Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

507. Odlok o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013, stran 1061.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. dne 9. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2013
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Ajdovščina za leto 2013 določa proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov         Proračun 2013
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI            23.417.072,93
70  DAVČNI PRIHODKI              12.626.958,08
700  davki na dohodek in dobiček        10.587.675,96
703  davki na premoženje            1.527.755,83
704  domači davki na blago in storitve      511.526,29
71  NEDAVČNI PRIHODKI             2.240.840,91
710  udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                 1.766.595,91
711  takse in pristojbine             11.382,00
712  denarne kazni                 11.150,00
713  prihodki od prodaje blaga in storitev     35.823,00
714  drugi nedavčni prihodki           415.890,00
72  KAPITALSKI PRIHODKI             420.105,00
720  prihodki od prodaje osnovnih sredstev    100.000,00
722  prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih osnovnih sredstev       320.105,00
73  PREJETE DONACIJE                  0,00
730  prejete donacije iz domačih virov         0,00
74  TRANSFERNI PRIHODKI            6.407.754,79
740  transferni prihodki iz drugih
   javnofinančih institucij          4.050.461,41
741  prejeta sredstva iz državnega proračuna
   in proračuna EU              2.357.293,38
78  PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE     1.721.414,15
782  prejeta sredstva iz proračuna EU za
   strukturno politiko            1.721.414,15
   II. SKUPAJ ODHODKI            23.691.625,05
40  TEKOČI ODHODKI               3.648.237,85
400  plače in drugi izdatki zaposlenim      746.906,52
401  prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                   113.761,62
402  izdatki za blago in storitve        2.434.886,59
403  plačila domačih obresti           140.000,00
409  sredstva, izločena v rezerve         193.595,12
41  TEKOČI TRANSFERI              6.844.317,91
410  subvencije                  78.680,00
411  transferi posameznikom in gospodinjstvom  3.862.513,28
412  transferi neprofitnim organizacijam     674.638,00
413  drugi tekoči domači transferi       2.228.486,63
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           12.758.721,13
420  nakup in gradnja osnovnih sredstev    12.758.721,13
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI           459.436,16
431  investicijski transferi fiz. in prav.
   osebam, ki niso proračunski uporabniki    183.312,16
432  investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                 276.124,00
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK – PRIMANJKLJAJ  –274.552,12
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                0,00
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                      0,00
441  povečanje kapitalskih deležev in naložb      0,00
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE              808.014,12
50  ZADOLŽEVANJE                 808.014,12
500  zadolževanje                 808.014,12
   VIII. ODPLAČILO DOLGA            533.462,00
55  ODPLAČILO DOLGA               533.462,00
500  oplačilo domačega dolga           533.462,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH                      0,00
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                 0,00
XI.  NETO FINANCIRANJE                 0,00
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA                  0,00
-------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Ajdovščina.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse
2. prihodki krajevnih skupnosti
3. sredstva okoljskih dajatev
4. prihodki prejeti iz državnega proračuna
5. sredstva komunalnega prispevka
6. najemnine za stanovanja
7. najemnina za poslovne prostore
8. najemnina za komunalno infrastrukturo.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika občinske uprave župan, vendar ne več kot 15 % obsega programa v sprejetem proračunu.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika krajevne skupnosti predsednik krajevne skupnosti, vendar ne več kot 15 % obsega programa v sprejetem proračunu. Prerazporejanje pravic porabe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti iz investicijskih odhodkov na tekoče odhodke ni dovoljeno. Neporabljene transferne prihodke za tekočo porabo po stanju na dan 31. 12. krajevne skupnosti vrnejo v občinski proračun
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.
Župan v mesecu juliju poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji tako, da do 31. 7. Poročilo o polletni realizaciji proračuna posreduje občinskim svetnikom v vednost. Občinski svet Poročilo o polletni realizaciji proračuna lahko obravnava na prvi popočitniški seji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2013 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovane pravice porabe v letu 2014 in zapadejo v plačilo v letu 2014, v višini 60 % obsega pravic porabe na podskupinah kontov znotraj podprograma, načrtovanih v letu 2013.
7. člen
Župan oziroma predsednik krajevne skupnosti lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega leta v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000,00 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
9. člen
Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami v višini do 10.000 EUR.
10. člen
Letni načrt ravnanja za nepremičnine v posamični vrednosti do 20.000 EUR sprejme župan.
Letni načrt ravnanja za premičnine v posamični vrednosti do 10.000 EUR sprejme župan. Premičnega premoženja v posamični vrednosti do 10.000 EUR ni potrebno uvrstiti v letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem.
Župan lahko samostojno odloča o pridobivanju in razpolaganju s premičnim premoženjem in o pridobivanju nepremičnega premoženja do vrednosti, za katere je skladno z zakonom in uredbo, ki urejata ravnanje z občinskim premoženjem, možno skleniti neposredno pogodbo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko župan odločitev o posameznem pridobivanju ali razpolaganju prepusti občinskemu svetu.
Če so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javne finance, lahko župan odpiše ali delno odpiše plačilo dolga do višine 1.000 EUR, ki ga ima posamezen dolžnik do Občine Ajdovščina, vendar največ do skupne višine 20.000 EUR v posameznem letu.
11. člen
Investicijske transferje društvom in ostalim osebam zasebnega prava za namene gradnje oziroma za večja investicijska vzdrževalna dela nepremičnin se lahko dodeli samo, če za vrednost transferja Občina Ajdovščina pridobi solastninsko pravico na nepremičnini, ki se jo gradi oziroma investicijsko vzdržuje.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko likvidnostno zadolži.
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 808.014,12 evrov, in sicer za investicijo Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina.
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, morajo pred zadolžitvijo pridobiti soglasje ustanovitelja. Obseg poroštev Občine Ajdovščina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Ajdovščina, v letu 2013 ne sme preseči 3 % realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov proračuna leta 2012.
13. člen
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2013 zadolžijo do skupne višine 150.000 EUR.
6. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-2/2012
Ajdovščina, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.