Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

427. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2012, stran 885.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl US, 79/09 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 10. redni seji dne 30. 1. 2012 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2012
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2012 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |   v eurih|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov/Konto     |Proračun leta|
|    |                     |     2012|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     |  3.538.654|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |  2.732.185|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI             |  2.397.235|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček     |  2.120.811|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |703 Davki na premoženje         |   202.424|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve  |    74.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |706 Drugi davki             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI            |   334.950|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki    |   209.050|
|    |od premoženja              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |711 Takse in pristojbine         |    1.600|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |712 Denarne kazni            |    3.760|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev|    5.140|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki       |   115.400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI           |   379.437|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|   120.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |   259.437|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|73   |PREJETE DONACIJE             |    5.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov  |    5.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI           |   222.032|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih    |   108.532|
|    |javnofinančnih institucij        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega    |   113.500|
|    |proračuna iz sredstev proračuna Evropske |       |
|    |unije                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|78   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    |   200.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |787 Prejeta sredstva od drugih evropskih|   200.000|
|    |institucij                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)       |  3.592.442|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI              |   864.458|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |   173.016|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno  |    31.983|
|    |varnost                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve     |   641.559|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |403 Plačila domačih obresti       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |409 Rezerve               |    17.900|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI             |  1.139.908|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |410 Subvencije              |    24.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |411 Transferi posameznikom        |   740.711|
|    |in gospodinjstvom            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam |   144.169|
|    |in ustanovam               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi    |   231.028|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI          |  1.461.076|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  |  1.461.076|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |   127.000|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim   |    80.000|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |       |
|    |uporabniki                |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim |    47.000|
|    |uporabnikom               |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) |   –53.788|
|    |(I.-II.)                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     400|
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |       |
|    |(750+751+752)              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil    |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev     |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije   |     400|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH|    1.050|
|    |DELEŽEV (440+441+442+443)        |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |    1.050|
|    |DELEŽEV                 |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |440 Dana posojila            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in   |      0|
|    |naložb                  |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |    1.050|
|    |privatizacije              |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja   |      0|
|    |v javnih skladih in drugih osebah javnega|       |
|    |prava, ki imajo premoženje v svoji lasti |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |     –650|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)|       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)            |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE               |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |500 Domače zadolževanje         |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)          |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA             |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga       |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    |   –54.438|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)    |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |      0|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)  |    53.788|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.  |       |
|    |PRETEKLEGA LETA             |       |
+-------+-----------------------------------------+-------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo       |    54.509|
+-------+-----------------------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda;
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
Pravice porabe sredstev na proračunski postavki 06008 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2012 in o njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2013 60 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10 % navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 10 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2012 oblikuje v višini 5.000 eurov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 10.000 eurov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O namenih porabe poroča polletno in letno občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2012 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 200 eurov.
11. člen
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2012 ni potrebno vključiti nepremičnin, katerih ocenjena vrednost ne presega 3.000 eurov.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2012 ne načrtujemo zadolževanja.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2012 ne sme preseči skupne višine glavnic 75.000 eurov.
13. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko v letu 2012 zadolžijo do skupne višine 75.000 eurov pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2013, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0013/2011-25
Borovnica, dne 30. januarja 2012
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti