Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

429. Sklep o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica, stran 888.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 10. redni seji dne 30. 1. 2012 sprejel
S K L E P
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica
1. člen
Ta sklep določa upravičence, višino pomoči, pogoje in postopek za uveljavljanje pravice za dodelitev enkratne denarne pomoči za novorojenega otroka na območju Občine Borovnica.
2. člen
Enkratna denarna pomoč za novorojenca je enkratna pomoč, s katero se upravičencu zagotovi dodaten prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka. Enkratna denarna pomoč se izplača na transakcijski račun vlagatelja ali na otrokovo varčevalno knjižico.
3. člen
Upravičenec do denarne pomoči je eden od staršev novorojenca, če sta oba z otrokom državljana Republike Slovenije in imata v času rojstva stalno bivališče na območju Občine Borovnica, ter tam tudi dejansko bivata.
Pravica do denarne pomoči ni prenosljiva na drugo pravno ali fizično osebo.
Upravičenec nima pravice zahtevati denarne pomoči, če prejme denarno pomoč ob rojstvu otroka v drugi občini.
4. člen
Pravica do denarne pomoči se uveljavlja na podlagi pisne vloge, ki jo poda upravičenec. Vloga obsega:
– ime, priimek in naslov upravičenca,
– številko transakcijskega računa za nakazilo,
– ime, priimek, naslov in datum rojstva otroka,
– izjavo, da nobeden od upravičencev ni uveljavljal te pravice v drugi občini.
Vlogo upravičenci lahko vložijo najkasneje v roku 6 mesecev od dneva otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravica do denarne pomoči preneha in se vloga s sklepom zavrže kot prepozna.
5. člen
O izplačilu enkratne denarne pomoči odloči občinska uprava s sklepom. Sklep izda občinska uprava v 15 dneh od prejetja popolne vloge.
Enkratna denarna pomoč se izplača prejemniku v roku 15 dni od prevzema sklepa oziroma od odprtja knjižice.
6. člen
O zavrnitvi zahteve za izplačilo enkratne denarne pomoči odloči občinska uprava s sklepom. Zoper sklep o zavrnitvi je dovoljena pritožba pri županu v roku 15 dni od prejema sklepa. Pritožba se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri občinski upravi in je oproščena upravne takse.
7. člen
Prejemnik je dolžan vrniti znesek enkratne denarne pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega sklepa.
8. člen
Višina enkratne denarne pomoči znaša 400,00 evrov. Občinski svet lahko uskladi višino denarne pomoči ob sprejetju proračuna za posamezno leto s posebnim sklepom, na predlog župana.
Upravičencu se ob rojstvu prvega otroka podari tudi knjiga, ki obravnava različna vprašanja v zvezi z novorojenčki.
Sredstva za izplačilo denarnih pomoči in za nakup knjig ob rojstvu prvorojenca se zagotovi v proračunu.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali pristojnega Centra za socialno delo odloči, da se pomoč dodeli v funkcionalni obliki, če je to v korist otroka.
10. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Odlok o enkratni denarni pomoči za novorojence v Občini Borovnica iz leta 2003 s spremembami.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-0078/2011
Borovnica, dne 30. januarja 2012
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti