Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

437. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 941.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10 in 84/10), 25., 100. in 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09, 4/10, 20/11 in 100/11), in 7. ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 59/11) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 13. seji dne 25. 1. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik opredeljuje pogoje in merila za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
2. člen
Kulturni programi (redna dejavnost) so vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, ter multimedijske dejavnosti.
Kulturni projekti so posamične aktivnosti kulturnih izvajalcev, ki sodijo v okvir širšega javnega interesa oziroma so v interesu Občine Ivančna Gorica, vsebinsko učinkoviti in promocijsko naravnani (prireditve posvečene državnim in občinskim praznikom, občinske prireditve s kulturnim programom, festivali s kulturno vsebino, nastopi kulturnih izvajalcev v tujini, posamični primeri mednarodnega kulturnega sodelovanja, pomembna kulturna srečanja, obnove nepremične kulturne dediščine, nakup in vzdrževanje opreme, ki jih za svoje kulturno delovanje potrebujejo izvajalci itd …).
POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
3. člen
Izvajalci kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika, so:
– kulturna društva in njihove zveze,
– zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.
4. člen
Do sredstev so upravičeni izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ivančna Gorica,
– so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in je kulturna dejavnost njihova osnovna oziroma prevladujoča dejavnost,
– imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za opravljanje kulturne dejavnosti,
– delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto, kar pomeni da je bilo njihovo delo vsaj že enkrat predstavljeno v javnosti, samo registracija ni zadostna,
– opravljajo redno izobraževalno delo, ki je strokovno vodeno,
– opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
– vodijo evidenco o članstvu v društva in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Ivančna Gorica,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji kulturnih programov in/ali kulturnih projektov za preteklo leto.
Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo lastniki nepremične kulturne dediščine za kulturni projekt vzdrževanja nepremične kulturne dediščine izpolnjevati naslednje pogoje:
– nepremična kulturna dediščina mora imeti status spomenika ali pa biti vpisana v zbirni register dediščine,
– soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.
Morebitni dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, se določijo v javnem razpisu za posamezno proračunsko leto.
IZVEDBA JAVNEGA RAZPISA
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem kulturnih programov in/ali kulturnih projektov poteka po naslednjem zaporedju:
– objava javnega razpisa,
– zbiranje vlog izvajalcev kulturnih programov in/ali kulturnih projektov,
– vrednotenje prispelih vlog na komisiji za izbor izvajalcev kulturnih programov in/ali kulturnih projektov na podlagi meril iz tega pravilnika,
– obveščanje vlagateljev o odločitvi sklepom,
– obravnavanje pritožb vlagateljev,
– sklepanje pogodb.
6. člen
Javni razpis se objavi v občinskem časopisu Klasje ali v njegovih prilogah. Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati naslednje podatke:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov in/ali kulturnih projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolago za posamezen javni razpis, tistih kulturnih programov in/ali kulturnih projektov, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje,
– področja kulturnih programov in/ali kulturnih projektov, ki so predmet javnega razpisa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa,
– kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program in/ali kulturni projekt ocenjeval oziroma vrednotil,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– razpisni rok,
– način pošiljanja in vsebina vlog,
– navedbo uslužbencev pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom,
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je vlagateljem na razpolago.
8. člen
Pristojen organ občinske uprave pripravi in izvede postopek javnega razpisa, vrednotenje kulturnih programov in/ali kulturnih projektov pa v skladu s tem pravilnikom opravi najmanj 3-članska strokovna komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Člani komisije morajo imeti potrebne izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo prispelih vlog. Komisija o svojem delu vodi zapisnik.
9. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možno vložiti pritožbo, in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 15 dni po prejemu sklepa. Župan o pritožbi odloči z odločbo zoper katero ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor.
POGODBE
10. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci kulturnih programov in/ali kulturnih projektov sklene pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov in/ali kulturnih projektov.
11. člen
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna in matična številka ter bančni račun naročnika in izvajalca,
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe (vsebina in obseg programov),
– čas realizacije kulturnih programov in/ali kulturnih projektov oziroma roki, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– višina dodeljenih sredstev (obseg),
– roki in način zagotavljanja sredstev občine,
– kriteriji, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
– proračunska postavka,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev in realizacijo kulturnih programov in/ali kulturnih projektov,
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi,
– rok in način predložitve poročil in dokazil o izvedbi kulturnih programov in/ali kulturnih projektov, ter namenski porabi sredstev,
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od prejetja pogodbe, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju kulturnih programov in/ali kulturnih projektov.
NADZOR IN NAMENSKA PORABA SREDSTEV
12. člen
O izvedbi kulturnih programov in/ali kulturnih projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– poročilo o izvedbi kulturnih programov in/ali kulturnih projektov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– zaključno finančno in vsebinsko poročilo.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
13. člen
Izvajalci kulturnih programov in/ali kulturnih projektov so dolžni izvajati dogovorjene kulturne programe in/ali kulturne projekte v skladu s tem pravilnikom in sredstva koristiti le za namene, opredeljene v pogodbi.
Kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev kulturnih programov in/ali kulturnih projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VIŠINA SREDSTEV
14. člen
Obseg sofinanciranja kulturnih programov in/ali kulturnih projektov določi Občinski svet Občine Ivančna Gorica z vsakoletnim proračunom. Le-ti se lahko sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Ivančna Gorica.
MERILA
15. člen
Kulturni programi in/ali kulturni projekti se točkujejo v skladu z merili in kriteriji iz tega pravilnika ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov/projektov. Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja programov/projektov s področja kulture se merila ne smejo spreminjati. Višina sofinanciranja posameznega programa in projekta je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke. Vrednost točke se določi v skladu s proračunskimi sredstvi za razpisano leto.
16. člen
Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente:
1. Kulturni program oziroma redna dejavnost
2. Kulturni projekti
3. Nakup in vzdrževanje opreme
4. Vzdrževanje kulturne dediščine.
1. KULTURNI PROGRAM OZIROMA REDNA DEJAVNOST
1.1. Dejavnost
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|            |           |  Število točk |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|1. pihalni orkester  |           |   300 točk  |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|2. glasbena dejavnost |odrasli pevski zbor |   150 točk  |
|            +---------------------+-----------------+
|            |otroški pevski zbor |   80 točk   |
|            +---------------------+-----------------+
|            |ljudski pevci    |   80 točk   |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|3. gledališka     |predstava odrasli nad|   250 točk  |
|dejavnost       |2 h (v letnem    |         |
|            |gledališču)     |         |
|            +---------------------+-----------------+
|            |predstava odrasli nad|   160 točk  |
|            |2 h         |         |
|            +---------------------+-----------------+
|            |predstava odrasli do |   120 točk  |
|            |2 h         |         |
|            +---------------------+-----------------+
|            |predstava otroci   |   80 točk   |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|4. folklorna dejavnost |odrasla folklorna  |   150 točk  |
|            |skupina       |         |
|            +---------------------+-----------------+
|            |otroška folklorna  |   80 točk   |
|            |skupina       |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|5. filmska in video  |           |   100 točk  |
|dejavnost       |           |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|6. likovna in     |           |   100 točk  |
|fotografska dejavnost |           |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|7. literarna dejavnost |           |   100 točk  |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|8. lutkovna dejavnost |           |   80 točk   |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|9. plesna dejavnost  |           |   80 točk   |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
|10. novinarska     |           |   80 točk   |
|dejavnost       |           |         |
+-----------------------+---------------------+-----------------+
1.2. Število aktivnih članov v skupini in vrednotenje:
+--------------------------------+------------------------------+
|     Število članov     | Dodatne točke na število točk|
|                |    redne dejavnosti    |
+--------------------------------+------------------------------+
|       nad 40       |       34 %       |
+--------------------------------+------------------------------+
|      od 26 do 39     |       25 %       |
+--------------------------------+------------------------------+
|      od 13 do 25     |       15 %       |
+--------------------------------+------------------------------+
|      od 4 do 12      |       8 %       |
+--------------------------------+------------------------------+
|      3 in manj      |       0 %       |
+--------------------------------+------------------------------+
1.3. Kvaliteta skupine
Skupine se same realno razvrstijo v kvalitetno skupino po opisanih kriterijih za posamezno dejavnost, potrdi oziroma končno določi pa komisija vsako leto ob javnem razpisu.
+--------------+-------------------------------+----------------+
| Kategorija |       Opis       |Dodatne točke na|
|       |                | število točk |
|       |                |redne dejavnosti|
+--------------+-------------------------------+----------------+
|   A    |skupina, ki je bila v     |   35 %   |
|       |preteklem letu prepoznavna na |        |
|       |državnem in mednarodnem    |        |
|       |nivoju, se skozi dve sezoni  |        |
|       |neprekinjeno dokazuje in    |        |
|       |zagotavlja najbolj kvalitetne |        |
|       |produkcije v občini ter vsako |        |
|       |leto izvedejo premierno    |        |
|       |prireditev.          |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|   B    |skupine, ki je prepoznavna na |   20 %   |
|       |območnem nivoju, se udeležuje |        |
|       |območnih preglednih srečanj in |        |
|       |revij ter redno izvaja nastope |        |
|       |v občini in drugod.      |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
|   C    |skupina, ki nastopa na javnih |   0 %    |
|       |prireditvah, dosega povprečne |        |
|       |kakovosti izvedb programov.  |        |
+--------------+-------------------------------+----------------+
1.4. Nastopi
Pri točkovanju nastopov se upoštevajo le javne prireditve, ne upoštevajo se sodelovanja oziroma nastopanje na občnih zborih lastnih in drugih društev, pri obredih kot so maše, pogrebi, poroke, martinovanja, rojstni dnevi, srečanja zaključenih skupin ipd.
+-----------------------------+---------------+----------------+
|      Nastopi      | Število točk |  Maksimalno  |
|               |        | število točk |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|1. državna in mednarodna   |  100 točk  |  200 točk  |
|srečanja in tekmovanja    |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|2. osrednji dogodki,     |  70 točk  |  140 točk  |
|celovečerni (premierni)   |        |        |
|koncert, premiera      |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|3. samostojni koncerti,   |  40 točk  |  80 točk   |
|predstave, razstave,     |        |        |
|literarni dogodek,      |        |        |
|multimedijski dogodek    |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
|4. udeležba na javni     |  10 točk  |  40 točk   |
|prireditvi, gostovanje    |        |        |
+-----------------------------+---------------+----------------+
Opombe:
– samostojni koncerti, razstave, predstave … se morajo obvezno dokazovati s programskimi listi, iz katerih je razvidna programska vsebina prireditve, vsi ostali nastopi pa se morajo dokazovati s propagandnim gradivom organizatorja (vabila, plakati …). Strokovni službi ZKD Ivančna Gorica morajo biti posredovani vsaj 7 dni pred dogodkom, zaradi objave na Zelenem valu,
– premierni ali prvič predstavljeni program pomeni nov program ali da vsaj štiri sezone ni bil na sporedu,
– javna prireditev pomeni prireditev, dostopna javnosti in utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti,
– pri skupinah, ki nastopajo z manj kot šestimi člani, se jim število točk deli s številom 4, predstavljati pa se morajo pod imenom društva,
– individualni nastopi pomenijo nastop, ki ga izvajajo manj kot štirje člani in pri skupinah, kjer gre za izvajanje programa posameznikov (likovna, literarna, plesna, glasbena dejavnost).
1.5. Mentorji in drugi strokovni sodelavci
Društvu pripadajo dodatne točke za pokrivanje honorarjev in potnih stroškov mentorjev in drugih strokovnih sodelavcev. Med njih se po tem pravilniku štejejo: kapelnik, zborovodja, godec, režiser, kamerman itd. pri honorarju in potnih stroških se upošteva največ 70 vaj letno.
Društvu za mentorja oziroma drugega strokovnega sodelavca pripada 2 točki na vajo, kar skupaj znese maksimalno 140 točk.
Društvu za pokrivanje potnih stroškov mentorja oziroma drugega strokovnega sodelavca pripada:
– 1 točka na vajo = od 10–24 km v obe smeri,
– 2 točki na vajo = od 25–49 km v obe smeri,
– 3 točke na vajo = nad 50 km v obe smeri, kar skupaj znese maksimalno 210 točk.
2. KULTURNI PROJEKTI
V primeru, da izvajalec kulturnih programov oziroma kulturne dejavnosti pridobi sredstva za posamičen kulturni projekt iz naslova sofinanciranja kulturnih projektov, se le-ta ne upošteva pri vrednotenju kulturnih programov oziroma redne dejavnosti.
Kadar je več izvajalcev kulturnega projekta, mora nosilec projekta izvesti vsaj polovico programa.
2.1. Prireditve
+-----------------------+----------------------+----------------+
|1. nivo prireditve   |krajevni, občinski  |   7 točk   |
|            +----------------------+----------------+
|            |medobčinski, državni |   10 točk  |
|            +----------------------+----------------+
|            |meddržavni      |   20 točk  |
+-----------------------+----------------------+----------------+
|2. število izvajalcev |           |  do 10 točk  |
+-----------------------+----------------------+----------------+
|3. tradicionalnost   |           |   5 točk   |
| prireditve      |           |        |
+-----------------------+----------------------+----------------+
|4. produkcijski    |vsebina, organizacija |   65 točk  |
|stroški        |in tehnična izvedba  |        |
|            |prireditve      |        |
+-----------------------+----------------------+----------------+
2.2. Festivali (Krka, Stična, Slofolk)
+-----------------------+----------------------+----------------+
|1. nivo prireditve   |državni        |20 točk     |
|            +----------------------+----------------+
|            |meddržavni      |40 točk     |
+-----------------------+----------------------+----------------+
|2. število dogodkov  |koncert, gledališka in|20 točk /    |
|            |plesna predstava,   |dogodek     |
|            |razstava, delavnica, |        |
|            |literarni večer …   |        |
+-----------------------+----------------------+----------------+
|3. tradicionalnost   |           |5 točk     |
|prireditve       |           |        |
+-----------------------+----------------------+----------------+
|4. produkcijski    |tehnična izvedba,   |130 točk    |
|stroški        |oglaševanje, ozvočenje|        |
|            |prireditve …     |        |
+-----------------------+----------------------+----------------+
2.3. Strateški projekti
+----------------------------------------------+----------------+
|Tabor slovenskih pevskih zborov        |600 točk    |
+----------------------------------------------+----------------+
3. NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME
Do sredstev za sofinanciranje so upravičena kulturna društva, če dokažejo, da je nakup in vzdrževanje opreme nepogrešljivo za izvajanje njihove redne dejavnosti, ter imajo za nakup in vzdrževanje opreme zagotovljena tudi lastna sredstva. Prednost pri sofinanciranju bodo imela društva, ki že daljše obdobje (več let) niso koristila sredstev iz tega naslova. Oprema, ki je bila sofinancirana s strani Občine Ivančna Gorica, mora ostati v lasti kulturnega društva.
4. VZDRŽEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE
Za sredstva iz tega naslova lahko kandidirajo vse fizične in pravne osebe (razen neposrednih proračunskih uporabnikov), ki so lastniki ali upravljavci objekta lociranega na območju Občine Ivančna Gorica, razglašenega za kulturni spomenik lokalnega pomena oziroma v postopku razglasitve ali vpisanega v zbirni register kulturne dediščine. Lastniki ali upravljavci morajo imeti zagotovljena denarna sredstva v višini najmanj 50 % upravičenih stroškov, ter druge materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov obnove. Predlagatelj mora pridobiti tudi mnenje odgovornega konservatorja, ter prijavi priložiti fotografije obstoječega stanja.
Prednost pri financiranju bodo imeli projekti:
– glede na stopnjo zaščitenosti,
– glede na pomen spomenika v Občini Ivančna Gorica,
– glede na stopnjo ogroženosti spomenika,
– ki jih financira Ministrstvo za kulturo RS.
17. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 141/04, 17/06 in 31/07).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2012
Ivančna Gorica, dne 25. januarja 2012
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti