Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2012 z dne 20. 2. 2012

Kazalo

506. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012, stran 1060.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02, 127/06, 14/07, 109/08, 49/09 in 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, in Uradni list RS, št. 2/02, 41/05, 92/05) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 14. seji dne 9. 2. 2012 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2012
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2012 (Uradni list RS, št. 9/11, 57/11) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------
    Skupina/podskupina kontov           Rebalans
                        poračuna 2012
-------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
-------------------------------------------------------------
   I. SKUPAJ PRIHODKI            19.386.644,49
70  DAVČNI PRIHODKI              12.614.435,67
700  davki na dohodek in dobiček        10.390.261,00
703  davki na premoženje            1.712.658,98
704  domači davki na blago in storitve      511.526,29
71  NEDAVČNI PRIHODKI             2.497.888,32
710  udeležba na dobičku in dohodki od
   premoženja                 1.771.292,05
711  takse in pristojbine             11.180,00
712  denarne kazni                 11.100,00
713  prihodki od prodaje blaga in storitev     36.097,30
714  drugi nedavčni prihodki           668.218,97
72  KAPITALSKI PRIHODKI             644.285,00
720  prihodki od prodaje osnovnih sredstev    169.050,00
722  prihodki od prodaje zemljišč in
   neopredmetenih osnovnih sredstev       475.235,80
73  PREJETE DONACIJE                 750,80
730  prejete donacije iz domačih virov        750,80
74  TRANSFERNI PRIHODKI            3.629.285,50
740  transferni prihodki iz drugih
   javnofinančih institucij          2.081.403,60
741  prejeta sredstva iz državnega proračuna
   in proračuna EU              1.547.871,30
   II. SKUPAJ ODHODKI            22.402.069,32
40  TEKOČI ODHODKI               4.494.927,96
400  plače in drugi izdatki zaposlenim      770.126,61
401  prispevki delodajalcev za socialno
   varnost                   117.180,50
402  izdatki za blago in storitve        2.697.473,33
403  plačila domačih obresti            90.000,00
409  sredstva, izločena v rezerve         820.147,52
41  TEKOČI TRANSFERI              7.363.112,32
410  subvencije                  308.486,00
411  transferi posameznikom in
   gospodinjstvom               4.111.711,35
412  transferi neprofitnim organizacijam     701.983,00
413  drugi tekoči domači transferi       2.240.931,97
42  INVESTICIJSKI ODHODKI           9.376.828,47
420  nakup in gradnja osnovnih sredstev     9.376.828,47
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI          1.167.200,57
431  investicijski transferi fiz. in prav.
   osebam, ki niso proračunski uporabniki    201.328,00
432  investicijski transferi proračunskim
   uporabnikom                 965.872,57
   III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK –
   PRIMANJKLJAJ               –3.015.424,83
-------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
-------------------------------------------------------------
   IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          16.329,24
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV          16.327,24
751  Sredstva pridobljena s prodajo drugih
   kapitalskih deležev              16.327,24
   V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV             345.695,38
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                   345.695,38
441  povečanje kapitalskih deležev in naložb   345.695,38
   VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEM. KAPITAL. DELEŽEV
-------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA
-------------------------------------------------------------
   VII. ZADOLŽEVANJE             1.072.745,86
50  ZADOLŽEVANJE                1.072.745,86
500  zadolževanje                1.072.745,86
   VIII. ODPLAČILO DOLGA            424.600,00
55  ODPLAČILO DOLGA               424.600,00
500  oplačilo domačega dolga           424.600,00
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA
   RAČUNIH                  –2.696.645,11
-------------------------------------------------------------
   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.
   PRETEKLEGA LETA              2.696.645,11
-------------------------------------------------------------
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevna skupnost lahko sklepa pravne posle samo s predhodnim soglasjem župana, razen pravnih poslov, povezanih s tekočim vzdrževanjem ter pravnih poslov v zvezi z investicijami v višini do 10.000 EUR.«
3. člen
Drugi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2012 lahko zadolži do višine 1.072.745,86 evrov, in sicer za investicijo Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4102-1/2011
Ajdovščina, dne 9. februarja 2012
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.

AAA Zlata odličnost