Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

425. Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012, stran 883.

Na podlagi 34. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10) in četrtega odstavka 4. člena Pravilnika o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o plačilih za izvajanje poštnih storitev za leto 2012
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa višino letnega plačila izvajalcev poštnih storitev Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija) za leto 2012.
2. člen
(način izračuna plačil)
(1) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev se izraža v točkah.
(2) Višina letnega plačila za posamezno skupino poštnih storitev je zmnožek števila točk, kot so določene s Pravilnikom o načinu izračunavanja in poravnave plačil za izvajanje poštnih storitev (Uradni list RS, št. 109/09; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) in vrednosti točke ob izdaji sklepa, s katerim se zavezancu določi obveznost plačila.
(3) Zavezanec za plačilo je tista fizična ali pravna oseba, ki izvaja univerzalno storitev na podlagi tretjega odstavka 24. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09 in 77/10) ter fizične ali pravne osebe, ki izvajajo zamenljive storitve na podlagi obvestila in ugotovitvenega sklepa iz drugega odstavka 24. člena istega zakona
3. člen
(vrednost točke in število točk)
(1) Vrednost točke znaša 10,09 EUR.
(2) Število točk za posamezne skupine poštnih storitev je določeno v 3. členu Pravilnika.
4. člen
(odmera in izračun plačil)
(1) Letno plačilo za posameznega zavezanca odmeri agencija s sklepom.
(2) S sklepom odmeri agencija višino letnega plačila izvajalca poštnih storitev za vse skupine poštnih storitev, ki jih izvaja, na način, določen v drugem odstavku 2. člena te tarife.
(3) Plačila se plačujejo letno, in sicer vnaprej za tekoče leto.
(4) Plačilo na podlagi obvestila je zavezanec dolžan plačati v 30 dneh od vročitve sklepa iz prvega odstavka tega člena, plačilo za dovoljenje pa v štirih enakih zneskih v rokih, ki jih določi agencija s sklepom iz prvega odstavka tega člena.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi I, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife in cilje, ki jih zasleduje agencija.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-2/2011/11
Ljubljana, dne 3. januarja 2012
EVA 2011-3211-0055
Franc Dolenc l.r.
direktor Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS
   
   K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 42600-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012.

   Priloga k Tarifi o plačilih za izvajanje poštnih storitev za
leto 2012:

                            PRILOGA I.

                   Posebna obrazložitev tarife

   Tarifa o plačilih za izvajanje poštnih storitev predvideva
neposredno plačevanje plačil agenciji za opravljanje nalog v
okviru njenih pooblastil in pristojnosti.
   Razlogi za sprejem te tarife so:
   1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
izvajalcev poštnih storitev tako, da zbrana letna plačila
pokrijejo stroške delovanja področja pošte in sorazmerni delež
stroškov delovanja skupnih služb agencije.
   2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti področja pošte pri
izvajanju nalog v okviru njegovih pristojnosti.
   3. Predvideti porabo sredstev področja pošte ter sorazmernega
deleža delovanja skupnih služb agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji.
   Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti
naslednje, v programu dela 2012 zastavljene, cilje:
   1. Analizirati trg poštnih storitev.
   2. Regulacija cen in računovodskega sistema.
   3. Spodbujanje konkurence na trgu poštnih storitev.
   4. Izboljšanje kakovosti prenosa pošiljk univerzalne poštne
storitve.
   5. Nadzor izvajanja določil podzakonskih aktov.
   6. Sodelovanje v mednarodnih telesih.
   Agencija v finančnem načrtu za leto 2012 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh dejavnosti v okviru pristojnosti agencije, v skupni višini
5.014.381 EUR.
   Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije za področje pošte in sorazmerni delež stroškov skupnih
služb agencije, katerih delo je neposredno povezano z delom in
aktivnostmi področja pošte, znašajo 504.250,00 EUR in se
pokrijejo s prihodki od plačil na podlagi tarife za leto 2012.  

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti