Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

424. Tarifa o vrednosti točke za leto 2012 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja, stran 882.

Na podlagi petega odstavka 6. člena, tretjega odstavka 56. člena in tretjega odstavka 70. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11) in 4. člena Pravilnika o načinu izračuna plačil na podlagi obvestila, za uporabo radijskih frekvenc in za uporabo elementov oštevilčenja (Uradni list RS, št. 118/04, 90/05, 22/07, 46/10 in 35/11) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
T A R I F O
o vrednosti točke za leto 2012 za plačilo na podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za plačilo za uporabo elementov oštevilčenja
1. člen
(vsebina)
Ta tarifa določa vrednost točke za leto 2012 za izračun plačil na podlagi obvestila, za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc in za izračun plačila za uporabo oštevilčenja Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljnjemu besedilu: agencija).
2. člen
(plačilo na podlagi obvestila)
Vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila je 1,24 EUR.
3. člen
(plačilo za uporabo radijskih frekvenc)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih frekvenc je 1,09 EUR.
4. člen
(plačilo za uporabo elementov oštevilčenja)
Vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov oštevilčenja je 1,13 EUR.
5. člen
(priloga k tarifi)
Obrazložitev tarife v Prilogi, ki je sestavni del te tarife, določa razloge za sprejem tarife ter cilje, ki jih agencija zasleduje.
6. člen
(prehodna določba)
Za postopke obračunavanja pristojbin oziroma plačil, ki so se začeli v obdobju do uveljavitve te tarife, se uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve te tarife.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0912-2/2010/12
Ljubljana, dne 3. januarja 2012
EVA 2011-3211-0054
Franc Dolenc l.r.
direktor Agencije za pošto
in elektronske komunikacije RS

  K tej tarifi je dala soglasje Vlada Republike Slovenije s
sklepom št. 42600-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012

  Priloga k Tarifi o vrednosti točke za leto 2012 za plačilo na
podlagi obvestila, za plačilo za uporabo radijskih frekvenc in za
plačilo za uporabo oštevilčenja:
  Razlogi za sprejem tarife so:
  1. Financiranje agencije preko sistema letnih plačil
zavezancev agenciji tako, da zbrana letna plačila pokrijejo
stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 13/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 102/07 – ZDRad, 110/09 in 33/11; v
nadaljnjem besedilu: zakon) in sorazmerni delež stroškov
delovanja skupnih služb agencije, pri čemer je:
  – vrednost točke za izračun plačila na podlagi obvestila
določena tako, da zbrana plačila na podlagi obvestila krijejo
načrtovane stroške, ki jih ima agencija z izvrševanjem določb
zakona, razen določb V. in VI. poglavja zakona,
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo radijskih
frekvenc določena tako, da zbrana plačila za uporabo radijskih
frekvenc krijejo načrtovane stroške, ki jih ima agencija z
upravljanjem in nadzorom radiofrekvenčnega spektra (V. poglavje
zakona),
  – vrednost točke za izračun plačila za uporabo elementov
oštevilčenja je določena tako, da zbrana plačila za uporabo
elementov oštevilčenja krijejo načrtovane stroške, ki jih ima
agencija z upravljanjem in nadzorom prostora elementov
oštevilčenja (VI. poglavje zakona).
  2. Nadaljnje omogočanje neodvisnosti agencije pri izvajanju
nalog v okviru njenih pristojnosti.
  3. Predvideti porabo sredstev agencije v skladu z vnaprej
opredeljenimi cilji.
  Na podlagi sprejete tarife želi agencija doseči zlasti
naslednje cilje:
  – Skladno z določili Zakona o avdiovizualnih vsebinah (Uradni
list RS, št. 87/11; v nadaljnjem besedilu: ZAvMS) na novo
vzpostaviti inšpekcijski nadzor nad ponudniki avdiovizualnih
medijskih storitev in vsebinami v elektronskih medijih ter temu
prilagoditi tako kadrovske kot tehnične zmogljivosti, ki jih bo
treba povečati zaradi dodatne regulacije in nadzora
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo.
  – Skladno z določili ZAvMS mora agencija sprejeti splošne
akte in sodelovati pri oblikovanju podzakonskih aktov na podlagi
tega zakona.
  – Koordinirati digitalno dividendo s sosednjimi državami.
  – Začeti s testiranjem DVB-T2 tehnologije na frekvencah za
digitalno radiodifuzijo.
  – Nadaljnji razvoj vsaj enega stroškovnega modela s poudarkom
na novih tehnologijah (NGN).
  – Nadaljevati z nadgradnjo in posodobitvijo merilne opreme za
celovit nadzor radiofrekvenčnega spektra.
  Agencija v finančnem načrtu za leto 2012 načrtuje potrebna
sredstva za pokrivanje stroškov, ki bodo nastali pri izvajanju
vseh z zakonom (ZEKom) in z Zakonom o poštnih storitvah
predpisanih dejavnosti, v skupni višini 5.014.381,00 EUR.
  Načrtovani stroški, ki bodo nastali z izvrševanjem nalog
agencije izključno na podlagi zakona in sorazmerni delež stroškov
skupnih služb agencije, z upoštevanjem kriterija delitve stroškov
glede na število zaposlenih po posameznih področjih, se pokrijejo
s prihodki od plačil na podlagi tarif za leto 2012, ki
predstavljajo plačila na podlagi zakona, ki jih bo potrebno
povečati predvsem zaradi dodatne regulacije in nadzora
avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, sprejeti bo treba
splošne akte agencije in sodelovati pri oblikovanju podzakonskih
aktov na podlagi ZAvMS

+-------------------------------------------+-------------------+
|        Vrsta tarife        |  Plačila v EUR  |
+-------------------------------------------+-------------------+
|Na podlagi obvestil            |     1.203.883|
+-------------------------------------------+-------------------+
|Za uporabo TK in RDF frekvenc       |     2.574.526|
+-------------------------------------------+-------------------+
|Za uporabo elementov oštevilčenja     |      680.909|
+-------------------------------------------+-------------------+
|Skupaj                   |     4.459.318|
+-------------------------------------------+-------------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti