Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

447. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19), stran 957.

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 27. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je župan Občine Slovenske Konjice sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (poseg št. 19)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
Na območju posebnih ureditev z evidenčno št. 19 je bila predvidena površina kot rezervat za gradnja nove vinske kleti. Vinska klet je zgrajena na drugi lokaciji in je možno nameniti to območje drugi vrsti kmetijske dejavnosti.
Razlogi za spremembe in dopolnitve odloka o PUP za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (območje posebnih ureditev poseg št. 19 – območje nove vinske kleti) so v popravku namembnosti za poseg št. 19 in določitvi druge kmetijske namembnosti – dejavnosti – ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom. Območje je primerno za pridelavo sezonske zelenjave, vrtnin in zelišč s pripadajočimi objekti (rastlinjaki) in napravami za zalivanje (vodni zbiralnik za kapljično zalivanje).
Pravna podlaga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, v nadaljevanju: ZPNačrt).
2. Območje prostorskega akta
Območje sprememb in dopolnitev akta se nanaša na parcelo številka 799/1, k.o. Škalce (v PIA pod evidenčno št. 19).
Na osnovi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000/dopolnjen v letu 1994 in 1998 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98 in 72/00) in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986, 1990 dopolnjen v letu 1994, 1999 in 2004 (Uradni list RS, št. 23/87, 50/98, 72/00 in 75/04), je območje opredeljeno kot kmetijsko zemljišče.
Območje se ureja z Odlokom o spremembi prostorskih ureditvenih pogojev za območja gozdov in 1. območja kmetijskih zemljišč v Občini Slovenske Konjice – za območje Škalce (Uradni list RS, št. 28/96 in 9/07).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev: strokovne rešitve, ki bodo podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta in se nanašajo na obravnavano območje je priskrbel naročnik.
4. Roki za pripravo spremembe prostorskega akta in njegovih posameznih faz
+--------------------------------+-----------------------------+
|Sklep o začetku priprave    |     februar 2012    |
|spremembe prostorskega akta   |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu |     februar 2012    |
|in na svetovnem spletu, MOP   |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Obvestilo MOP, Direktorat za  |      30 dni      |
|okolje o izvedbi celovite    |               |
|presoje vplivov na okolje    |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava osnutka spremembe   |      7 dni      |
|prostorskega akta        |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobivanje smernic      |      30 dni      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Javno naznanilo o javni     | 7 dni pred pričetkom javne |
|razgrnitvi in javni obravnavi  |     razgrnitve     |
|osnutka             |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Javna razgrnitev in javna    |      30 dni      |
|obravnava            |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava stališča do pripomb in |  7 dni po zaključku javne |
|predlogov            |     razgrnitve     |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Pridobivanje mnenj       |      30 dni      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Priprava usklajenega predloga  |      7 dni      |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Sprejemanje odloka na občinskem |    maj, junij 2012    |
|svetu              |               |
+--------------------------------+-----------------------------+
|Objava v Uradnem listu     |     junij 2012     |
+--------------------------------+-----------------------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja, ki jih je potrebno vključiti v postopek pridobivanja smernic in mnenj, so:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana;
RS Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Krekova 17, 2000 Maribor;
RS Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
JKP Slov. Konjice d.o.o., Celjska c. 3, 3210 Slovenske Konjice;
Občina Slov. Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
6. Financiranje prostorskega akta
Prostorski akt financira naročnik.
7. Objava sklepa priprave
Sklep priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 3500-0002/2012
Slovenske Konjice, dne 1. februarja 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti