Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

452. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec, stran 963.

Na podlagi 9. in v skladu s 7. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) je Občinski svet Občine Žalec na seji dne 26. januarja 2012 prejel
P R A V I L N I K
o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Žalec (v nadaljevanju pravilnik) vsebuje merila za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino, merila za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in uspešnost, programe, ki so v javnem interesu in njihov obseg ter višino sofinanciranja izbranih programov, ki so v javnem interesu.
2. člen
(postopek)
Izvajalec letnega programa športa se izbere v skladu s tem pravilnikom in javnim razpisom ter letnim programom športa v Občini Žalec.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
(upravičenci in pogoji)
Za sofinanciranje športnih programov iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednosti pri izvajanju programov športa v Občini Žalec.
4. člen
(pogoji)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Žalec,
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno članstvo in evidenco o registriranih tekmovalcih (slednje velja za športna društva),
– občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke,
– imajo organizirano športno dejavnost najmanj 30 tednov v letu.
5. člen
(vsebine, razvojne in strokovne naloge)
Merila za sofinanciranje izvajalcev in njihovih programov po tem pravilniku so opredeljena po:
VSEBINAH
– interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– interesna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– kakovostni in vrhunski šport,
– šport invalidov.
RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOGAH V ŠPORTU
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– znanstveno in razvojno-raziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
– založniška dejavnost,
– mednarodne, državne, medobčinske, občinske in druge športne prireditve,
– športni objekti,
– informacijski sistem na področju športa,
– zavarovanje odgovornosti strokovnega kadra,
– delovanje društev, zvez in Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec.
Vsebine in naloge, ki se bodo sofinancirale se določijo v letnem programu športa v Občini Žalec.
6. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja posameznih vsebin ter strokovnih in razvojnih nalog se opredeli v točkah, v deležih sofinanciranja oziroma kot izhaja iz posameznih določb tega pravilnika.
7. člen
(vrednost točk)
Po sprejetju proračuna Občine Žalec za tekoče leto določi župan ali po poblastilu komisija za šport vrednost točk za posamezne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na s strani Občinskega sveta Občine Žalec potrjeno višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog v športu.
Komisija za šport kot osnovo za točkovanje upošteva merila tega pravilnika. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za programe znotraj vsebin, za katere v razpisu izkaže dejansko nastajanje stroškov ter za razvojne in strokovne naloge za katere ta pravilnik predvideva sofinanciranje.
III. VSEBINE
8. člen
(vsebine)
3.1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
3.1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
– Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– Športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60-urne programe za skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Program »Zlati sonček« je program na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Za program »Ciciban planinec« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja ter strokovni kader za organizacijo in izvedbo programa.
Iz javnih financ na ravni lokalne skupnosti se sofinancira: propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe za otroke od vstopa v šolo do zaključka osnovnošolske obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira občina so:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Mladi planinec,
– drugi 80-urni programi na skupino, v kateri je največ 20 in najmanj 8 otrok.
Programa »Zlati sonček« in »Krpan« sta programa na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država.
Za program »Naučimo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo 20-urnega tečaja plavanja v 1., 2. ali 3. razredu OŠ na skupino, v kateri je največ 10 in najmanj 5 otrok.
Za program »Mladi planinec« se sofinancira propagandno gradivo, priznanja ter strokovni kader za organizacijo in izvedbo programa.
Sofinancira se propagandno gradivo, strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
Sofinancira se organizacija, izvedba in udeležba na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni – TABELA 1ŠŠT.
3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
V te programe se lahko vključujejo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki.
Izvajalci teh programov morajo izpolnjevati prostorske, kadrovske in druge zahteve za izpeljavo programov, ki jih določi nacionalna panožna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije. Programi so lahko razdeljeni v tri skupine:
a) cicibani, cicibanke – 134 do 240-urni programi,
b) mlajši dečki, mlajše deklice – 224 do 400-urni programi,
c) starejši dečki, starejše deklice – 448 do 800-urni programi.
Iz javnih financ na lokalni ravni se sofinancira najem objekta, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve in spremljanje treniranosti ter nezgodno zavarovanje.
Pri najemu objekta in strokovnem kadru se upošteva naslednja velikost skupin:
INDIVIDUALNI ŠPORTI: najmanj 8 vadečih,
Skupinam, kjer je vadečih 16 in več se prizna dodatnih 50 % točk in kjer je vadečih več kot 24 dodatnih 100 % točk.
KOLEKTIVNI ŠPORTI: najmanj 12 vadečih,
Skupinam, kjer je vadečih 20 in več se prizna dodatnih 50 % točk in kjer je vadečih več kot 26 dodatnih 100 % točk.
Do točk iz postavke najemnin (odprt – zaprt objekt) so upravičeni samo tisti izvajalci, ki so dejanski plačniki najemnin in poteka njihova vadba na področju Občine Žalec.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.1.4. Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
Sofinancira se strokovni kader za izvedbo 80-urnih programov na skupino, v kateri je 10 otrok ter objekt.
Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok s posebnimi potrebami na vodo, programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.5. Interesna športna vzgoja mladine
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vključujejo v športne 80-urne programe za skupine z največ 20 in najmanj 12 mladimi. Za te programe se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.6. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
Programi zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.
Programi, ki jih lahko poimenujemo tudi »panožne športne šole« so razdeljeni v več stopenj; obseg treninga je odvisen od specifične športne zvrsti in je lahko od 616 do 1100 ur. Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira strokovni kader in objekt.
Pogoj za organizirano športno šolo je število vadečih v individualnih in kolektivnih športnih panogah, ki mora biti kot je opredeljeno v točki 3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.1.7. Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vključevanje le-te v vsakdanje življenje. Na lokalni ravni se sofinancira strokovni kader in objekt za 80-urne programe na skupino z največ 10 in najmanj 5 mladimi.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.1.8. Interesna športna dejavnost študentov
Programi na lokalni ravni obsegajo 80-urne programe, za katere se sofinancira strokovni kader in objekt.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 1.
3.2. ŠPORTNA REKREACIJA
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo 80-urni programi vadbe za skupino, ki šteje najmanj 20 članov in članic v različnih športnih panogah v obsegu najemnine objekta.
Za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let pa se lahko sofinancira tudi strokovni kader.
Višina sredstev za posamezne programe se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
3.3. KAKOVOSTNI ŠPORT
V kakovosten šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in odraslih posameznikov, registriranih športnikov in članov nacionalnih panožnih športnih zvez, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.4. VRHUNSKI ŠPORT
V vrhunski šport sodijo priprave in tekmovanja športnikov, ki imajo status mednarodnega svetovnega in perspektivnega razreda.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira najem objekta za 320 ur programa in dodajo bonusne točke za kategorizirane tekmovalce.
Velikost skupin je opredeljena v točki 3.1.3.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 2.
3.5. ŠPORT INVALIDOV
Programi za invalide so namenjeni ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizacije, resocializacije, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancirajo stroški strokovnega kadra in objekt za 80-urne programe za skupino z največ 10 in najmanj 5 invalidi.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 3.
9. člen
(kazalec razširjenosti in uspešnosti)
A – RAZŠIRJENOST športnih panog ali razvrstitev izvajalcev v razrede
Kazalec razširjenosti je opredeljen z razvrstitvijo izvajalcev v
1. razred: –  izvajalec mora imeti organizirano športno
        šolo v vsaj štirih zaporednih starostnih
        stopnjah,
      –  izvajalec mora redno nastopati na uradnih
        državnih tekmovanjih panožnih nacionalnih
        zvez z udeleženci športne šole,
      –  izvajalec mora nastopati v uradnih
        tekmovanjih članskih kategorij na državnem
        nivoju vsaj s štirimi tekmovalci ali člansko
        ekipo.
2. razred: –  izvajalec mora imeti organizirano športno
        šolo v vsaj treh zaporednih starostnih
        stopnjah,
      –  udeleženci športne šole morajo nastopati na
        uradnih tekmovanjih panožne zveze vsaj na
        regijskem nivoju ali državnih polfinalnih
        tekmovanjih,
      –  nastopanje posameznikov – članov ali članske
        ekipe ni pogoj.
3. razred: –  izvajalec mora imeti organizirano športno
        šolo v vsaj dveh stopnjah, za katere ni
        obvezno, da so zaporedne,
      –  udeleženci športne šole morajo nastopati na
        rednih uradnih tekmovanjih panožne zveze
        vsaj na področnem nivoju,
      –  nastopanje posameznikov – članov ali članske
        ekipe ni pogoj.
Pogoj za organizirano športno šolo je število vadečih, ki mora biti kot je opredeljeno v 8. členu tega Pravilnika (3.1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport).
Društva, ki imajo svoje panožne zveze in le-te niso članice Olimpijskega komiteja Slovenije ne morejo biti višje kot v 3. razredu.
B – Določitev USPEŠNOSTI izvajalcev športnih programov
Kriteriji, ki določijo najuspešnejše izvajalce športnih programov je število skupno pridobljenih točk za naslednja ocenjevalna področja (zveze so izvzete):
+-----------------+---------------------------+-----------------+
|Področje     |Predmet ocenjevanja    |Vrednotenje   |
+-----------------+---------------------------+-----------------+
|         |Ocenjuje se število    |Kot določa Tabela|
|ČLANSTVO     |članstva s plačano     |8        |
|         |društveno članarino in   |         |
|         |plačano članarino     |         |
|         |nacionalni panožni zvezi v |         |
|         |preteklem letu.      |         |
|         |Natančnejši opis je v 10. |         |
|         |členu, točka 4.8. – tretji |         |
|         |odstavek.         |         |
+-----------------+---------------------------+-----------------+
|INTERESNA ŠPORTNA|Ocenjuje se število    |Kot določa Tabela|
|VZGOJA OTROK,  |doseženih ur oziroma točk |1        |
|MLADINE IN    |za izvedbo programov    |         |
|ŠTUDENTOV    |interesne športne vzgoje  |         |
|         |otrok, mladine in     |         |
|         |študentov.         |         |
|         |Natančnejši opis je v 8.  |         |
|         |členu, točka 3.1. –    |         |
|         |podtočkah 3.1.1., 3.1.2., |         |
|         |3.1.4., 3.1.5., 3.1.7 in  |         |
|         |3.1.8.           |         |
+-----------------+---------------------------+-----------------+
|KAKOVOSTNI IN  |Ocenjuje se število    |Kot določa Tabela|
|VRHUNSKI ŠPORT  |pridobljenih točk oziroma |2 (PROGRAM –   |
|         |ur vadbe od najmlajše   |STOPNJA)     |
|         |stopnje do najstarejše   |         |
|         |stopnje.          |         |
|         |Natančnejši opis je v 8.  |         |
|         |členu, točka 3.1. –    |         |
|         |podtočkah 3.1.3., 3.1.6.  |         |
|         |ter v točkah 3.3. in 3.4. |         |
+-----------------+---------------------------+-----------------+
|KATEGORIZACIJA  |Ocenjujejo se športniki,  |Kot določa Tabela|
|         |ki so v času ocenjevanja  |2        |
|         |programov kategorizirani  |(KATEGORIZACIJA) |
|         |in uradno imenovani v   |         |
|         |obvestilih OKS.      |         |
+-----------------+---------------------------+-----------------+
|ORGANIZACIJA   |Ocenjuje se program vseh  |Kot določa Tabela|
|PRIREDITEV    |prireditev, katere     |5        |
|         |organizira in izvede    |         |
|         |posamezni izvajalec.    |         |
|         |Natančnejši opis je v 10. |         |
|         |členu, točka 4.4. –    |         |
|         |podtočkah 4.4.1, 4.4.2 in |         |
|         |4.4.3.           |         |
+-----------------+---------------------------+-----------------+
|USPEŠNI NASTOPI |Ocenjujejo se uspešni   |Kot določa Tabela|
|ŠPORTNIKOV    |nastopi športnikov na   |6        |
|         |državnih tekmovanjih v   |(USPEŠNI NASTOPI)|
|         |preteklem letu.      |         |
|         |Natančnejši opis je v 10. |         |
|         |členu, točka 4.4. – zadnji |         |
|         |odstavek.         |         |
+-----------------+---------------------------+-----------------+
Na osnovi skupnega števila točk za programe športa komisija določi športno društvo ali največ pet športnih društev, katerim se nameni dodatni finančni stimulans v višini do 10 % od skupno vseh sredstev namenjenih v proračunu za FINANCIRANJE ŠPORTA V DRUŠTVIH, proračunska postavka 18105.
Sredstva se razdelijo proporcionalno glede na doseženo število točk najuspešnejših društev.
IV. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10. člen
(razvojne in strokovne naloge v športu)
4. 1. IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN IZPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih izobraževalnih institucij. Posebej se podpira usposabljanje in spopolnjevanje volonterskih strokovnih kadrov.
Priznajo se verificirani programi izobraževanja, katere je potrdil Strokovni svet za šport pri MŠŠ Slovenije in izjemoma pomembnejša izobraževanja v tujini.
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira kotizacija za programe izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja strokovnih delavcev v športu.
Izvajalci morajo natančno vpisati vrsto izobraževanja, število dni in poimenski seznam udeležencev.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 4.
4.2. ZNANSTVENO IN RAZVOJNO-RAZISKOVALNA DEJAVNOST, MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA
Namen te dejavnosti je izvajati temeljne, predvsem pa uporabne in razvojne raziskave iz področja športa ter prenašati izsledke v prakso.
Projekte, ki jih sofinancira Ministrstvo za znanost in tehnologijo RS, se lahko sofinancira iz javnih financ lokalne skupnosti in države, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v prakso, oziroma, če so izbrane raziskave, pri katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev in prenos znanstvenih izsledkov v prakso.
Iz javnih financ lokalne skupnosti se lahko zagotovi razlika, ki jo za posamezne naloge iz tega področja ne zagotovi država.
4.3. ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST
Lokalna skupnost sofinancira dejavnost izdajanja strokovne literature in drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij ter propagandno gradivo na temo športnih dejavnosti do višine 50 % stroškov.
4.4. MEDNARODNE, DRŽAVNE, MEDOBČINSKE, OBČINSKE IN DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE
Lokalna skupnost sofinancira materialne stroške športnih prireditev, ki jih opredeljuje 52. člen Zakona o športu (ZSpo), medobčinske, občinske in ostale prireditve, ki imajo namen pospeševanja motivacije za šport, športno aktivnost in imajo promocijski učinek za šport, turizem in ostalo gospodarstvo.
4.4.1. Velike mednarodne športne prireditve, ki jih opredeljuje 52. člen ZSpo se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev je odmevna v širšem prostoru,
– prireditev je navedena v mednarodnem koledarju tekmovanj,
– udeležijo se je uveljavljeni mednarodni športniki,
– se delno ali v celoti odvija v Občini Žalec.
4.4.2. Športne prireditve na državni ravni se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Žalec,
– prireditev je na programu nacionalne panožne zveze in
– na njej nastopajo športniki Občine Žalec.
4.4.3. Medobčinske, občinske in druge športne prireditve se sofinancirajo, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prireditev se delno ali v celoti odvija na območju Občine Žalec,
– prireditev ima tradicijo oziroma je jubilejna,
– je odmevna pri občanih in dostopna vsem ter
– na njej sodeluje večje število ekip ali posameznikov.
Planinskim društvom se za njihove organizirane pohode priznajo programi, če imajo začetek ali zaključek pohoda na območju Občine Žalec (brez avtobusnega prevoza v eno smer).
Višina sredstev za športne prireditve se določi na osnovi točkovanja po TABELI 5.
4.4.4. Sofinanciranje udeležbe športnikov iz Občine Žalec na večjih mednarodnih tekmovanjih (52. člen ZSpo) in sofinanciranje uspešnih nastopov na uradnih državnih tekmovanjih.
Pogoji za dodelitev sredstev športnikom za udeležbo na večjih tekmovanjih so naslednji:
– vsak športnik oziroma ekipa mora oddati prošnjo komisiji za šport vsaj en mesec pred pričetkom tekmovanja,
– prošnja mora biti potrjena s strani nacionalne panožne zveze in kluba,
– vsi športniki, ki dobijo sredstva za mednarodna tekmovanja morajo promovirati občino,
– športniki komisiji po končanem tekmovanju dostavijo uradne rezultate.
Ekipi oziroma posamezniku, ki v kolektivni ali individualni športni panogi tekmuje na tekmovanjih opredeljenih v 52. členu ZSpo se sofinancira udeležba.
Do sofinanciranja so upravičeni tudi vrhunski športniki v individualnih športnih panogah, ki imajo stalno prebivališče v Občini Žalec in so člani klubov izven Občine Žalec – ob upoštevanju korekcijskega faktorja 0,3.
Za uspešne nastope športnikov na uradnih državnih tekmovanjih (uradna državna prvenstva in najvišja državna liga) pridobi točke iz tega naslova v individualnih športih posameznik, v kolektivnih po ekipa, ki je v predhodnem letu (letu razpisa) pridobila naslov državnega prvaka oziroma drugo ali tretje mesto v svoji športni panogi. Pogoj je tudi, da so v kategoriji tekmovali vsaj štirje tekmovalci oziroma štiri ekipe.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 6.
4.5. ŠPORTNI OBJEKTI
S sredstvi za gradnjo javnih športnih objektov se sofinancirajo novogradnje, posodabljanje javnih športnih objektov in tekoče vzdrževanje objektov.
Sofinancirajo se manjkajoči in nadomestni športni objekti v Občini Žalec do zadostitve minimalnega standarda športa, kar predstavlja 0,3 m2 pokrite vadbene površine in 3 m2 nepokrite vadbene površine na občana. Sredstva za manjkajoče športne objekte, ki jih namenja Občina Žalec lahko predstavljajo do 20 % vrednosti investicije.
Sofinancira se lahko tudi športna oprema za javne športne objekte v višini do 50 % vrednosti investicije in obnova ter posodobitev športnih objektov do višine 20 % vrednosti investicije.
Sredstva za financiranje javnih športnih objektov v lasti Občine Žalec se zagotovijo do višine 100 % na posebni postavki proračuna Občine Žalec.
Prav tako se na posebnih postavkah zagotovijo sredstva tekočega in investicijskega vzdrževanje za objekta, ki sta bila razglašena kot »Športna objekta občinskega pomena«: Športni center Žalec in smučišče Liboje.
Izvajalcem športa, ki so lastniki športnih objektov in so vpisani v razvid športnih objektov kot tudi tistim, ki so upravljalci se sofinancira tekoče vzdrževanje. Sofinacira pa se tudi vzdrževanje planinskih poti. Pogoj za prijavo je, da so športni objekti neprofitnega značaja (Planinski domovi so profitnega značaja).
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 7.
4.6. INFORMACIJSKI SISTEM NA PODROČJU ŠPORTA
Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o športu. Na ravni lokalne skupnosti se lahko sofinancirajo programi izdelave informacijskih baz za potrebe lokalne skupnosti in nakup tehnologije.
4.7. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA KADRA
Lokalna skupnost sofinancira zavarovanje odgovornosti ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
– za vadbeno skupino se prizna en vaditelj in
– vaditelj mora imeti potrjeno licenco.
4.8. DELOVANJE DRUŠTEV, ZVEZ IN ZAVODA ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM ŽALEC o.e. ŠPORT
Športna društva, kot osnovne športne asociacije, se na lokalni ravni združujejo v športne zveze.
Društva in zveze za svoje delovanje potrebujejo sredstva za kritje osnovnih materialnih stroškov.
Društvo pridobi točke:
– za vsakega člana, ki je poravnal članarino za preteklo leto,
– za vsakega registriranega tekmovalca (po Zakonu o športu).
Društvo mora k razpisni dokumentaciji priložiti:
– Potrjen dokument o plačani društveni članarini, kjer predsednik s podpisom in žigom jamči, da so bile članarine plačane in so del društvenega prihodka. Iz dokumenta mora biti razvidno število članov in višina letne članarine.
– Potrjen dokument o plačani članarini nacionalni panožni zvezi, kjer pooblaščeni predstavnik nacionalne panožne zveze s podpisom in žigom jamči, da so bile članarine plačane. Iz dokumenta mora biti razvidno število registriranih članov in višina letne članarine.
Športna zveza pridobi točke za vsako včlanjeno društvo v zvezi.
Športna društva in zveze, ki imajo status društva, ki deluje v javnem interesu imajo pod enakimi pogoji prednost pri pridobitvi točk iz tega naslova.
Sredstva za financiranje zavoda za področje športa, katerega ustanovitelj je Občina Žalec se zagotovijo na osnovi potrjenega programa zavoda na posebni postavki proračuna Občine Žalec.
Višina sredstev se določi na osnovi točkovanja po TABELI 8.
V. NAČIN IN POSTOPEK ZA VREDNOTENJE IN RAZDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
11. člen
(način in postopek razdelitve sredstev)
Predlog letnega programa športa Občine Žalec za posamezno proračunsko leto pripravi za šport pooblaščena inštitucija, sprejme pa občinski svet. V letnem programu športa se določi:
– športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika, ki se v posameznem proračunskem letu sofinancirajo iz proračuna Občine Žalec,
– delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge iz 5. člena tega pravilnika.
Delež finančnih sredstev za posamezne športne vsebine in naloge je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Žalec.
12. člen
(javni razpis)
Izvajalec javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov je Občina Žalec. Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Žalec, občina pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede najkasneje v 30. dneh od sprejetja proračuna Občine Žalec. Razpisni rok ne sme biti krajši kot 30 dni in ne daljši kot 45 dni. Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena ločeno za posamezne vsebine in naloge, kot je opredeljeno v 5. členu tega pravilnika. Pripravljena mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje športnih programov in nalog. Izvajalec javnega razpisa objavi razpis najmanj v enem javnem mediju na območju Občine Žalec ter na spletnih straneh Občine Žalec.
Razpisna dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom od prvega dne razpisa. Izvajalec javnega razpisa lahko razpisno dokumentacijo zaračuna vsem potencialnim kandidatom, vendar največ v višini stroškov fotokopiranja dokumentacije.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje, določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 15 dni po roku za oddajo prijave.
13. člen
(komisija za vodenje postopka javnega razpisa sofinanciranja letnega programa za šport)
Komisija za vodenje postopka javnega razpisa sofinanciranja letnega programa za šport Občine Žalec (komisija) je sestavljena iz petih članov. Trije člani so iz vrst športnih delavcev, dva pa izmed strokovnih delavcev uprave ali svetnikov. Župan s sklepom določi celotno sestavo komisije ter njenega predsednika.
Naloge komisije so:
– pregled prispelih prijav na razpis iz predhodnega člena tega pravilnika,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili tega pravilnika,
– priprava poročila županu,
– priprava predlogov ukrepov in sankcij v skladu z določili 15. člena tega pravilnika,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določi župan.
Administrativne naloge za komisijo opravlja Zavod za kulturo šport in turizem Žalec. Sedež komisije je na sedežu ZKŠT Žalec.
Komisija v skladu z merili iz tega pravilnika in razpisnimi pogoji zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno točkuje Če so programi nepopolni komisija pozove izvajalce k predložitvi dopolnitve programa. Komisija županu Občine Žalec poda poročilo o vrednotenju posameznih prijavljenih športnih programov. Župan vse kandidate s sklepom obvesti o vrednotenju njihovega športnega programa. V roku 30 dni po izdaji sklepov pa z vsemi izvajalci programov sklene pogodbo o sofinanciranju.
14. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Pogodbe med izvajalcem javnega razpisa ter izvajalci športnih programov vsebujejo: podatke obeh skleniteljev pogodbe, vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, rok za oddajo rednih mesečnih poročil, rok za oddajo celoletnega poročila, obseg sredstev, ki se zagotovijo iz proračuna Občine Žalec, način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti navedene v pogodbi.
Na osnovi podpisanih pogodb se odobrena sredstva za sofinanciranje nakazujejo na transakcijske račune izvajalcev programov, praviloma po dvanajstinah oziroma po predložitvi poročil o izvedbi programa in nastalih stroških.
15. člen
(izvajanje programov)
Izvajalci programov morajo oddati komisiji najkasneje do 31. januarja naslednjega leta letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. V primeru, da komisija na osnovi podanega letnega poročila ali izvedenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti izvajalcev športnih programov, se upravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. Če izvajalec v naslednjem proračunskem obdobju ne izvaja več programov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, jih je dolžan, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, vrniti v občinski proračun.
Enako kot v prejšnjem odstavku komisija ravna tudi v primeru, če ugotovi, da je izvajalec prejel oziroma so mu odobrena proračunska sredstva za namen znotraj vsebine in naloge, za katero stroški dejansko ne nastajajo. Če izvajalec do roka, navedenega v prejšnjem odstavku ni dostavil celoletnega poročila, se smatra, da programov ni izvajal in je dolžan vsa realizirana proračunska sredstva, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
V primeru, da izvajalec programa ni porabilo vseh odobrenih sredstev zaradi nepošiljanja mesečnih poročil, zmanjšanega obsega dela, prenehanje delovanja inp. se odobrena proračunska sredstva na koncu leta prerazporedijo drugim izvajalcem programov športa v Občini Žalec.
Komisija je v zvezi z določili tega člena dolžna predlagati ustrezne ukrepe. Komisije na osnovi zadržanih, vrnjenih oziroma neporabljenih sredstev pripravi predlog za prerazporeditev sredstev županu Občine Žalec, ki s sklepom prerazporedi ta sredstva.
16. člen
(nadzor)
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev opravlja komisija in drugi pristojni organi Občine Žalec.
VI. DOLOČITEV VIŠINE SREDSTEV SOFINANCIRANJA
17. člen
(določitev višine sredstev)
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(prehodne in končne določbe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izvajanje letnega programa športa v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 93/02, 25/07).
Št. 650-01-0001/2012
Žalec, dne 26. januarja 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti