Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

508. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava, stran 1063.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 37/99, 55/00, 16/03) je župan Občine Braslovče dne 20. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Občina Braslovče je v začetku leta 2008 sprejela Strategijo prostorskega razvoja in Prostorski red Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11). V teh aktih je na novo določila območja širitve naselij, znotraj katerih so na novo določena stavbna zemljišča in prenove obstoječega stavbnega fonda. Eno od teh območij je tudi prostorska enota (PE23) Gospodarska cona Trnava – zahod (PA26), znotraj katere je na jugovzhodu območja pred kakršnimikoli posegi v prostor potrebno izdelati še občinski podrobni prostorski načrt.
Zaradi naštetega je Občina Braslovče v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09) pričela s postopkom izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA26 – Šentrupert - Trnava.
2. Predmet, programska izhodišča in namen
Predmet izdelave OPPN je oblikovanje mešanega območja; namenjeno bivanju in mirnejši poslovno-obrtni dejavnosti. Na severu območja med regionalno cesto Soteska–Šentrupert in občinsko cesto ter vzhodnem delu območja je deloma že pozidano zemljišče s stanovanjskimi objekti in obrtno dejavnostjo, na katerih se predvidi možnost širitve kot so dozidave, prizidave, nadomestne gradnje ipd. V preostalem južnem delu pa so v naravi še nezazidana stavbna zemljišča, kjer bodo predvideni poslovno-stanovanjski objekti. Hkrati je potrebno na območju OPPN-ja poleg že obstoječe komunalne opreme na novo predvideti prometno in komunalno infrastrukturo. Načrtovana prostorska ureditev ni v nasprotju s širšimi prostorskimi usmeritvami Občine Braslovče na tem območju in se sklada s prostorskim planom.
3. Območje OPPN
Območje obravnave se nahaja zahodno od regionalne ceste Soteska–Šentrupert v bližini avtocestnega priključka Šentrupert in je na severu omejeno z lokalno občinsko cesto, na zahodu z že obstoječimi stavbami, na jugu pa s kmetijskimi površinami. Okvirno območje OPPN zajema zemljišča s parc. št. 131/2, 131/3, 131/7, 132/1, vse k.o. Trnava; *135, *146, 231/1, 232/1, 233/2, 233/3, 234/1, 235/1, 409/1, 409/3, 410/1, 410/2, 412/1, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 412/7, 412/8, 412/9, 413/1, 413/3, 413/4, 413/5, 413/6, 413/7, 414/1, vse k.o. Orla vas. Okvirno območje OPPN je veliko cca 2,1 ha in se lahko po potrebi tudi spremeni.
Območje obravnave je mogoče dopolniti s sosednjimi parcelami glede na boljšo prostorsko zasnovo in glede na pogoje nosilcev urejanja prostora, vendar le, če bistveno ne spreminja vsebine tega sklepa. V nasprotnem primeru je potrebno ta sklep dopolniti.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo OPPN pridobi in financira Občina Braslovče.
Strokovno rešitev izdela izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Izdelana mora biti v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Kolikor bo za predvideno spremembo potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, je potrebno za dopolnjeni osnutek zagotoviti okoljsko poročilo in ga skupaj z dopolnjenim osnutkom akta poslati pristojnem ministrstvu.
5. Roki za pripravo OPPN
Okvirni roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
1. faza: priprava osnutka OPPN / 30 dni
2. faza: pridobitev smernic in sklepa MOP o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov OPPN na okolje – v nadaljevanju: CPVO / 30 dni
3. faza: dopolnitev osnutka OPPN / 30 dni
4. faza: javna razgrnitev in javna obravnava / 45 dni
5. faza: priprava predloga OPPN / 20 dni po potrditvi stališč do pripomb in predlogov
6. faza: pridobitev mnenj / 30 dni
7. faza: potrditev predloga OPPN / 45 dni.
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od 3. faze te točke dalje ustrezno spremenijo.
6. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki morajo podati smernice in mnenja, so:
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, območje Celje, Lava 42, 3000 Celje
– Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. MOP v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO. Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja, sicer se šteje, da je mnenje dano.
7. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, izdelavo geološko-geomehanskega poročila, pripravo vseh strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. Določitev objave
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 20. januarja 2012
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.