Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Ob-1033/11 , Stran 46
Ob-1033/11
1. BESEDILO RAZPISA Na podlagi Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08) ter Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10) in 217. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izvedbe projekta postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju in vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanje programa varstva otrok
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MZZ). 2. Namen javnega razpisa: glavni namen razpisa je izvedba postavitve modularnih zgradb na Haitiju in zagotovitev pogojev za izvajanje dejavnosti varstva otrok v teh zgradbah ter pričetek izvajanja te dejavnosti. Vlada Republike Slovenije je ob potresu na Haitiju januarja 2010 sklenila prizadetemu prebivalstvu nameniti humanitarno pomoč z zagotovitvijo modularnih zgradb, v katerih bo organizirano varstvo do 100 otrok. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti slovenskih nevladnih organizacij samih ali v sodelovanju s tujimi partnerskimi organizacijami za izvedbo aktivnosti, navedenih v točki 2. Modularne enote za postavitev zgradb, v katerih bo organizirano varstvo otrok, so že kupljene in bodo predvidoma sredi februarja 2011 prispele na Haiti. Pet zgradb bo namenjenih bivalnemu prostoru, v katerem se bo izvajalo dnevno varstvo otrok, ena zgradba pa bo namenjena jedilnici, pri čemer vsaka zgradba meri 60 m2. V okviru vrtca je predvidena tudi kuhinja z razdelilnico hrane. Iz modularnih enot je potrebno postaviti vrtec in urediti vse potrebno za pričetek izvajanja dejavnosti varstva otrok. Izvedba projekta poteka v dveh fazah, pri čemer prva faza zajema: – zagotovitev zemljišča in ustrezne infrastrukture za postavitev modularnih zgradb (priključitev na vodo, kanalizacijo ipd.) na izbrano lokacijo; – zagotovitev vseh administrativnih, logističnih in tehničnih del, potrebnih za transport modularnih zgradb iz pristanišča Port au Prince na ustrezno s strani izvajalca zagotovljeno lokacijo na prizadetem območju; – transport modularnih zgradb iz pristanišča na lokacijo postavitve v čimkrajšem času; – postavitev modularnih zgradb in njihova priključitev na omrežja (npr. voda, elektrika, kanalizacija, komunikacije, …); – pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za začetek delovanja vrtca in nakup notranje opreme (npr. pohištvo, igrala) potrebne za delovanje vrtca. Druga faza zajema: – zagon dejavnosti varstva otrok z zagotovitvijo dolgoročnejšega izvajanja te dejavnosti (npr. ustanovitev vrtca, zaposlitev osebja, potrebno usposabljanje osebja, vpis otrok v vrtec). Kolikor bo za vsako fazo projekta izbran drug prijavitelj, mora prijavitelj – izvajalec prve faze projekta med izvajanjem sodelovati z izbranim prijaviteljem – izvajalcem druge faze projekta in obratno, prijavitelj – izvajalec druge faze projekta mora s prijaviteljem – izvajalcem prve faze projekta sodelovati pri pripravah na izvajanje druge faze projekta. Prijavitelja morata pri izmenjavi mnenj in predlogov slediti cilju uspešne izvedbe projekta. 4. Okvirna višina razpisanih sredstev MZZ bo iz proračuna za leto 2011 za humanitarno pomoč Haitiju, skladno v Sklepom Vlade št. 51105-2/2010/10 z dne 25. 3. 2010, namenil za aktivnosti, navedene v točki 3, do 80.000,00 EUR, pri čemer je za prvo fazo predvidenih do 65.000,00 EUR, za drugo fazo pa do 15.000,00 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 8270 Ministrstva za zunanje zadeve, pri čemer je potrebno upoštevati Sklep Vlade št. 51105-2/2010/10 z dne 25. 3. 2010. 5. Pogoji za prijavo Za prijavo vloge na ta javni razpis je potrebno izpolnjevati naslednje pogoje in predložiti ustrezne dokumente: – Prijavitelj mora biti nevladna organizacija (v nadaljevanju: NVO). Za NVO se za potrebe tega razpisa šteje organizacija civilne družbe, ki je prostovoljna, neodvisna in nepridobitna, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava, je ustanovljena in deluje po načelu svobodne odločitve, deluje po načelu nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO je ustanovljena na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah in Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), je humanitarna organizacija, ki ima uradni sedež na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah, oziroma je verska skupnost ali njen sestavni del, ki ji/mu je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti. – Prijavitelj ima v svojem statutu opredeljen namen delovanja na mednarodnem razvojnem področju. – Prijavitelj mora v zadnjih treh letih izkazovati aktivnosti MRS v višini najmanj 100.000 EUR in imeti najmanj dva zaposlena. – Prijavitelj mora imeti poravnane vse zapadle davke, dajatve in prispevke (podpisana in žigosana izjava iz prijavnega obrazca). – Prijavitelj podpiše in žigosa izjavo, da se strinja s pogoji razpisa. 6. Način dodeljevanja sredstev Sredstva za financiranje bodo dodeljena izbranemu prijavitelju, ki izpolnjuje pogoje, navedene v razpisu. Prijavitelj bo izbran na podlagi meril za ocenjevanje (točka 3 razpisne dokumentacije). O izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom minister za zunanje zadeve na podlagi predloga strokovne komisije. Zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah je mogoča pritožba. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve. Prijavitelj pritožbo vloži na MZZ v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbrani, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodbe z izbranim prijaviteljem. Izid razpisa je informacija javnega značaja in bo objavljen na spletnih straneh, na katerih se nahaja razpisna dokumentacija. Za posamezno fazo se lahko izbere drug prijavitelj. Z izbranim prijaviteljem se sklene pogodba, na podlagi katere se finančna sredstva izbranemu prijavitelju nakažejo trideseti dan od dneva uradnega prejema zahtevka za plačilo, kateremu bo priloženo poročilo z dokazili o izvedbi posamezne faze projekta. Prva faza projekta se zaključi do 30. 6. 2011, druga faza pa do 31. 12. 2011, s predvidenim nadaljevanjem tudi v letu 2012. Sofinanciranje prve faze se izvede v treh obrokih in sicer prvi obrok po začetku izvajanja projekta – 30. dan po predložitivi prvega zahtevka za plačilo kateremu je priloženo prvo delno poročilo; drugi obrok po transportu blaga iz pristanišča Port au Prince oziroma skladišča v pristanišču na zagotovljeno lokacijo (prav tako 30. dan po predložitivi zahtevka za plačilo, kateremu je priloženo drugo delno poročilo) in tretji obrok po zaključku prve faze projekta in sicer trideseti dan po uradnem prejemu končnega zahtevka za plačilo, kateremu je priloženo končno poročilo o izvedbi prve faze projekta. Sofinanciranje druge faze se izvede v dveh obrokih in sicer prvi obrok v treh mesecih po pričetku izvajanja dejavnosti varstva otrok in sicer trideseti dan po uradnem prejemu prvega zahtevka za plačilo, kateremu je priloženo prvo delno poročilo. Drugi obrok bo neposredni uporabnik poravnal trideseti dan od dneva uradnega prejema drugega – končnega zahtevka prijavitelja za plačilo. Zahtevku za plačilo mora biti priloženo končno poročilo o izvedbi druge faze projekta. Vsako poročilo o izvedbi posameznega dela prve ali druge faze projekta (vsako vmesno in končno) mora v finančnem delu poročila vsebovati tudi finančne dokumente, ki so bili osnova za porabo dodeljenih sredstev sofinanciranja (točka 9 tega razpisa). Prijavitelj – izvajalec lahko sredstva med posameznimi aktivnostmi in kategorijami izdatkov v okviru posamezne faze projekta prerazporedi do višine 15% načrtovanih upravičenih stroškov. V primeru, da je sprememba več kot 15%, prijavitelj – izvajalec poda pisni predlog spremembe, ki jo skrbnik pogodbe sprejme ali zavrne. 7. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Rok za oddajo vlog je 8 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS. Pisne vloge morajo biti vložene v zaprti ovojnici na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Sektor za mednarodno sodelovanje in razvojno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vlogo se lahko vloži osebno v MZZ v poslovnem času MZZ ali po pošti (velja datum prispetja po pošti oziroma oddaje v sprejemni pisarni MZZ). Osebno prinesene vloge lahko prijavitelji oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva 11, vsak delavnik med 8. in 15. uro. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku. Vloga mora biti oddana v enem originalnem izvodu, ki je ožigosan in podpisan s strani odgovorne osebe prijavitelja, v dveh kopijah, ki ustrezata originalu, dodatni en skenirani izvod originalne vloge pa v elektronski obliki na CD. Priloge k originalnemu izvodu so lahko predložene kot kopije, v primeru, da te ustrezajo originalu. Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora vsebovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – Javni razpis Haiti«. 8. Odpiranje vlog Javno odpiranje vlog bo potekalo tri dni po preteku roka za oddajo vlog v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve ob 14 uri. Vloge bo odpirala in ocenjevala strokovna komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve. Pri odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. Prijavitelja, ki ne bo predložil vseh zahtevanih dokumentov, bo MZZ v 8 dneh po odpiranju vlog pisno pozvalo, da vlogo dopolni. Rok dopolnitve bo predpisala komisija. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo zavržene. Zavržene bodo vloge: – ki ne bodo vložene v roku in na način, ki je določen v 7. točki razpisa; – ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki so zahtevane in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge. Zavrnjene bodo vloge: – tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije; – ki ne bodo dosegle najboljšega števila točk za posamezno fazo projekta, v skladu z razpisanimi merili. Izbrani bosta vlogi prijaviteljev, ki bosta pravočasni, popolni, bosta izpolnjevali vse pogoje, ter bosta na podlagi razpisanih meril dosegli najvišje število točk. 9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji na razpis bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 21 dni od datuma odpiranja vlog. 10. Sklenitev pogodb MZZ bo z izbranim prijaviteljem vsake faze, sklenilo pogodbo o sofinanciranju. Izbrani prijavitelj se mora na poziv MZZ k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni. V nasprotnem primeru se šteje, da je prijavitelj odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. 11. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »javna naročila in razpisi«. V tiskani obliki lahko dokumentacijo naročite na tel. 01/478-21-71, vsak delavnik med 10. in 12. uro ali na e-naslovu: zana.pancic@gov.si Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za zunanje zadeve RS, kontaktna oseba Irena Gril: 01/478-21-15 ali 01/478-21-71, e-naslov: irena.gril@gov.si. 2. DOKUMENTI, KI JIH MORA PRIJAVITELJ PREDLOŽITI NEPOSREDNEMU UPORABNIKU Da bo vloga popolna, morajo prijavitelji priložiti: 1. Izpolnjen razpisni obrazec, ki je del razpisne dokumentacije. Obrazec podpiše zakoniti zastopnik nevladne organizacije oziroma druga pooblaščena oseba. 2. Izjavo o soglašanju s pogoji in vsebino pogodbe ter o soglašanju z navodili za narativno in finančno poročanje, ki so vsebovani v razpisu. 3. Veljaven statut prijavitelja. 4. Revidirano finančno poročilo o poslovanju prijavitelja za zadnja tri leta. 5. Izjava o aktivnostih prijavitelja s področja MRS v višini najamnj 100.000 EUR od leta 2008 naprej in opis projektov z navedbo vrednosti posamezne navedene aktivnosti prijavitelja ter dokazila o zaposlovanju najmanj 2 zaposlenih. 6. S strani zakonitega zastopnika podpisano izjavo o registraciji pravne osebe, iz katere izhaja: – za društva oziroma zvezo društev: uradno ime in sedež, matično številko (za društva, ki jim je podeljen status društva, ki deluje v javnem interesu tudi navedbo ministrstva, ki jim je status podelilo); – za zasebne zavode: uradno ime in sedež, matično številko; – za ustanove: uradno ime in sedež ter matično številko; – za humanitarne organizacije: uradno ime in sedež ter matično številko; – za verske skupnosti in podobne verske organizacije: uradno ime in sedež, matično številko, potrdilo o pravni osebnosti, ki ga izda Urad RS za verske skupnosti. 7. V primeru, da so v projekt vključene tudi druge – domače ali tuje – nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali reprezentativna združenja občin morajo biti vlogi priložene podpisane izjave le-teh o sodelovanju in a) izjave ali dokazila o registraciji (za slovenske organizacije), b) avtentični podatki o registraciji in številka bančnega računa (za tuje organizacije). Prijavitelja, ki ne bo predložil vseh zahtevanih dokumentov, bo MZZ v 8 dneh po odpiranju vlog pisno pozval, da vlogo dopolni. Rok dopolnitve bo predpisala komisija, vendar ne bo daljši od 15 dni. 3. MERILA ZA OCENJEVANJE Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Sredstva sofinanciranja posamezne faze projekta bodo dodeljena tistemu prijavitelju, ki bo na podlagi ovrednotenja meril iz 3. točke razpisa dobil največje število točk. 4. UPRAVIČENI STROŠKI: Upravičeni stroški so: – povezani s predmetom razpisa in predvideni v finančni konstrukciji projekta, ki je del obrazca za prijavo na razpis; – potrebni za uspešno izvajanje projekta; – razumni in v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja in upravljanja, zlasti glede stroškovne učinkovitosti; – stroški, ki jih ustvariti upravičenec in jih evidentira v svojih računskih izkazih v skladu z ustrezno računovodsko prakso ter prijavi v skladu z zahtevami veljavne računovodske prakse ter v skladu s pravili davčne in socialne zakonodaje; – opredeljivi in preverljivi; – notranji računovodski in revizijski postopki upravičenca morajo dopuščati neposredno primerljivost stroškov in prihodkov, prijavljenih v zvezi z izvajanjem dejavnosti, z ustreznimi računovodskimi izkazi in podpornimi dokumenti s spremljajočo dokumentacijo; – stroški, ki nastanejo v časovnem obdobju izvajanja projekta, ki je določen s pogodbo. V zvezi s sofinanciranjem projekta so upravičeni naslednji stroški, če ustrezajo kriterijem, določenim v prejšnjem odstavku: – stroški dela, potrebnega za izvedbo projekta; – potni stroški in dnevnice za osebje, če jih je moč upravičiti z izvajanjem projekta in so skladni z običajno prakso na tem področju; – stroški za prevoz materiala za izvedbo humanitarnih projektov lahko znašajo največ 30% vrednosti projekta; – produkcijski stroški (npr. nakup opreme, najem prostorov, tiskanje gradiv ipd); – posredni stroški (največ 7%), če prijavitelj dokaže razdelitev teh stroškov glede na ostale aktivnosti nevladne organizacije. Glede upravičenih stroškov se upošteva tudi obrazec za finančno poročanje o projektu z navodilom. 5. VZOREC POGODBE Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, davčna številka: 96258420, matična številka: 5186722, ki ga na podlagi pooblastila št. ZSE-2/09 z dne 6. 1. 2009 zastopa Aljaž Gosnar, generalni sekretar, (v nadaljevanju: MZZ) in ......................., naslov ....................., matična številka: ......................, ID za DDV: SI ................., ki ga zastopa ..............