Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2011 z dne 17. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2011 z dne 17. 11. 2011

Kazalo

3947. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku, stran 12143.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), Uredbe o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06, 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju ureditvenega načrta Črna vas in o komunalnem prispevku
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina programa opremljanja)
(1) S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljevanju program opremljanja) za območje Ureditvenega načrta Črna vas, ki ga je izdelalo podjetje Boson, trajnostno načrtovanje, d.o.o., Ljubljana, junij 2011.
(2) Program opremljanja iz prvega odstavka vsebuje:
– Izhodišča za izdelavo programa opremljanja,
– Prikaz obstoječe in predvidene komunalne infrastrukture,
– Merila in podlage za odmero komunalnega prispevka.
(3) S tem odlokom se določijo podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka na območju Ureditvenega načrta Črna vas, ki ga plačajo zavezanci za plačilo komunalnega prispevka.
(4) Stroški opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo se določajo na podlagi tega odloka.
(5) Program opremljanja obravnava obstoječo in predvideno komunalno opremo.
II. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA
2. člen
(izhodišča za izdelavo)
(1) Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka je izdelan za del območja, ki se ureja z Odlokom o ureditvenem načrtu Črna vas (Uradni list RS, št. 96/02) in Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas (Uradni list RS, št. 50/10).
(2) Program opremljanja ne obravnava dela območja 1 iz Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas (Uradni list RS, št. 50/10) (območje nekdanje Iskre), ker se objekti ne bodo priključevali na komunalno infrastrukturo, ki je predmet tega odloka. Navedeni del območja 1 je razviden iz grafičnih prilog programa opremljanja.
III. PRIKAZ PREDVIDENE IN OBSTOJEČE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
3. člen
(komunalna infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo. Upoštevana je naslednja predvidena komunalna oprema:
– prometna infrastruktura,
– fekalna kanalizacija,
– meteorna kanalizacija,
– plinovodno omrežje,
– vodovodno in hidrantno omrežje,
– javna razsvetljava.
(2) Predvidena komunalna oprema je prikazana v grafični prilogi 1 tega odloka. Predvidena komunalna oprema v natančnejšem merilu je prikazana v grafičnih prilogah, ki so sestavni del projektne dokumentacije (PGD št. P-366, Planing d.o.o., december 2010).
(3) Za izračun komunalnega prispevka je evidentirana tudi obstoječa komunalna oprema in sicer javne odprte in zelene površine ter površine za ravnanje z odpadki.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
4. člen
(obračunska območja)
Za vso komunalno opremo navedeno v 3. členu tega odloka se določi eno obračunsko območje, ki obsega del območja ureditvenega načrta Črna vas skladno z določili 2. člena tega odloka. Obračunsko območje navedene komunalne opreme je prikazano v grafičnih prilogi 2 tega odloka.
5. člen
(vrednost skupnih stroškov komunalne opreme)
(1) Vrednost skupnih stroškov sestavljajo stroški izgradnje infrastrukture, projektne dokumentacije, odkupa zemljišč in izvedbe geodetskih meritev. Stroški projektne dokumentacije, odkupa zemljišč in izvedbe geodetskih meritev so določeni na podlagi dejanskih stroškov investicije. Stroški izgradnje komunalne infrastrukture so določeni na podlagi projektne dokumentacije za Pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo cestno prometne in komunalne infrastrukture za območje UN Črna vas (PGD št. P-366, Planing d.o.o., december 2010). Vrednost infrastrukture, projektne dokumentacije, odkupa zemljišč in izvedbe geodetskih meritev je naslednja:
+-----------------------+-------------+------------+------------+
| Vrsta infrastrukture | Vrednost  | DDV [EUR] | Vrednost z |
|  oziroma stroška  |  [EUR]  |      | DDV [EUR] |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Plin          |  30.910,82|  6.182,16|  37.092,98|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Javna razsvetljava   |  12.000,00|  2.400,00|  14.400,00|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Vodovod + hidranti   |  98.364,00|  19.672,80| 118.036,80|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Cestna infrastruktura |  393.000,00|  78.600,00| 471.600,00|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Meteorna kanalizacija |  51.000,00|  10.200,00|  61.200,00|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Fekalna kanalizacija  |  48.000,00|  9.600,00|  57.600,00|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Stroški dokumentacije |  19.600,00|  3.920,00|  23.520,00|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Nakup zemljišč in   |  76.692,77|  15.338,55|  92.031,32|
|geodetske meritve   |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|Izgradnja vodovoda do |  100.000,00|  20.000,00| 120.000,00|
|območja UN       |       |      |      |
+-----------------------+-------------+------------+------------+
|SKUPAJ         |  829.567,59| 165.913,52| 995.481,10|
+-----------------------+-------------+------------+------------+
(2) V oceno vrednosti infrastrukture niso vključeni stroški morebitne rušitve obstoječih objektov in morebitnih rekonstrukcij teh objektov na območju, kjer je načrtovana javna infrastruktura.
(3) Vrednost skupnih stroškov obstoječe komunalne opreme je podana v Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06, 88/07, 79/09).
6. člen
(vrednost obračunskih stroškov)
(1) Vrednost obračunskih stroškov predvidene komunale opreme je enaka vrednosti skupnih stroškov predvidene komunalne opreme, saj se skupni stroški v celoti financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov.
(2) Vrednost obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme je podana v Odloku o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06, 88/07, 79/09).
7. člen
(stavbna zemljišča in neto tlorisne površine objektov)
(1) Skladno s 14. členom Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) se kot vsota neto tlorisnih površin na obračunskem območju štejejo neto tlorisne površine vseh obstoječih objektov ter dopustne neto tlorisne površine na še nezazidanih parcelah.
(2) Površine stavbnih zemljišč in neto tlorisnih površine so na obračunskem območju posamezne infrastrukture naslednje:
+--------------------------+--------------------+---------------+
|  Obračunsko območje  | Površina stavbnih |  NTP [m2]  |
|             |  zemljišč [m2]  |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|cestna infrastruktura   | 34.724,11     | 58.498,56   |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|fekalna kanalizacija   | 34.724,11     | 58.498,56   |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|vodovodno omrežje     | 34.724,11     | 55.321,60   |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|plinovodno omrežje    | 34.724,11     | 55.819,88   |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|javna razsvetljava    | 34.724,11     | 58.498,56   |
+---------------------------------------------------------------+
|         Obstoječa komunalna oprema          |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Javne odprte in zelene  | 34.724,11     | 58.498,56   |
|površine         |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Ravnanje z odpadki    | 34.724,11     | 58.498,56   |
+--------------------------+--------------------+---------------+
(3) Vsote neto tlorisnih površin predvidenih objektov na še nezazidanih parcelah so določene na podlagi največjega dopustnega faktorja zazidljivosti in znašajo 55.321,6 m². Izračun neto tlorisnih površin predvidenih objektov je bil izdelan ob predpostavki, da se gradijo novi objekti v etažnosti kot jo določa Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Črna vas (Uradni list RS, št. 50/10). Za objekte, ki so že zgrajeni in se ohranjajo so se upoštevale obstoječe neto tlorisne površine. Vsota vseh neto tlorisnih površin na območju ureditvenega načrta Črna vas (razen območja nekdanje Iskre) znaša 58.498,56 m².
8. člen
(preračun stroškov na površino stavbnih zemljišč in na neto tlorisno površino objektov)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške posamezne komunalne opreme preračuna na enoto mere, to je na m² parcele in m² neto tlorisne površine objekta.
(2) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je za obračunsko območje posamezne predvidene komunalne opreme naslednja:
+--------------------------+--------------------+---------------+
|  Obračunsko območje  |  Cpi [EUR/m2]  | Cti [EUR/m2] |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|cestna infrastruktura   |        18,67|     11,08|
+--------------------------+--------------------+---------------+
|fekalna kanalizacija   |        1,66|      0,98|
+--------------------------+--------------------+---------------+
|vodovodno omrežje     |        6,86|      4,30|
+--------------------------+--------------------+---------------+
|plinovodno omrežje    |        1,07|      0,66|
+--------------------------+--------------------+---------------+
|javna razsvetljava    |        0,41|      0,25|
+--------------------------+--------------------+---------------+
|SKUPAJ          |        28,67|     17,28|
+--------------------------+--------------------+---------------+
(3) Cena opremljanja kvadratnega metra stavbnega zemljišča (Cpi) in neto tlorisne površine objekta (Cti) je za obračunsko območje posamezne obstoječe komunalne opreme določena skladno z Odlokom o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06, 88/07, 79/09) ob upoštevanju indeksiranja:
+--------------------------+--------------------+---------------+
|  Obračunsko območje  |  Cpi [EUR/m2]  | Cti [EUR/m2] |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Javne in zelene površine |        0,255|     0,821|
|(JZ_1)          |          |        |
+--------------------------+--------------------+---------------+
|Ravnanje z odpadki (RO_1) |        0,310|     1,098|
+--------------------------+--------------------+---------------+
|SKUPAJ          |        0,565|     1,918|
+--------------------------+--------------------+---------------+
V. MERILA ZA ODMERO IN NAČIN ODMERE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
(1) Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina gradbene parcele,
– neto tlorisna površina objekta,
– razmerje med merilom parcele (Dp) in merilom neto tlorisne površine objekta (Dt),
– namembnost objekta,
– obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m² parcele in na m² neto tlorisne površine objekta, ki so ustrezno indeksirani.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o površini parcele povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme, se upoštevajo podatki o dejanski površini parcele iz zemljiškega katastra, na kateri je zgrajen objekt in ki je namenjena njegovi redni rabi.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja za objekt, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov. Če se komunalni prispevek odmerja zaradi obstoječega objekta, ki se na novo priključuje na posamezno vrsto komunalne opreme, se neto tlorisna površina objekta izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(4) Faktor dejavnosti (K(dej)) je za celotno območje enak ena (K(dej) = 1).
(5) Faktorji C(pi), C(ti) so določeni v 8. členu tega odloka.
(6) Delež parcele (D(pi)) pri izračunu komunalnega prispevka znaša 70%.
(7) Delež neto tlorisne površine objekta (D(ti)) pri izračunu komunalnega prispevka znaša 30%.
10. člen
(izračun komunalnega prispevka)
(1) Višina komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme se določi po naslednji formuli:
KP(i) = ((D(pi) * C(pi) * površina parcele) + (D(ti) * C(ti) * neto tlorisna površina * K(dej))) * i
pri čemer je:
KPi   – komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne
    opreme
Cpi   – cena opremljanja glede na površino gradbene parcele
Cti   – cena opremljanja glede na neto tlorisno površino
    stavbe
Dpi   – delež površine parcele pri izračunu
Dti   – delež neto tlorisne površine pri izračunu
Kdej  – faktor dejavnosti
i    – povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki ga
    objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru
    Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela –
    ostala nizka gradnja«.
(2) Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
11. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (C(pi)) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (C(ti)), se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
12. člen
(osnova za revalorizacijo komunalnega prispevka)
Cene v tem odloku veljajo na dan uveljavitve odloka.
VI. POSTOPEK ODMERE
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(izdaja odločbe)
(1) Odločbo o odmeri komunalnega prispevka izda občinska uprava na zahtevo zavezanca, ki vlogi za odmero komunalnega prispevka priloži projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Za izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča, se izda odmerna odločba po uradni dolžnosti. Komunalni prispevek za predvideno komunalno infrastrukturo se za obstoječe objekte odmeri po vključitvi gradnje infrastrukture v proračun občine v tekočem ali naslednjem letu skladno z določili 12. člena tega odloka oziroma po izgradnji komunalne opreme za katero se komunalni prispevek odmerja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(4) Zoper odločbo je dovoljena pritožba o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
(5) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v enkratnem znesku v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe. Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku na zahtevo zavezanca izda upravni organ.
(6) Komunalni prispevek se izračunava na dve decimalni mesti točno.
15. člen
(priključitev na komunalno infrastrukturo)
(1) S plačilom komunalnega prispevka se šteje, da so poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo, razen gradnje tistih delov priključkov, ki so v zasebni lasti. Plačani komunalni prispevek zagotavlja zavezancu priključek na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture.
(2) Občina zavezancu proti plačilu komunalnega prispevka zagotavlja možnost priključitve na posamezno komunalno infrastrukturo v roku 17. člena tega odloka.
16. člen
(zbrana sredstva)
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občine.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
(predviden terminski plan realizacije)
Rok izgradnje predvidene komunalne infrastrukture je konec leta 2013.
18. člen
(strokovne podlage za program opremljanja)
Strokovne podlage za program opremljanja iz 1. člena tega odloka so na vpogled na pristojnem oddelku občinske uprave na Občini Jesenice.
19. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega odloka preneha za območje Ureditvenega načrta Črna vas veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 75/06, 88/07, 79/09).
Št. 3500-3/2010
Jesenice, dne 27. oktobra 2011
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti