Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

441. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, stran 948.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), ter 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – UPB in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 10. redni seji dne 2. februarja 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Mestno občino Murska Sobota za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev mestne občine in javnega sektorja na ravni mestne občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. člen
(sestava proračuna)
Proračun mestne občine se sestoji iz splošnega dela, ki obsega bilanco prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja proračuna, iz posebnega dela, iz načrta razvojnih programov za obdobje 2012–2015 in obrazložitev.
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
3. člen
(višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+------------------------------------------+------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto/Pod konto |    v EUR|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |Naziv                   |  PRORAČUN|
|    |                     |    2012|
+-------+------------------------------------------+------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     | 21.056.759|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 15.290.722|
+-------+------------------------------------------+------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI              | 12.453.280|
+-------+------------------------------------------+------------+
|700  |Davki na dohodek in dobiček        | 10.018.958|
+-------+------------------------------------------+------------+
|703  |Davki na premoženje            |  2.103.512|
+-------+------------------------------------------+------------+
|704  |Domači davki na blago in storitve     |   330.810|
+-------+------------------------------------------+------------+
|706  |Drugi davki                |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI             |  2.837.442|
+-------+------------------------------------------+------------+
|710  |Udeležba na dobičku in dohodki od     |  1.768.249|
|    |premoženja                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|711  |Takse in pristojbine           |    8.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|712  |Denarne kazni               |   133.400|
+-------+------------------------------------------+------------+
|713  |Prihodki od prodaje blaga in storitev   |   165.600|
+-------+------------------------------------------+------------+
|714  |Drugi nedavčni prihodki          |   762.193|
+-------+------------------------------------------+------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI            |  1.593.389|
+-------+------------------------------------------+------------+
|720  |Prihodki od prodaje osnovnih sredstev   |   39.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|721  |Prihodki od prodaje zalog         |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|722  |Prihodki od prodaje zemljišč in      |  1.554.389|
|    |neopredmet. dolgoroč. sredstev      |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |   13.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|730  |Prejete donacije iz domačih virov     |   13.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|731  |Prejete donacije iz tujine        |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI            |  4.159.648|
+-------+------------------------------------------+------------+
|740  |Transferni prihodki iz drugih javno    |  4.103.683|
|    |finančnih institucij           |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|741  |Prejeta sredstva iz državnega proračuna  |   55.965|
|    |in sredstev EU              |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       | 22.209.794|
+-------+------------------------------------------+------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |  4.555.911|
+-------+------------------------------------------+------------+
|400  |Plače in drugi izdatki zaposlenih     |  1.224.549|
+-------+------------------------------------------+------------+
|401  |Prispevki delodajalcev za socialno    |   204.723|
|    |varnost                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|402  |Izdatki za blago in storitve       |  2.866.139|
+-------+------------------------------------------+------------+
|403  |Plačila domačih obresti          |   214.500|
+-------+------------------------------------------+------------+
|409  |Rezerve                  |   46.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  8.598.517|
+-------+------------------------------------------+------------+
|410  |Subvencije                |    3.200|
+-------+------------------------------------------+------------+
|411  |Transferji posameznikom in gospodinjstvom |  3.319.413|
+-------+------------------------------------------+------------+
|412  |Transferji neprofitnim organizacijam in  |   937.072|
|    |ustanovam                 |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|413  |Drugi tekoči domači transferi       |  4.338.832|
+-------+------------------------------------------+------------+
|414  |Tekoči transferi v tujino         |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  8.642.255|
+-------+------------------------------------------+------------+
|420  |Nakup in gradnja osnovnih sredstev    |  8.642.255|
+-------+------------------------------------------+------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |   413.111|
+-------+------------------------------------------+------------+
|431  |Invest. transferi pravnim in fizičnim   |   96.400|
|    |osebam, ki niso prorač. upor.       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|432  |Investicijski transferi proračunskim   |   316.711|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) PRORAČUNSKI  | –1.153.035|
|    |PRIMANJKLJAJ (II-I)            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN     |   688.063|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)     |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |   688.063|
+-------+------------------------------------------+------------+
|750  |Prejeta vračila danih posojil       |    4.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|751  |Prodaja kapitalskih deležev        |   684.063|
+-------+------------------------------------------+------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |      |
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL.    |      –|
|    |DELEŽEV                  |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|440  |Dana posojila               |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|441  |Povečanje kapitalskih deležev in naložb  |      –|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE |   688.063|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)       |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |   500.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |   500.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|500  |Domače zadolževanje            |   500.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)           |   478.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA              |   478.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|550  |Odplačilo domačega dolga         |   478.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |  –442.972|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)    |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)     |   22.000|
+-------+------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+ X.-IX.)      |  1.153.035|
+-------+------------------------------------------+------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |   442.972|
|    |2011                   |      |
+-------+------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogrami so razdeljeni na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
(izvrševanje proračuna)
Uporabniki sredstev proračuna mestne občine lahko uporabljajo sredstva proračuna le za namen in do višine, ki so opredeljeni v tem proračunu. Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
Za izvajanje proračuna mestne občine je odgovoren župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna poroča mestnemu svetu o realizaciji proračuna za prvo poletje praviloma v mesecu juliju, vendar najpozneje do sredine septembra. O zaključku proračuna pa z zaključnim računom proračuna za leto 2012 najkasneje do 31. marca 2013.
5. člen
(posebnosti pri koriščenju proračunskih sredstev)
Za zakonitost izplačil v okviru finančnih načrtov krajevnih skupnosti in mestnih četrti je odgovoren odredbodajalec posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti, ki nosi kazensko in odškodninsko odgovornost za zakonito, namensko, gospodarno in pregledno porabo sredstev. Župan ima pravico zavrniti izplačilo iz proračuna za potrebe krajevne skupnosti in mestne četrti, če se ugotovi, da za posamezni namen ni zadostnih ali sploh ni sredstev v okviru finančnega načrta posamezne krajevne skupnosti oziroma mestne četrti in v drugih primerih, ko je izplačilo v nasprotju z veljavnimi predpisi.
Mestne četrti oziroma krajevne skupnosti s finančnimi načrti nad 50.000 EUR lahko sklenejo pravne posle do višine 5.000 EUR samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
Mestne četrti oziroma krajevne skupnosti s finančnimi načrti pod 50.000 EUR pa lahko sklenejo pravne posle le do višine 3.000 EUR samostojno, nad to vrednostjo pa le ob soglasju župana.
Sredstva ki jih prejmejo krajevne skupnosti oziroma mestne četrti iz proračuna so dodeljena:
– za delovanje na osnovi Odloka o kriterijih in merilih za delovanje mestnih četrti in krajevnih skupnosti Mestne občine Murska Sobota,
– za sprejem starejših občanov, ki se izvajajo v okviru tedna starejših občanov na osnovi števila starejših oseb nad 70 let v posamezni krajevni skupnosti oziroma mestni četrti,
– za vzdrževanje objektov v lasti krajevnih skupnosti v enakem znesku 2.500 EUR za posamezno krajevno skupnost,
– za vzdrževanje zelenic in športnih objektov v krajevnih skupnostih na osnovi izkazanih potreb v preteklih letih,
– za investicije, ki jih vodijo krajevne skupnosti na osnovi višine planiranih nadomestil za uporabo stavbnih zemljišč v posamezni krajevni skupnosti zmanjšane za 10 %.
Krajevna skupnost oziroma mestna četrt je upravičena do sofinanciranja izgradnje cestne infrastrukture sekundarnega značaja, ki je v upravljanju krajevnih skupnosti oziroma mestnih četrti, kolikor sama zagotovi najmanj 50 % lastnih sredstev od predračunske vrednosti investicije.
Mestni svet lahko udeležbo iz zadnje alineje tega člena v specifičnih primerih spremeni.
6. člen
(namenski prihodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom, ki se uporabljajo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki turistične takse po 20. členu Zakona o vzpodbujanju turizma,
– prihodki iz naslova takse za obremenjevanje vode po 21. členu Uredbe o taksi za obremenjevanje vode,
– prihodki iz naslova ekološke takse za obremenjevanje okolja po 22. in 23. členu Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prihodki komunalnega urejanja po Zakonu o urejanju prostora,
– prihodki iz naslova koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo,
– prostovoljni prispevki občanov za sofinanciranja določenih investicij,
– prihodki od prodaje finančnega premoženja,
– transferi iz državnega proračuna in Evropske unije in
– prihodki iz naslova poslovnega najema gospodarske javne infrastrukture.
Med namenska sredstva spadajo tudi zbrana sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju.
7. člen
(vključevanje novih obveznosti)
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, ali se občini naloži s sodno odločbo nova obveznost, vključi župan te obveznosti v proračun in določi način pokritja teh obveznosti s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev oziroma ustreznih virov. Kolikor višina obveznosti presega županu dovoljeno mejo možnega prerazporejanja opredeljeno v 9. členu tega odloka, prerazporejanje opravi mestni svet s sklepom.
Mestna občina Murska Sobota, Komunala Murska Sobota in Vodovod Murska Sobota, sklenejo najpozneje v 15 dneh po sprejetju zaključnega računa za leto 2011, družb Komunala Murska Sobota in Vodovod Murska Sobota, pogodbo o poslovnem najemu, v kateri bodo jasno in nedvoumno določene tudi obveznosti in pravice pogodbenih strank ter vgrajena zaveza Mestne občine Murska Sobota z zavezujočim terminskim planom pokrivanja ugotovljene izgube. Kolikor se z revidiranim zaključnim računom ugotovi višja izguba družb Komunala Murska Sobota in/ali Vodovod Murska Sobota, kot je zagotovljenih sredstev v proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, se manjkajoča sredstva zagotovijo v rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2012, ki mora biti mestnemu svetu Mestne občine Murska Sobota predložen v obravnavo najpozneje do 31. 5. 2012 in obravnavan na seji mestnega sveta do 30. 6. 2012.
8. člen
(nadzor nad porabo)
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja nadzorni odbor in služba notranje revizije.
9. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je sprejeti proračun ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah oziroma povečanju/zmanjšanju pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe, glavnimi progami, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti za zneske omejeno do višine 4.000 EUR odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika (župan).
O vseh ostalih prerazporeditvah odloča mestni svet na predlog župana s posebnim sklepom.
O prerazporeditvah pravic porabe finančnih načrtov ožjih delov mestne občine odloča svet ožjega dela mestne občine ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno.
O opravljenih prerazporeditvah je župan dolžan poročati mestnemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v mestnem svetu.
10. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Župan lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 90 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz tretjega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
11. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega porabnika (župan oziroma v primeru ožjih delov mestne občine svet ali predsednik sveta, če je s statutom tako določeno) lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50 % mora predhodno potrditi mestni svet.
12. člen
(proračunska rezerva)
V proračunsko rezervo se lahko izločijo sredstva v višini največ 1,5 % prejemkov proračuna.
V letu 2012 se predvideva formiranje proračunske rezerve v višini 1.000,00 EUR tako, da bo ob koncu leta 2012 ta znašala 67.856,75 EUR.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene v skladu z 49. členom ZJF in statutom mestne občine. O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave in o uporabi sredstev obvešča mestni svet s pisnimi poročili ob obravnavi zaključnega računa. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča mestni svet s posebnim odlokom.
13. člen
(splošna proračunska rezervacija)
V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,22 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljene v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O uporabi splošne proračunske rezervacije odloča župan in o tem pismeno obvešča mestni svet ob obravnavi poročila porabe proračuna.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
14. člen
(oddaja del)
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela in vzdrževalna dela oddajati s pogodbo in v skladu z Zakonom o javnih naročilih.
15. člen
(odpis terjatev)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 300,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga. Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
16. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev mestne občine)
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko mestna občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna. Znesek mora biti odplačan do konca proračunskega leta. O likvidnostni zadolžitvi odloča župan.
Za kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, mestna občina v proračunu za leto 2012 predvideva najetje dolgoročnega kredita v višini 500.000 EUR za namen zagotavljanja lastne udeležbe pri izvedbi projekta Turistični center Fazanarija – energetika.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Murska Sobota v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
18. člen
(računovodska opravila ožjih delov mestne občine)
Finančno računovodska opravila za krajevne skupnosti in mestne četrti se vodijo v okviru oddelka za proračun in finance mestne občine.
19. člen
(objava odloka in proračuna)
Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Proračun z vsemi prilogami se objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
20. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0035/2011
Murska Sobota, dne 2. februarja 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti