosedanjega 46. člena odloka.
15. člen
V zadnji alineji prvega odstavka dosedanjega 49. člena odloka se število 45. nadomesti s številom 50.
16. člen
Dosedanji 34. in 35. člen postanejo 37. in 38. člen. Dosedanji 36., 37. in 38. člen postanejo 40., 41. in 42. člen. Dosedanji 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50. in 51. člen odloka postanejo 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55. in 56. člen odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-1/2011-42
Nova Gorica, dne 2. februarja 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.