…… (v nadaljevanju: prejemnik) skleneta POGODBO ZA SOFINANCIRANJE IZVEDBE NASLEDNJE FAZE PROJEKTA a) POSTAVITVE MODULARNIH ZGRADB NAMENJENIH VARSTVU OTROK NA HAITIJU IN VZPOSTAVITVE DEJAVNOSTI VARSTVA ali b) IZVAJANJA PROGRAMA VARSTVA OTROK 1. člen Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da: – se ta pogodba sklepa na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07 in 61/08); – je MZZ objavil javni razpis za sofinanciranje izvedbe projekta postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju in vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanja programa varstva otrok (Uradni list RS, št. 3/11); – je bil izvajalec s sklepom ministra za zunanje zadeve št. ----- z dne ------- izbran na javnem razpisu za izvedbo sofinanciranja projekta postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju in vzpostavitve dejavnosti varstva otrok ter izvajanja programa varstva otrok za izvedbo prve/druge faze projekta; – so sredstva za sofinanciranje tega projekta zagotovljena na podlagi sklepa Vlade št. 51106-2/2010/10 z dne 25. 3. 2010. 2. člen Predmet pogodbe je sofinanciranje projekta iz druge alineje prvega člena te pogodbe, prva/ druga faza: postavitve modularnih zgradb namenjenih varstvu otrok na Haitiju in vzpostavitve dejavnosti varstva otrok / izvajanje programa varstva otrok. 3. člen Prejemnik bo prvo fazo projekta iz 2. člena te pogodbe izpeljal v času od prispetja blaga na Haiti do 30. 6. 2011 in drugo fazo projekta do 31. 12. 2011. Prejemnik je dolžan v celoti izvesti projekt, kot je opisan v vlogi. Prosim uskladite roke iz tega odstavka z roki iz četrtega odstavka 6. točke javnega razpisa! Prejemnik lahko sredstva med posameznimi aktivnostmi in kategorijami izdatkov prerazporedi do višine 15% načrtovanih upravičenih stroškov. V primeru, da je sprememba več kot 15%, izvajalec poda pisni predlog spremembe, ki jo skrbnik pogodbe sprejme ali zavrne. 4. člen Neposredni uporabnik bo prejemniku – izvajalcu sporočil predvidenem datumu prispetja modularnih enot 10 dni pred prispetjem. Prejemnik se zavezuje, da bo ob predvidenem prispetju blaga prisoten v pristanišču Port au Prince. 5. člen V roku 30 dni po zaključku projekta, mora prejemnik MZZ dostaviti končno poročilo o realizaciji projekta (določeno v Obrazcu št. 2, ki je priloga te pogodbe, v podpisanem in ožigosanem originalu) in zahtevek za nakazilo sredstev. Vmesno poročilo o izvedbi projekta mora vsebovati: 1. vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih v skladu s projektno dokumentacijo v papirni in elektronski obliki; 2. vmesno finančno poročilo projekta v papirni in elektronski obliki; 3. finančno dokumentacijo: kopije računov za aktivnosti, izvedene do vmesnega poročila, in seznam priloženih računov s seštevkom; 4. kopije dosegljivih prispevkov o projektu v medijih Končno poročilo o izvedbi projekta mora vsebovati: 1 izpolnjen obrazec za končno vsebinsko poročilo v papirni in elektronski obliki; 2 izpolnjen obrazec za finančno poročilo za celoten projekt v papirni in elektronski obliki; 3 finančno dokumentacijo: kopije računov za celoten projekt in seznam priloženih računov s seštevkom; 4 vsebinska gradiva, ki so nastala v okviru projekta (npr. seminarsko gradivo, publikacije, fotografije…), na zahtevo MZZ tudi v e-obliki; 5 kopije dosegljivih prispevkov o projektu v medijih (zvočni zapisi, članki ipd.). Delna in končno poročilo podpiše zakoniti zastopnik organizacije oziroma oseba pooblaščena za podpis. Prejemnik neposrednemu uporabniku predloži delna poročila o opravljenih nalogah posameznega dela vsake faze hkrati z zahtevkom za izplačilo plačila vsakega obroka posamezne faze. 6. člen Pogodbeni stranki soglašata, da znaša vrednost sofinanciranja po tej pogodbi ______________,00 EUR (z besedami: ______________________ 00/100). MZZ bo prejemnikudogovorjena sredstva nakazalo iz proračunske postavke 8270 – Razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč,proračuna RS na transakcijski račun izvajalca, številka: ...... odprtega pri …………………….. 30. dan od prejema zahtevka za plačilo in delnega ali končnega poročila iz 5. člena, potrjenega s strani MZZ. Prejemnik se mora pri izstavitvi zahtevka za plačilo sklicevati na številko pogodbe. Osnova za izplačilo je s strani MZZ potrjen zahtevek za izplačilo. Sofinanciranje prve faze projekta se izvede v treh obrokih: – prvi obrok po začetku izvajanja projekta trideseti dan po uradnem prejemu pisnega zahtevka za plačilo, katerega obvezna priloga je prvo delno poročilo, – drugi obrok po transportu blaga iz pristanišča Port au Prince oziroma skladišča v pristanišču na izbrano lokacijo – trideseti dan po uradnem prejemu drugega delnega zahtevka za plačilo, katerega obvezna priloga je drugo delno poročilo, – tretji obrok po zaključku prve faze projekta – trideseti dan po uradnem prejemu končnega zahtevka za plačilo, katerega obvezna priloga je končno poročilo o izvedbi prve faze projekta. Financiranje druge faze se izvede v dveh obrokih in sicer: – prvi obrok v treh mesecih po pričetku izvajanja dejavnosti varstva otrok in sicer trideseti dan po uradnem prejemu prvega zahtevka za plačilo, kateremu je priloženo prvo delno poročilo, – drugi obrok po zaključku druge faze – trideseti dan od dneva uradnega prejema drugega – končnega zahtevka za plačilo. Zahtevku za plačilo mora biti priloženo končno poročilo o izvedbi druge faze projekta. MZZ lahko v roku 7 dni po prejemu poročila oziroma delnega poročilo, poročilo odobri ali zavrne, izvajalec pa lahko v roku 5 dni od prejema poziva za dopolnitev predloži dodatne informacije ali novo poročilo. Upravičeni stroški po posameznih aktivnostih so opredeljeni v navodilu za finančno poročanje o projektu, ki je sestavni del te pogodbe. MZZ si pridružuje pravico, da glede na razpoložljiva proračunska sredstva izvajalcu predlaga prilagoditev dinamike sofinanciranja. V skladu z javnofinančnimi predpisi lahko MZZ izvajalcu sredstva iz proračunskega leta 2011 izplača najkasneje do 31. 12. 2011. Kolikor izvajalec ne bo pravočasno predložil končnega zahtevka za izplačilo, mu MZZ sredstev iz minulega proračunskega leta ne bo izplačalo. 7. člen Prejemnik bo projekt izpeljal s podporo MZZ in bo v javnosti ter na pisnih dokumentih to dejstvo tudi izrecno navajal. Podpora MZZ skladno s to pogodbo pomeni predvsem: – obvezno uporabo uradnega logotipa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije na vseh tiskanih in elektronskih gradivih; – pravočasno obveščanje in pošiljanje vabil MZZ na vse javne dogodke, ki so sestavni del sofinanciranega projekta (vsaj 7 dni pred dogodki); – obveščanje javnosti in medijev pred javnimi dogodki in po zaključenih projektih; – predstavitev projekta na spletni strani izvajalca in vključitev povezave na spletno stran http://www.mzz.gov.si/. Vsebinska tiskana in elektronska gradiva morajo vsebovati obvestilo, da izražajo mnenje avtorja in ne predstavljajo uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. Če prejemnik ne izpolni posameznih določil tega člena, mu lahko MZZ odtegne do 30% odobrenih sredstev. 8. člen Prejemnik je dolžan porabljati sredstva v skladu z načelom ekonomičnosti in učinkovitosti ter voditi posebno evidenco in shranjevati dokazila, ki omogočajo revizijsko preverjanje porabe sredstev. Prejemnik je dolžan omogočiti preverjanje knjigovodskih evidenc, dokazil in drugih dokumentov o izvajanju aktivnosti in preverjanje na kraju njihovega izvajanja ter zagotoviti potrebne informacije v zvezi z aktivnostmi. Prejemnik projekta, ki je predmet te pogodbe, ne more organizacije oziroma izvedbe projekta v celoti ali v večinskem delu prepustiti drugi organizaciji ali posamezniku. 9. člen Prejemnik se zavezuje, da bo dodeljena sredstva uporabil strogo namensko, kar bo dokazal s poročilom, ki ga bo MZZ dostavil v roku iz drugega odstavka petega člena te pogodbe. Za spremembo vsebine mora izvajalec pridobiti pisno soglasje MZZ. Če prejemnik ajalec poročila iz drugega odstavka petega člena ne predloži v dogovorjenem roku ali če MZZ ugotovi nenamensko porabo sredstev, mora izvajalec nemudoma vrniti že prejeta sredstva iz šestega člena te pogodbe v proračun, skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi. Sredstev, pridobljenih s to pogodbo prejemnik ne sme odstopiti, jih prenesti, zastaviti ali kako drugače z njimi razpolagati v nasprotju s pogodbo. 10. člen Prejemnik lahko MZZ zaprosi za podaljšanje končnega roka za izvedbo sofinanciranega projekta, vendar mora projekt končati do 31. 12. 2011. Pisno prošnjo mora izvajalec utemeljiti. 11. člen Prejemnik mora takoj poročati o razmerah, v katerih bi se lahko onemogočilo izvajanje projekta. MZZ lahko delno ali v celoti odstopi od pogodbe, o čemer obvesti prejemnika, ali sklene s prejemnikom aneks k tej pogodbi, s katerim določita nove pogoje izpolnitve, v naslednjih primerih: – če je prejemnik nepravilno ali neresnično obvestil MZZ o okoliščinah in dejstvih, pomembnih za dodelitev sredstev; – če prejemnik huje krši pogodbo o financiranju; – če se projekt ne more izvesti. Če postane neizvedljiv potem, ko se je njegovo izvajanje že začelo, in za njegovo neizvedljivost ni kriv izvajalec, je treba vrniti samo tista sredstva, ki še niso bila porabljena, ali jih dodeliti za druge aktivnosti, če s tem soglaša MZZ. 12. člen Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun prejemnika, predstavniku MZZ obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev sredstev na javnem razpisu, za pridobitev sredstev pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbene obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je MZZ povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku MZZ, prejemniku ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 13. člen Prejemnik se zavezuje, da bo svojo dejavnost izvajal kvalitetno, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu s pravili stroke. Prejemnik se je dolžan vzdržati vsake dejavnosti, ki bi lahko povzročila škodo ali bi škodovala ugledu Republike Slovenije. 14. člen Skrbnik pogodbe v imenu MZZ je ………………., v imenu izvajalca pa......……… 15. člen V primeru, da v času trajanja te pogodbe pride do spremembe v statusu prijavitelja -izvajalca, se vse obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegovega pravnega naslednika. 16. člen Pogodbeni stranki bosta pri urejanju tega pogodbenega razmerja spoštovali določila Obligacijskega zakonika (OZ – UPB1, Uradni list RS, št. 97/07). 17. člen Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. 18. člen Morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 19. člen Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in je sestavljena v 5 (petih) izvodih, od katerih 3 (tri) prejme MZZ, 2 (dva) pa prejemnik. Datum: MZZ: Prejemnik: Aljaž Gosnar generalni sekretar V Ljubljani, dne V Ljubljani, dne 6. PRAVNI POUK O pritožbi zoper sklep o izbiri, zavrnitvi ali zavrženju vloge odloča minister za zunanje zadeve. Prijavitelj pritožbo vloži na MZZ v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi bo odločeno s sklepom v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. 7. RAZPISNI OBRAZEC (Obrazec št. 1) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 9. OBRAZEC IN NAVODILO ZA PRIPRAVO POROČILA O PROJEKTU (Obrazec št. 2) Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Navodilo za poročanje: 1. Opis aktivnosti, ki so bili opravljene v okviru projekta Navede in opiše se projektne aktivnosti, ki so bile opravljene v obdobju xx xx 2011 – xx.xx.2011 (do 3 strani). 2. Povzetek specifičnih rezultatov projekta Povzamejo se dosežki projekta v obdobju xx.xx.2011- xx.xx.2011, pri čemer se navedejo odstopanja od ciljev, opredeljenih v projektu (do 1 strani). 3. Povzetek učinkov projekta Povzamejo se učinki projekta na podlagi aktivnosti do konca leta 2011, pri čemer se navedejo odstopanja od ciljev, opredeljenih v projektu (do 1 strani). 4. Sodelovanje z mediji Predstavi se elemente sodelovanja izvajalca s predstavniki javnih medijev v letu 2011 v okviru projekta (do 1 strani).
Ministrstvo za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti