Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

514. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici, stran 1084.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 s spremembami), v skladu s 17. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in 7. členom Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 2. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejmejo podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so: obračunsko območje komunalne opreme, skupni in obračunski stroški zgrajene komunalne opreme, preračun obračunskih stroškov na enoto mere in podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
Navedene podlage so podrobneje prikazane v Programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici, št. 02/2011, katerega je v novembru 2011 izdelalo podjetje BSI inženiring d.o.o., Cesta 25. junija 1f, 5000 Nova Gorica in je na vpogled na sedežu občine.
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka je predvidena komunalna oprema na območju OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici, sorazmerni delež izgradnje podaljška Lavričeve in Kidričeve ulice ter obračun obstoječe komunalne opreme.
3. člen
(obračunsko območje)
Obračunsko območje posamezne komunalne infrastrukture je območje investicije, na katerem se bo zagotovilo priključevanje na komunalno infrastrukturo oziroma je to območje njene uporabe. V primeru OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici obravnavamo osem obračunskih območij posamezne vrste komunalne infrastrukture.
4. člen
(skupni in obračunski stroški)
Prikaz skupnih [S] in obračunskih [OS] stroškov izgradnje predvidene komunalne opreme ter sorazmerni delež izgradnje podaljška Lavričeve in Kidričeve ulice:
– skupni stroški izgradnje znašajo 5.116.010,00 € brez DDV;
– obračunski stroški izgradnje so enaki skupnim stroškom izgradnje in znašajo 5.116.010,00 € brez DDV.
5. člen
(stroški opremljanja m2 parcele (Cp(i)) in neto tlorisne površine objekta (Ct(i))
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine predvidenih objektov – novogradnje in dozidave se obračuna z upoštevanjem preglednice 1.
+-------------------------------------+------------+------------+
|Naziv stroška            |  Cp(i)  |  Ct(i)  |
|                   |  (€/m2)  |  (€/m2)  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– ceste, pločniki in JR       |  22,03  |  8,89  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– meteorna kanalizacija       |  5,15  |  2,08  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– fekalna kanalizacija        |  3,71  |  1,50  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– komunalni otoki in zelenice    |  0,74  |  0,30  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– vodovodno omrežje         |  11,33  |  4,57  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– toplovodno omrežje         |  10,28  |  4,15  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– podaljšek Lavričeve ulice     |  30,10  |  12,14  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– podaljšek Kidričeve ulice     |  0,58  |  0,23  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|            Cp(i) / Ct(i)|  83,90  |  33,85  |
+-------------------------------------+------------+------------+
Preglednica 1: Pregled Cp(i) in Ct(i) za predvideno pozidavo v odvisnosti od obračunskega območja komunalne infrastrukture
Stroški opremljanja m2 gradbene parcele in m2 neto tlorisne površine obstoječih objektov se obračuna z upoštevanjem preglednice 2.
+-------------------------------------+------------+------------+
|Naziv stroška            |  Cp(i)  |  Ct(i)  |
|                   |  (€/m2)  |  (€/m2)  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|– fekalna kanalizacija        |  3,71  |  1,50  |
+-------------------------------------+------------+------------+
|            Cp(i) / Ct(i)|  3,71  |  1,50  |
+-------------------------------------+------------+------------+
Preglednica 2: Pregled Cp(i) in Ct(i) obstoječih objektov v odvisnosti od obračunskega območja komunalne infrastrukture
Pomen Cp(i) in Ct(i) je naslednji:
Cp(i)    stroški opremljanja m2 parcele z določeno vrsto
      komunalne opreme;
Ct(i)    stroški opremljanja m2 NTP z določeno vrsto
      komunalne opreme.
6. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt) je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,4 ter Dt = 0,6.
7. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Cp(i)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju (Ct(i)) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
                      Cp(i1) = Cp(i) · I
oziroma
                     Ct(i1) = Ct(i) · I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
8. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) · Cp(i1) · Dp) + (K(dejavnost) A(tlorisna) Ct(i1) Dt)
Komunalni prispevek za celotno komunalno opremo se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP      celotni komunalni prispevek;
KP(i)     komunalni prispevek za posamezno komunalno
       opremo;
A(parcela)   površina parcele objekta;
A(tlorisna)  površina neto tlorisne površine objekta;
K(dejavnost) faktor dejavnosti;
Cp(i1)    indeksirani stroški opremljanja m2 parcele z
       določeno vrsto komunalne opreme;
Ct(i1)    indeksirani stroški opremljanja m2 NTP z
       določeno vrsto komunalne opreme.
Pri izračunu komunalnega prispevka se za novogradnje in dozidave obračuna tudi stroške za obstoječo infrastrukturo (primarna komunalna infrastruktura skladno z določbami Programa opremljanja).
9. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca;
– po uradni dolžnosti.
Na podlagi sprejetega programa opremljanja Mestna občina Nova Gorica izda investitorjem novogradenj in dozidav Odločbo o akontaciji komunalnega prispevka. Končni poračun komunalnega prispevka se opravi po končani izgradnji predvidene komunalne opreme in izgradnji podaljška Lavričeve in Kidričeve ulice ter opravljenem poračunu.
10. člen
(stroški priključevanja)
Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, katero določa predmetni program opremljanja, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-2/2010-7
Nova Gorica, dne 2. februarja 2012
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Mitja Trtnik l.r.

AAA Zlata odličnost