Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Št. 410-1/2011 Ob-7699/10 , Stran 64
Št. 410-1/2011 Ob-7699/10
Na podlagi sklepa župana, št. 410-1/11 z dne 5. 1. 2011, Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper za leto 2011 (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje: A. Programov veteranskih organizacij, B. Drugih društev in organizacij, ki niso predmet drugih razpisov Mestne občine Koper. Razpisana sredstva so namenjena sofinanciranju programov: – društev in zveze društev, – zavodov (za programe, ki niso del njihove redne dejavnosti), – gospodarskih družb ter – drugih subjektov. 2. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa; – imajo sedež v Mestni občini Koper; – da program omogoča vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Mestne občine Koper; – program mora imeti jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov in zagotovljene druge vire financiranja; – prijavitelji lahko prijavijo samo projekte, ki bodo izvedeni v letu 2011; – da imajo nosilci programa večletne (vsaj dvoletne) izkušnje in reference na področju, ki je predmet razpisa; – da imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa. 3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev za leto 2011 je višine proračunskih sredstev v letu 2010 oziroma z ustreznimi sklepi o začasnem finansiranju. Dokončna višina sredstev za sofinanciranje programov bo opredeljena s proračunom za leto 2011 oziroma s sklepom o začasnem financiranju. 4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2011, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. 5. Vsebina prijave Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsak posamični program izpolniti ločen obrazec. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane. 6. Rok za oddajo prijav in način oddaje Rok za oddajo prijav je do ponedeljka, 14. februar 2011. Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji v razpisnem roku dobijo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Mestne občine Koper www.koper.si. Vlogo, izpolnjeno na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis – drugo 2011, št.: 410-1/2011. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden vlagatelj. Nepopolne in nepravočasne prijave ne bodo obravnavane. 7. Izid razpisa O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni v 45. dneh od roka za oddajo razpisa. Z izbranimi izvajalci programov oziroma projektov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti. 8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Koper, www.koper.si ali pa jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih ur, v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. 05/664-62-38.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti