Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

438. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica, stran 945.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/27 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 3., 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami), določil Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 25. 1. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila, pogoji in postopki za vrednotenje in razdelitev sredstev za sofinanciranje športnih programov določenih z letnimi programi športa v Občini Ivančna Gorica, ki so v javnem interesu ter spremljanje in nadzor namenske porabe teh sredstev.
2. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi, ki imajo sedež in registrirano športno dejavnost v Občini Ivančna Gorica,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Ivančna Gorica,
– zavodi, samostojni športni delavci in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, vzgoje in izobraževanja,
– gospodarske družbe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa.
Športna društva, klubi in njihova zveza v Občini Ivančna Gorica, imajo pod enakimi pogoji prednost pred ostalimi izvajalci letnega programa športa pri sofinanciranju njihovih športnih programov.
4. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo pogoje:
– imajo sedež v Občini Ivančna Gorica in na območju občine izvajajo dejavnost, razen če ni objektivnih možnosti,
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in je športna dejavnost njihova osnovna oziroma prevladujoča dejavnost,
– s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kvaliteto,
– da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 6 mesecev v letu in so registrirani najmanj eno leto pred vložitvijo prijave na javni razpis,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– imajo zagotovljene pogoje (materialne, prostorske, kadrovske, organizacijske) za izvajanje in realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih treningih, vajah, tekmovanjih, uvrstitvah …,
– da ob prijavi na javni razpis predložijo občinski upravi popolno zahtevano razpisno dokumentacijo,
– da so dostavili poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev,
– da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so osnova za vrednotenje športnih programov.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se sofinancirajo:
1. vsebine:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter interesna športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
2. razvojne in strokovne naloge oziroma dejavnosti v športu:
– izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
– investiranje in vzdrževanje javnih športnih objektov,
– večje športne prireditve,
– delovanje društev in športnih zvez na območju Občine Ivančna Gorica.
IV. LETNI PROGRAM ŠPORTA
6. člen
Občinska uprava v sodelovanju s predstavniki zveze športnih organizacij po pooblastilu župana vsako leto pripravi predlog Letnega programa športa za naslednje leto za obravnavo in sprejem na občinskem svetu. Z Letnim programom športa se določijo vsebine ter razvojne in strokovne naloge, ki se financirajo iz občinskih sredstev ter obseg, vrsta dejavnosti in potrebna sredstva za njihovo izvedbo. S sprejemom občinskega proračuna se določi višina sredstev za sofinanciranje Letnega programa športa.
V. JAVNI RAZPIS, POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV IN ŠPORTNIH PROGRAMOV
7. člen
Občina Ivančna Gorica objavi javni razpis za sofinanciranje programov v občinskem časopisu Klasje, ter na internetni strani Občine Ivančna Gorica. Proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu. Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcih iz razpisne dokumentacije.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev;
– okvirno višino sredstev oziroma delež sredstev, ki se v okviru skupnih proračunskih sredstev za šport, namenja za posamezni program v skladu z Letnim programom športa, ki ga sprejme občinski svet,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev oziroma datumi odpiranja vlog, če je v javnem razpisu predvideno zaporedno odpiranje le-teh,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom.
9. člen
Vloga mora biti dostavljena v roku, ki je določen v objavi javnega razpisa in v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in opombo »ne odpiraj – javni razpis za šport«.
10. člen
Odpiranje vlog vodi Komisija za vrednotenje športnih programov (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz treh članov, od katerih župan imenuje tudi predsednika, in sicer:
– 1 predstavnik na predlog Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica,
– 2 predstavnika na predlog župana.
O odpiranju vlog komisija vodi zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog,
– predmet javnega razpisa,
– imena članov komisije,
– imena ali nazivi vlagateljev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
Komisija opravi pregled prispelih vlog in naloži občinski upravi, da izda poziv za dopolnitev nepopolnih vlog v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila za dopolnitev.
VI. VREDNOTENJE PROGRAMOV
11. člen
Po zaključku postopkov iz zadnjega stavka prejšnjega člena komisija opravi vrednotenje popolnih vlog na podlagi pogojev in meril, ki so kot priloga sestavni del tega pravilnika. Predlog ovrednotenih programov športa podpišejo predsednik in člani komisije. Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možno vložiti pritožbo, in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 15 dni po prejemu sklepa. Župan o pritožbi odloči z odločbo zoper katero ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor.
VII. NAČIN SOFINANCIRANJA
12. člen
Po pravnomočnosti sklepov župan z izvajalci športnih programov podpiše pogodbo.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv in naslov neposrednega uporabnika in prejemnika sredstev,
– namen, za katerega so sredstva dodeljena,
– višina dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev:
– spisek dokazil,
– možnost, da uporabnik kadarkoli preverja namensko porabo sredstev,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi športnih programov,
– dolžnost neposrednega uporabnika, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe ter namensko porabo proračunskih sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi,
– določilo, da mora prejemnik obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev),
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi športnih programov,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
VIII. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
13. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo finančnih sredstev izvajalcev programov izvaja občinska uprava.
Izvajalci programov morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju naslednjega leta, podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
14. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta finančna sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa.
Ravno tako izvajalec v takem primeru v naslednjem letu ne more pridobiti sredstva na podlagi tega pravilnika.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 4/01 in 4/02).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012
Ivančna Gorica, dne 25. januarja 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti