Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

Ob-1035/11 , Stran 37
Ob-1035/11
Popravek
Republika Slovenija, Vlada Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu Vlade Republike Slovenije zastopa dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija), v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 12/07 in 55/09, v nadaljevanju: ZSPDPO) objavlja popravek javnega razpisa za prodajo nepremičnin po metodi javne dražbe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 110, dne 31. 12. 2010, Ob-7575/10 (stran 3244) tako, da sedaj glasi: 1. Naziv in sedež organizatorja: Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana. 2. Predmet prodaje: stanovanje št. 1, v dvostanovanjski stavbi Raški dol 2, Maribor, ki predstavlja solastninski delež do 1/2 celote, parc. 80/7 (stavbišče), 1/2 parc. 80/14 (pripadajoče zemljišče), ter zemljiški parc. št. 80/10, 80/11 do celote, vse k.o. Krčevina. Stanovanje št. 1 predstavlja drvarnico, v izmeri 11,07 m2, hodnik, v izmeri 3,98 m2, kuhinja z jedilnico 5,92 m2, WC in kopalnica, v izmeri 2,70 m2, dnevna soba, spalnica 18,68 m2, soba, v izmeri 9,98 m2 in ½ podstrešja, v izmeri 7,87 m2. Stanovanje je zasedeno. Najemnik ima predkupno pravico. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izklicna cena: 27.000,00 EUR. Najnižji znesek višanja je 500,00 EUR. Izklicna cena nepremičnine ne vsebuje zakonsko določenega davka na promet z nepremičninami, ki ga plača kupec. 5. Način in rok plačila kupnine Kupnina se plača v 8 dneh po prejemu podpisane pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva k podpisu pogodbe. Lastništvo preide na kupca ob plačilu celotne kupnine in davka na promet nepremičnin. Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. 6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, dne 27. 1. 2011, z začetkom ob 9. uri. 7. Drugi pogoji: a. na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin; b. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme biti starejše od 30 dni; c. dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun, št. 01100-6300109972, sklic na št.: 18 33111-7141998-20100000. Dražitelj mora na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju se varščina všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali ne plača kupnine v roku 8 dni po prejemu pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter se nepremičnina ponudi v nakup drugemu najugodnejšemu ponudniku; d. dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 7. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka; e. vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet nepremičnin plača kupec; f. dražitelj pred nastopom na javni dražbi podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine; g. nepremičnine so na prodaj po načelu videno – kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. 8. Vlada RS ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. 9. Informacije: za dodatne informacije v zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se obrnite na Aleša Rajliča, Ministrstvo za šolstvo in šport, Masarykova ulica 16, Ljubljana, tel. 01/400-52-69, e-pošta: ales.rajlic@gov.si.
Republika Slovenija Vlada Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti