Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

450. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Vešter, stran 959.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C) in 28. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je župan Občine Škofja Loka dne 27. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Vešter
1. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega načrta
Območje se nahaja v zahodnem delu mesta Škofja Loka in je trenutno nepozidan prostor, ki je v veljavnem prostorskem planu Občine Škofja Loka opredeljen kot območja stanovanj – stanovanjska območja s kmetijskimi gospodarstvi. Območja za stanovanja in kmetije so namenjena bivanju, kmetijam in spremljajočim dejavnostim javne infrastrukture, storitvenim dejavnostim in trgovini. Za območje je predvidena izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: podrobni načrt).
Pobudo za izdelavo podrobnega načrta za stanovanjsko območje Vešter so podali lastniki zemljišč:
– Andrej Kušar, Vešter 10, Škofja Loka,
– Janez Pintar, Vešter 16, Škofja Loka,
– Janez in Marija Podobnik, Vešter 17a, Škofja Loka,
– Ivana Pintar, Vešter 16a, Škofja Loka,
– Danica Debeljak, Podlubnik 255a, Škofja Loka.
Izdelovalec načrta je podjetje Savaprojekt, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d., Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško.
Podrobni načrt obsega gradnjo stanovanjskega naselja – prostostoječe individualne gradnje v kombinaciji z dvojčki, gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske gospodarske javne infrastrukture za potrebe območja.
2. člen
Pravna podlaga
Pravno podlago za pripravo in sprejem podrobnega načrta predstavlja Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 103/04, popr. 103/05 in 17/06, 64/07 Odl. US: U-I-116/05-21, popr. 28/10), v katerem je za to območje predvidena izdelava podrobnega načrta. Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot območja stanovanj.
Pri pripravi podrobnega načrta je potrebno upoštevati naslednja vsebinska izhodišča:
Izhodišča glede urbanistične ureditve:
Predvidena gostota prebivalcev do 60 preb/ha oziroma do 20 stanovanj na hektar. Prostostoječa individualna gradnja, lahko v kombinaciji z dvojčki in vrstnimi hišami – do največ 4 hiše v nizu. Višinski gabarit do (K)+P+1+1M. Tlorisni gabarit prostostoječih objektov in dvojčkov minimalno 1:1,4. Daljša stranica vzporedno s potekom plastnic. Sleme vzporedno z daljšo stranico. Naklon strešin od 40 do 45 stopinj, dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov, nadstreškov za avto pred vhodom … Kritina objektov naj bo rdeče barve. Ob potoku urediti javne površine, otroško igrišče, sprehajalno pot v navezavi na obstoječo pot, ki vodi proti kmetijskim površinam.
Posebno pozornost je potrebno posvetiti problemu osončenosti in orientaciji objektov. Preveri se število načrtovanih objektov glede na strm teren in pričakovane zaledne vode.
Izhodišča glede prometne ureditve:
Preveri se možnost ločene garaže za posamezen objekt.
Urediti je potrebno prometno povezavo do državne ceste glede na predvidene prometne obremenitve.
Širina ceste naj bo najmanj 4,5 m (in bankina) oziroma 5 m (če je robnik), na delu ob državni cesti do novih stanovanjskih blokov se predvidi tudi pločnik. Predvideti je potrebno javno razsvetljavo.
Izhodišča glede komunalne ureditve:
Na območju podrobnega načrta velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za posodobitev primarnega vodovoda Škofja Loka (Uradni list RS, št. 109/08). Preko območja poteka trasa tlačnega vodovoda – koridor je treba varovati in upoštevati. Območje podrobnega načrta naj bi se s pitno vodo oskrbovalo iz bodočega vodohrana Trnje (ki je predmet OPPN posodobitve javnega vodovoda). Navezava na bodočo sekundarno infrastrukturo pa je predmet obravnavanega OPPN Vešter. Zagotoviti je treba požarno vodo (hidrantno omrežje).
Odvajanje komunalne (fekalne) odpadne vode je predmet obravnavanega OPPN Vešter pod pogoji smernic izvajalca javne službe. Odvajanje meteornih voda se izvede pod pogoji smernic izvajalca javne službe.
Zagotoviti je treba zemljišče (površino) za ureditev zbiralnic ločenih frakcij odpadkov na območju OPPN Vešter in dostop do javnih cest.
Podrobni načrt se pripravi v skladu z določili veljavnega Zakona o prostorskem načrtovanju in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ter v skladu z določili veljavnega Zakona o varstvu okolja in njegovimi podzakonskimi predpisi.
3. člen
Območje podrobnega načrta
Ureditveno območje podrobnega načrta zajema območje planskih celot VES-SK 02 in TRN-SK 04.
Zajema območja naslednjih parcelnih številk: 997/4(del), del 999/2, 999/7(del), 999/10, 999/11, 1155/3, 1155/4, 1155/5, del 1158/1, 1158/2, 1165, 1166, 1168/1, 1172/2, 1173/2, 1175/1, del 1697, del 1698/1, 1698/3, del 1698/4; vse parcele k.o. Stara Loka.
Površina ureditvenega območja znaša približno 1,83 ha.
4. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se variantne urbanistične rešitve na podlagi morfološke in drugih analiz v prostoru (urbanistična zasnova mora povzemati obstoječe poselitvene vzorce), ki naj se primerjalno vrednotijo z urbanističnega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.
Načrtovalec izdela strokovne rešitve na podlagi prikaza stanja prostora, veljavnega prostorskega plana občine, strokovnih podlag, investicijskih namer investitorjev in izhodišč občine ter smernic nosilcev urejanja prostora.
Strokovne rešitve prostorske ureditve izdela načrtovalec, ki mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni v členih od 156 do 160 veljavnega Zakona o urejanju prostora.
5. člen
Strokovne podlage
V postopku priprave podrobnega načrta se upoštevajo strokovne podlage, ki so bile pripravljene za izdelavo strateških in drugih izvedbenih prostorskih aktov Občine Škofja Loka.
Izdelajo se naslednje strokovne podlage:
Investitor izdela tržno raziskavo in z njo med drugim definira konkurenčne prednosti te lokacije.
Izdela se študija tipologij objektov s primerjalnim vrednotenjem različnih pozicij na posameznem zemljišču v naklonu in utemelji najustreznejšo tipologijo objektov. Vse tipologije naj upoštevajo energetsko učinkovito gradnjo.
Izdela se geološko-hidrološko poročilo, hidrološko študijo, idejno zasnovo ureditve hudourniškega Veštrskega potoka.
Opravijo se predhodne arheološke raziskave.
Sestavni del podrobnega načrta je program opremljanja, ki se sprejema sočasno s pripravo podrobnega načrta.
Če se tekom priprave ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se pripravijo med postopkom in jih pridobi pobudnik.
6. člen
Roki za pripravo podrobnega načrta in njegovih posameznih faz
Roki za pripravo podrobnega načrta:
– izdelava osnutka podrobnega načrta v 30 dneh po objavi sklepa župana o začetku priprave načrta;
– v 7 dneh po potrditvi osnutka s strani občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni od prejema poziva dajo smernice k osnutku podrobnega načrta;
– izdelava dopolnjenega osnutka oziroma variantnih strokovnih rešitev v 45 dneh po preteku roka za pridobitev smernic;
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka podrobnega načrta, ki traja 30 dni, v roku 45 dni po potrditvi dopolnjenega osnutka s strani občine;
– priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov javnosti z javne razgrnitve in obravnave v 30 dneh po končani razgrnitvi in priprava predloga podrobnega načrta na podlagi stališč v 14 dneh po njihovi potrditvi;
– v 7 dneh po potrditvi predloga podrobnega načrta s strani občine le-ta pošlje poziv nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh predložijo mnenje;
– priprava usklajenega predloga v 14 dneh po preteku roka za pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora;
– obravnava in sprejem usklajenega predloga na seji občinskega sveta v roku 45 dni po potrditvi le-tega s strani občine;
– objava v Uradnem listu Republike Slovenije po sprejemu na seji občinskega sveta.
Navedeni roki ne upoštevajo postopka celovite presoje vplivov na okolje; v primeru, da je postopek potrebno izvesti, se roki ustrezno podaljšajo.
Navedeni roki ne upoštevajo izdelave strokovnih podlag, roki se ustrezno podaljšajo zaradi njihove izdelave.
7. člen
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki predložijo smernice in mnenja za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana;
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja zgornje Save;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje – postopek CPVO;
4. Ministrstvo za kulturo;
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste;
6. Elektro Slovenija;
7. Elektro Gorenjska, PE Kranj;
8. Telekom Slovenije, PE Kranj;
9. Loška komunala (vodovod, kanalizacija, plinovod, odpadki);
10. Občina Škofja Loka;
11. Krajevna skupnost Stara Loka - Podlubnik;
12. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave podrobnega načrta izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
Če nosilci urejanja prostora v roku 30 dni od prejema poziva ne dajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi. Če nosilci mnenja ne preložijo v roku, občina lahko nadaljuje s pripravo podrobnega načrta.
8. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave podrobnega načrta
Finančna sredstva za pripravo strokovnih podlag, geodetskega načrta in prostorskega načrta zagotovi pobudnik.
Varovanje pred hudourniškimi vodami je breme pobud­nika.
9. člen
Končne določbe
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine Škofja Loka.
Št. 3505-0003/2008
Škofja Loka, dne 27. januarja 2012
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti