Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

445. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice, stran 952.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 13. redni seji dne 26. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice in merila za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Slovenske Konjice.
2. člen
V odloku uporabljeni izrazi pomenijo sledeče:
– Program opremljanja stavbnih zemljišč je dokument, na podlagi katerega se izvaja opremljanje stavbnih zemljišč s komunalno opremo in je osnova za obračun komunalnega prispevka.
– Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
– Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme.
– Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bremenijo določljive zavezance.
– Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe.
– Neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
– Parcela je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
3. člen
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice je izdelan v skladu z uredbo, ki določa vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč in vsebuje:
– prikaz obstoječe komunalne opreme na območju Občine Slovenske Konjice;
– prikaz predvidenih vlaganj v gradnjo komunalne opreme na območju Občine Slovenske Konjice;
– obračunska območja posameznih vrst obstoječe in predvidene komunalne opreme;
– obračunske stroške opremljanja po posamezni vrsti komunalne opreme in po obračunskih območjih;
– preračun obračunskih stroškov opremljanja na površino parcele in na neto tlorisno površino objekta po posamezni vrsti komunalne opreme;
– podrobnejša merila za obračun komunalnega prispevka.
(2) Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Slovenske Konjice sprejme občinski svet z odlokom.
(3) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo v Občini Slovenske Konjice:
– ceste (oznaka obračunskih območij C);
– kanalizacija (oznaka obračunskih območij K);
– vodovod (oznaka obračunskih območij V);
– toplovod (oznaka obračunskih območij T);
– površine za ravnanje z odpadki (oznaka obračunskega območja PRO);
– javne površine (oznaka obračunskih območij JP).
(4) Obračunska območja posamezne komunalne opreme s prikazom komunalne opreme so podana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del programa opremljanja stavbnih zemljišč. Program opremljanja stavbnih zemljišč se hrani v prostorih Občine Slovenske Konjice.
4. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki:
– se na novo priključuje na komunalno opremo ali;
– povečuje neto tlorisno površino objekta ali;
– spreminja njegovo namembnost.
II. IZRAČUN VIŠINE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(1) Višina komunalnega prispevka se določi po naslednji formuli:
KPi = ((Ap · Cpi · Dpi) + (K · At · Cti · Dti))
pri čemer je:
KP(i)  … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme
A(p)  … površina parcele (m2)
A(t)  … neto tlorisna površina objekta (m2)
K    … faktor dejavnosti
D(pi)  … delež površine parcele pri izračunu komunalnega
    prispevka
D(ti)  … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
C(pi)  … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
    območju
C(ti)  … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
    opremo na obračunskem območju.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KPi · i
pri čemer je:
KP(i)  … izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto
    komunalne opreme, na katero se objekt priključuje
KP   … celotni izračunani komunalni prispevek
i    … indeks rasti cen v gradbeništvu.
(3) Površina parcele se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Kadar parcele objekta ni mogoče izračunati na način, določen s prejšnjim odstavkom, oziroma parcela ni določena, se le-ta določi na podlagi dejanskega stanja oziroma na podlagi meril in pogojev iz veljavnih prostorsko izvedbenih aktov občine.
(5) Kolikor parcele ni mogoče določiti na način iz prejšnjega odstavka, se površina stavbišča objekta pomnoži s faktorjem 1,5. Dobljena površina se v takem primeru upošteva kot površina parcele pri izračunu komunalnega prispevka.
(6) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836, tako da se povzame iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(7) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2.
6. člen
(1) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek zanj obračuna na enak način, kot je prikazan v prejšnjem členu.
(2) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo ne spreminja, se za izračun komunalnega prispevka upošteva le neto tlorisna površina objekta. V tem primeru se ne uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo, ampak se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti.
(3) V primeru iz drugega odstavka tega člena se neto tlorisna površina objekta izračuna kot razlika med neto tlorisno površino novega objekta in neto tlorisno površino obstoječega objekta. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
KPi = (AtN - AtO) · Cti · Dti · K
pri čemer je:
KP(i)  … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme
A(tO)  … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
A(tN)  … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
K    … faktor dejavnosti
D(ti)  … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
C(ti)  … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
    površine objekta z določeno komunalno opremo na
    obračunskem območju.
(4) V primeru nadzidave, dozidave, rekonstrukcije, pri kateri se ne povečuje neto tlorisna površina objekta, gradnje na obstoječi gradbeni parceli in gradnje nadomestnega objekta, če se opremljenost s komunalno opremo spreminja, se za izračun komunalnega prispevka:
– za komunalno opremo, ki se ne spreminja, upošteva le neto tlorisna površina objekta,
– za komunalno opremo, na katero se objekt na novo priključuje, upošteva tako površina parcele, kot neto tlorisna površina objekta.
(5) V primeru četrtega odstavka tega člena se uporabljajo določbe tega odloka glede preračuna stroškov opremljanja na parcelo in neto tlorisno površino objekta zgolj za komunalno opremo na katero se objekt na novo priključuje, za ostale vrste komunalne opreme, na katere se je objekt priključeval že v preteklosti pa se upošteva zgolj del, vezan na neto tlorisno površino objekta oziroma faktor dejavnosti. Če je vrednost pozitivna, se zanjo komunalni prispevek obračuna. V nasprotnem se komunalni prispevek ne obračuna. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednjem postopku:
a) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se je objekt priključeval že v preteklosti po naslednji formuli:
KPiO = (AtN - AtO) · Cti · Dti · K
pri čemer je:
KP(iO) … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme, na katero se je objekt priključeval že v
    preteklosti
A(tO)  … neto tlorisna površina obstoječega objekta (m2)
A(tN)  … neto tlorisna površina novega objekta (m2)
K    … faktor dejavnosti
D(ti)  … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
C(ti)  … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
    površine objekta z določeno komunalno opremo na
    obračunskem območju
b) Izračun komunalnega prispevka za komunalno opremo, na katero se objekt priključuje na novo po naslednji formuli:
KPtN = ((Ap · Cpi · Dpi) + (K · At · Cti · Dti))
pri čemer je:
KP(iN) … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme, na katero se objekt priključuje na novo
A(p)  … površina parcele (m2)
A(t)  … neto tlorisna površina objekta (m2)
K    … faktor dejavnosti
D(pi)  … delež površine parcele pri izračunu komunalnega
    prispevka
D(ti)  … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
C(pi)  … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
    območju
C(ti)  … indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra
    neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
    opremo na obračunskem območju.
(6) V primeru spremembe namembnosti oziroma vrste obstoječega objekta, kateremu se neto tlorisna površina ne spreminja, se komunalni prispevek odmeri od spremembe faktorja dejavnosti. Odmera komunalnega prispevka v takem primeru se izvede po naslednji formuli:
KPi = (KN - KO) · Cti · Dti · A
pri čemer je:
KP(i)  … komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne
    opreme
A(t)  … neto tlorisna površina stavbe (m2)
K(N)  … faktor dejavnosti novega objekta
K(O)  … faktor dejavnosti obstoječega objekta
D(ti)  … delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu
    komunalnega prispevka
C(ti)  … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
    površine objekta z določeno komunalno opremo na
    obračunskem območju
(7) V primeru, da zavezanec obstoječemu objektu spreminja tako neto tlorisno površino objekta, kot namembnost, se komunalni prispevek odmeri v dveh fazah. V prvi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo neto tlorisne površine objekta, pri čemer se za novi del objekta pri izračunu upošteva predvidena namembnost tega dela objekta. V drugi fazi se odmeri komunalni prispevek za spremembo namembnosti obstoječega objekta. Komunalni prispevek se odmeri za neto tlorisno površino obstoječega objekta ali njegovega dela, kateremu se namembnost spreminja.
(8) Določila tega odloka se uporabljajo za izračun komunalnega prispevka na celotnem območju občine. Na posameznih delih občine, kjer bodo sprejeti posebni odloki o programu opremljanja stavbnih zemljišč, se na podlagi tega odloka izračunajo stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo. Posebne programe se sprejme za območja, ki bodo urejena s podrobnimi izvedbenimi prostorskimi akti.
(9) Na območjih, ki se s komunalno opremo na novo urejajo, se komunalni prispevek zavezancem odmeri na podlagi za to območje sprejetega programa opremljanja stavbnih zemljišč, ki prikaže in obračuna predvidene stroške gradnje nove komunalne opreme na tem območju. Stroški za obstoječo že zgrajeno komunalno opremo na tem območju se obračunajo na podlagi tega odloka po naslednji formuli:
CpiS = CpiO · 1 + CpiN oziroma CtiS = CtiO · 1 + CtiN
pri čemer je:
C(piS) … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra
    parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
    območju, na katerem se na novo ureja komunalna oprema
C(tiS) … skupni stroški opremljanja kvadratnega metra neto
    tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo
    na obračunskem območju, na katerem se na novo ureja
    komunalna oprema
C(piN) … stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z
    določeno novo komunalno opremo na obračunskem območju
    (območje, ki se opremlja z novo komunalno opremo)
C(tiN) … stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne
    površine objekta z določeno komunalno opremo na
    obračunskem območju (območje, ki se opremlja z novo
    komunalno opremo)
C(piO) … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
    parcele z določeno komunalno opremo na obračunskem
    območju, določeni s tem odlokom
C(tiO) … obstoječi stroški opremljanja kvadratnega metra
    neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno
    opremo na obračunskem območju, določeni s tem
    odlokom.
7. člen
(1) Skupni obračunski stroški obstoječe in predvidene komunalne opreme znašajo:
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Vrsta komunalne opreme   |  Obračunsko  | Vrednost [€] |
|              |   območje   |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Ceste            |   OBO_C_1   |  22.270.790,18|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacijski sistem 1   |   OBO_K_1   |   676.499,36|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacijski sistem 2   |   OBO_K_2   |   301.882,16|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacijski sistem 3   |   OBO_K_3   |   302.976,48|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacijski sistem 4   |   OBO_K_4   |   241.810,50|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Kanalizacijski sistem 5   |   OBO_K_5   |   295.683,47|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Vodovod           |   OBO_V_1   |  11.243.319,87|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Toplovod Slovenske Konjice |   OBO_T_1   |   447.568,01|
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Prostori za ravnanje z   |  OBO_PRO_1  |  1.630.686,83|
|odpadki           |         |        |
+----------------------------+-----------------+----------------+
|Javne površine in parkirišča|   OBO_JP_1  |  1.795.940,01|
+----------------------------+-----------------+----------------+
(2) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto kvadratnega metra parcele za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  | Površine | Vrednost  | Cena ne|
|       |obračunskega| parcel [m2]|  [EUR]   | enoto |
|       |  območja |      |       |[EUR/m2]|
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Ceste     |  OBO_C_1 |8.599.395,38|22.270.790,18|  2,590|
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_1 |2.444.435,40| 676.499,36 |  0,277|
|sistem 1   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_2 | 392.088,10| 301.882,16 |  0,770|
|sistem 2   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_3 | 382.091,15| 302.976,48 |  0,793|
|sistem 3   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_4 | 319.952,53| 241.810,50 |  0,756|
|sistem 4   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_5 | 467.550,24| 295.683,47 |  0,632|
|sistem 5   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Vodovod    |  OBO_V_1 |7.018.067,48|11.243.319,87|  1,602|
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Toplovod   |  OBO_T_1 | 384.782,33| 447.568,01 |  1,163|
|Slovenske   |      |      |       |    |
|Konjice    |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Prostori za  | OBO_PRO_1 |8.599.395,38|1.630.686,83 |  0,190|
|ravnanje z  |      |      |       |    |
|odpadki    |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Javne površine| OBO_JP_1 |8.599.395,38|1.795.940,01 |  0,209|
|in parkirišča |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
(3) Obračunski stroški preračunani na mersko enoto neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na posameznem obračunskem območju so:
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
| Vrsta opreme |  Oznaka  |  Neto  | Vrednost  | Cena ne|
|       |obračunskega| tlorisne |  [EUR]   | enoto |
|       |  območja | površine |       |[EUR/m2]|
|       |      | objektov |       |    |
|       |      |  [m2]  |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Ceste     |  OBO_C_1 |1.815.383,52|22.270.790,18| 12,268|
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_1 | 827.833,04| 676.499,36 |  0,817|
|sistem 1   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_2 |  58.484,26| 301.882,16 |  5,162|
|sistem 2   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_3 |  65.526,31| 302.976,48 |  4,624|
|sistem 3   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_4 |  50.161,31| 241.810,50 |  4,821|
|sistem 4   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Kanalizacijski|  OBO_K_5 |  55.694,07| 295.683,47 |  5,309|
|sistem 5   |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Vodovod    |  OBO_V_1 |1.539.758,44|11.243.319,87|  7,302|
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Toplovod   |  OBO_T_1 |  95.864,03| 447.568,01 |  4,669|
|Slovenske   |      |      |       |    |
|Konjice    |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Prostori za  | OBO_PRO_1 |1.815.383,52|1.630.686,83 |  0,898|
|ravnanje z  |      |      |       |    |
|odpadki    |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
|Javne površine| OBO_JP_1 |1.815.383,52|1.795.940,01 |  0,989|
|in parkirišča |      |      |       |    |
+--------------+------------+------------+-------------+--------+
8. člen
Komunalni prispevek, izračunan na način iz 5. člena tega odloka, se revalorizira z indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, glede na izhodiščne cene iz tega odloka.
9. člen
Razmerje med deležem površine parcele (D(pi)) pri izračunu komunalnega prispevka in deležem neto tlorisne površine stavbe (D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka je D(pi):D(ti)= 0,3:0,7. Tako je delež površine parcele pri izračunu komunalnega prispevka (D(pi)) 0,3, delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka (D(ti)) pa 0,7.
10. člen
(1) Faktor dejavnosti (K) se opredeli glede na razdelitev, ki je navedena v uredbi, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena. Faktor dejavnosti po tem odloku je:
+----------+---------------------------------------+------------+
|Klas. št. |Klasifikacija             | Faktor K |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11100   |Enostanovanjske stavbe         |   1,0  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11210   |Dvostanovanjske stavbe         |   1,1  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11221   |Tri- in večstanovanjske stavbe     |   1,1  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|11300   |Stanovanjske stavbe za posebne namene |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|121    |Gostinske stavbe            |   1,2  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|122    |Upravne in pisarniške stavbe      |   1,2  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|123    |Trgovske in druge stavbe za storitvene |   1,2  |
|     |dejavnosti               |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12303   |Bencinski servisi           |   1,3  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|124    |Stavbe za promet in stavbe za izvajanje|   1,3  |
|     |elektronskih komunikacij        |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
|125    |Industrijske stavbe in skladišča    |   0,8  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|126    |Stavbe splošnega družbenega pomena   |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12650   |Športne dvorane            |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|127    |Druge nestanovanjske stavbe      |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12712   |Stavbe za rejo živali         |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12714   |Druge ne stanovanjske kmetijske stavbe |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|12721   |Stavbe za opravljanje verskih obredov |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24110   |Športna igrišča            |   0,7  |
+----------+---------------------------------------+------------+
|24122   |Drugi gradbeni inženirski objekti za  |   0,7  |
|     |šport, rekreacijo in prosti čas    |      |
+----------+---------------------------------------+------------+
(2) Če klasifikacija objekta ni posebej navedena v zgornji tabeli, se faktor dejavnosti objektu določi glede na skupino iz zgornje tabele v katero, se na podlagi uredbe, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in objektov državnega pomena, objekt razvrsti. V primeru, da dejavnosti objekta ni možno določiti na zgoraj opisan način velja, da je faktor dejavnosti po tem odloku 1.
11. člen
(1) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak se zmanjša za znesek infrastrukture, ki je na območju ni.
(2) Izjema pri obračunu komunalnega prispevka iz prvega odstavka tega člena velja le za individualno infrastrukturo, ki se nanaša na vodovod in kanalizacijo, ne pa za javno infrastrukturo oziroma infrastrukturo, ki je opredeljena kot grajeno javno dobro in ki se nanaša na ceste, površine za ravnanje z odpadki in javne površine.
III. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri občinska uprava z odločbo:
– na zahtevo zavezanca ali;
– po uradni dolžnosti.
(2) Po uradni dolžnosti lahko komunalni prispevek občinska uprava odmeri v naslednjih primerih:
– komunalni prispevek se odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– občina prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, poslano s strani upravne enote v zavezančevem imenu;
– če občina, na podlagi odločbe inšpektorja ali drugače dostopnih evidenc, ugotovi, da je lastnik obstoječega objekta spremenil namembnost objekta ali njegovo neto tlorisno površino in ni sam vložil zahteve za novo odmero komunalnega prispevka.
(3) Rok za izdajo odločbe iz prve alineje prvega odstavka prve in druge alineje drugega odstavka tega člena je 15 dni. O izdani odločbi občina obvesti tudi upravno enoto.
(4) Odmera komunalnega prispevka na podlagi prve alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev po pridobitvi uporabnega dovoljenja za zgrajeno novo komunalno opremo.
(5) Odmera komunalnega prispevka na podlagi tretje alineje drugega odstavka tega člena se izvede v roku 6 mesecev potem, ko občina ugotovi, da je lastnik objekta spremenil njegovo namembnost.
(6) Zoper odločbo iz prve alineje tretjega odstavka je dovoljena pritožba v roku 30 dni od dneva vročitve. O pritožbi odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni od dneva prejema pritožbe.
(7) Pritožba zoper odločbo inšpektorja o spremembi namembnosti objekta zadrži izvršitev odločbe o višini komunalnega prispevka.
13. člen
(1) Sredstva zbrana po tem odloku, so sredstva proračuna Občine Slovenske Konjice.
(2) Občina Slovenske Konjice lahko sredstva zbrana po tem odloku porablja samo za namen opremljanja stavbnih zemljišč v skladu z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
14. člen
Komunalni prispevek zavezanec lahko plača v enkratnem znesku, lahko pa se zavezanec z Občino Slovenske Konjice dogovori tudi o plačilu komunalnega prispevka po obrokih. V slednjem primeru z Občino Slovenske Konjice sklene pogodbo, ki natančneje opredeli pogoje obročnega odplačevanja komunalnega prispevka.
15. člen
Pri odmeri komunalnega prispevka občina, na zahtevo zavezanca, upošteva morebitne že plačane prispevke za gradnjo posameznih komunalnih vodov na podlagi predloženih dokazil o plačilu in za tako ugotovljene amortizirane prispevke zniža plačilo odmerjenega komunalnega prispevka.
16. člen
(1) Če se občina in investitor dogovorita, da bo investitor sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, se ta dogovor sklene s pogodbo o opremljanju. Pogodba o opremljanju se sklene skladno z določili zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje.
(2) Šteje se, da je investitor v primeru iz prvega odstavka tega člena, na ta način v naravi plačal komunalni prispevek Občini Slovenske Konjice za izvedbo komunalne opreme, ki jo je zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno opremo, na katero bo priključil komunalno opremo, katere investitor je.
17. člen
(1) Ob plačilu komunalnega prispevka ima zavezanec pravico od občine zahtevati sklenitev pogodbe o medsebojnih obveznostih v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo. Občina mora skleniti pogodbo z zavezancem v roku 30 dni od dneva podane zahteve.
(2) S pogodbo iz prejšnjega odstavka se določi rok za priključitev objekta na komunalno opremo in druga vprašanja v zvezi s priključevanjem objekta na komunalno opremo.
18. člen
(1) Za gradnjo in posodobitev gospodarske javne infrastrukture se komunalni prispevek ne plača.
(2) Plačila komunalnega prispevka je v skladu s sprejetim sanacijskim programom oproščen zavezanec za objekt, s katerim bo nadomestil obstoječi objekt, uničen zaradi naravne nesreče. To velja le za objekt z enako neto tlorisno površino in namembnostjo, kot je bil prejšnji.
(3) Komunalni prispevek se ne plača za gradnjo neprofitnih stanovanj in gradnjo posameznih vrst stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo v skladu s predpisi o enotni klasifikaciji vrst objektov, katerih investitor je občina ali država oziroma pravna oseba v lasti občine ali države.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 81/97).
(2) V postopkih pridobitve gradbenega dovoljenja, kjer investitor pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve vloži popolno zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja pred dnem uveljavitve tega odloka, se pri odmeri komunalnega prispevka uporabljajo določbe Odloka o plačilu sorazmernega deleža stroškov opremljanja stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 81/97).
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0008/2011-3
Slovenske Konjice, dne 26. januarja 2012
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti