Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

510. Odlok o proračunu Občine Luče za leto 2012, stran 1064.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Luče (Uradni list RS, št. 103/07 in 29/11) je Občinski svet Občine Luče na 9. redni seji dne 9. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Luče za leto 2012
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za proračun Občine Luče za leto 2012 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV           v evrih
-------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto       Proračun
                          leta 2012
-------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       2.994.117
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)           1.714.324
70   DAVČNI PRIHODKI               1.622.457
    700 Davki na dohodek in dobiček
    703 Davki na premoženje
    704 Domači davki na blago in storitve
71   NEDAVČNI PRIHODKI                91.867
    710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja
    711 Takse in pristojbine
    712 Denarne kazni
    713 Prihodki od prodaje blaga
    in storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki
72   KAPITALSKI PRIHODKI               34.500
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
74   TRANSFERNI PRIHODKI              945.293
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij
    741 Prejeta sredstva iz državnega
    proračuna iz sredstev EU
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         2.994.117
40   TEKOČI ODHODKI
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za socialno
    varnost
    402 Izdatki za blago in storitve
    403 Obresti
    409 Rezerve
41   TEKOČI TRANSFERI
    410 Subvencije
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi
42   INVESTICIJSKI ODHODKI
    420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI
    431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
    osebam, ki niso prorač. uporabniki
    432 Investicijski transferi proračunskim
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)      0
-------------------------------------------------------------
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)          0
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL            0
    750 Prejeta vračila danih posojil          0
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV (440+441+442+443)              0
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
    DELEŽEV                       0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
    IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)      0
-------------------------------------------------------------
C. RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                     0
50   DOMAČE ZADOLŽEVANJE                 0
VIII. ODPLAČILA DOLGA                   0
55   ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA               0
IX.  SPREMEMBA SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              0
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)            0
XI.  NETO FINANCIRANJE
    (VI.+VII.-VIII.-IX.)                 0
-------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
    PRETEKLEGA LETA                300.000
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Luče.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.
Načrtovano porabo sredstev proračuna v okviru dvomestne šifre področja proračunske porabe iz programske klasifikacije iz posebnega dela proračuna je možno prekoračiti le za namene, če jih opredeljuje zakon ali sklep Vlade Republike Slovenije (sredstva za plače, sredstva za druge osebne prejemke, prispevke).
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Za odrejanje izvrševanja proračuna lahko župan pooblasti še posamezne odgovorne delavce občinske uprave in podžupana.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji:
– transferni prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
– prihodki od prodaje stavbnih zemljišč,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki iz naslova sofinanciranja projektov,
– prihodki iz naslova doplačil ali sofinanciranja občanov za izvajanje programov investicijskega značaja.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Župan lahko prerazporeja pravice porabe sredstev znotraj štirimestne šifre glavnega programa iz programske klasifikacije iz posebnega dela proračuna na predlog neposrednega uporabnika. Ne more pa prerazporejati pravic porabe med investicijskimi in ostalimi odhodki proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju s polletnim poročilom in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika (župan) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi so:
1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,
2. splošna proračunska rezervacija, oblikovana po ZFJ,
3. rezerva za posebne programe pomoči v primerih nesreč.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 10.000 evrov. Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Splošna proračunska rezervacija se v letu 2012 oblikuje v višini 1.000 evrov. Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije za namene iz drugega odstavka 42. člena ZJF do višine 5.000 evrov odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
Rezerva za posebne programe pomoči v primeru nesreč se oblikuje v višini 0 evrov. V primeru nesreč, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi, ima župan pravico takoj odrediti postopek reševanja. Za ta namen ima pravico razpolagati s sredstvi do zneska 10.000 evrov.
IV. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
V. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
10. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži v skladu z Zakonom o javnih financah in Zakonom o financiranju občin.
11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 50.000 evrov in izdajo poroštva do skupne višine glavnic 10.000 evrov.
O dajanju soglasij k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov odloča župan.
Izdana poroštva se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
(začasno financiranje v letu 2013)
V obdobju začasnega financiranja Občine Luče v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2012
Luče, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Luče
Ciril Rosc l.r.