Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2011 z dne 2. 11. 2011

Kazalo

3729. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov, stran 11324.

Na podlagi tretjega odstavka 60. člena, drugega in tretjega odstavka 81. člena, sedmega odstavka 83. člena in tretjega odstavka 87. člena ter za izvrševanje prvega odstavka 63. člena in 105. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo in 70/08 – ZVO-1B) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
1. člen
V Pravilniku o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (Uradni list RS, št. 85/09 in 9/10 – popr.) se v prvem odstavku 2. člena črta 11. točka.
Dosedanja 12. do 18. točka postanejo 11. do 17. točka.
Dosedanja 19. točka se črta.
Dosedanja 20. do 67. točka postanejo 18. do 65. točka.
V dosedanji 68. točki, ki postane 66. točka, se črta besedilo »jedrske elektrarne«, beseda »nastopa« pa se nadomesti z besedo »nastanka«.
Dosedanja 69. do 93. točka postanejo 67. do 91. točka.
2. člen
V prvem odstavku 22. člena se v 4. točki besedilo »zagotoviti izogibanje temu, da bi zaradi vzdrževanja ali preizkušanja istočasno ne obratovalo več SSK« nadomesti z besedilom »izogibati se vzdrževanju ali preizkušanju, ki bi povzročilo več istočasno nerazpoložljivih SSK«.
3. člen
V 26. členu se besedilo »do 10.« nadomesti z besedilom »do 15.«, beseda »mesečega« pa se nadomesti z besedo »mesečnega«.
4. člen
V prvem odstavku 27. člena se besedilo »do 10.« nadomesti z besedilom »do 15.«.
5. člen
V drugem odstavku 29. člena se besedilo »največ 30« nadomesti z besedilom »največ 45«.
6. člen
V drugem odstavku 33. člena se v 7. točki beseda »varnosti« nadomesti z besedo »nevarnosti«.
7. člen
Za četrtim odstavkom 36. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če med obratovanjem objekta pride do nenadnih okoliščin, zaradi katerih bi bilo ogroženo stabilno in varno obratovanje objekta, upravljavec lahko izvede nujno začasno spremembo. Tako spremembo upravljavec obravnava kot spremembo kategorije 1, čeprav jo varnostno presejanje iz prvega odstavka tega člena in varnostna ocena iz drugega odstavka tega člena uvrščata v kategorijo 2. Upravljavec mora varnostno presejanje, varnostno oceno in obvestilo o izvedbi take spremembe dostaviti Upravi naslednji delovni dan po izvedbi spremembe. Uprava se do nje opredeli najpozneje v treh delovnih dneh.«.
8. člen
V 43. členu se pred besedilom doda oznaka »(1)«, drugi stavek pa se črta.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Če gre za spremembo iz prejšnjega odstavka, ki se izvaja daljše časovno obdobje ali če zaradi drugih utemeljenih razlogov spremembe ni mogoče izvesti v 30 dneh od prejema odločbe, mora upravljavec novo revizijo obratovalnih pogojev in omejitev dostaviti Upravi najpozneje 10 dni po opravljeni spremembi.
(3) Spremembe iz prvega odstavka tega člena morajo biti v obratovalnih pogojih in omejitvah jasno označene in sledljive.«.
9. člen
V prvem odstavku 44. člena se v 1. točki besedilo »obratovalnih izkušenj, tehničnega razvoja,« nadomesti z besedilom »obratovalne izkušnje, tehnični razvoj,«, besedilo »tako pa potrditi« pa se nadomesti z besedilom »s tem pa potrditi«.
10. člen
V 49. členu se beseda »Upravo« nadomesti z besedo »Upravi«.
11. člen
V 51. členu se v 3. točki beseda »svetovnimi« nadomesti z besedo »mednarodnimi«, beseda »svetovno« pa se nadomesti z besedo »mednarodno«.
12. člen
V drugem odstavku 52. člena se besedilo »s stanji SSK in vseh varnostnih funkcij« nadomesti z besedilom »s stanji in varnostnimi funkcijami SSK«.
13. člen
V prvem odstavku 58. člena se beseda »obvladovaje« nadomesti z besedo »obvladovanje«.
14. člen
V naslovu ter prvem, drugem in tretjem odstavku 60. člena se za besedo »reševanja« doda besedo »objekta«.
15. člen
V naslovu 63. člena se besedilo »izredni dogodek« nadomesti z besedilom »obvladovanje izrednega dogodka«.
16. člen
V naslovu 64. člena se besedilo »izredni dogodek« nadomesti z besedilom »obvladovanje izrednega dogodka«.
17. člen
V Prilogi 2 se v 1. točki besedilo »PRI MOČI« nadomesti z besedilom »MED OBRATOVANJEM«, pod točko a. in b. se besedilo »pri moči« nadomesti z besedilom »med obratovanjem«, besedilo »(ΔCDP)« pa se črta.
18. člen
V Prilogi 3 se besedilo »obstoječi jedrski elektrarni« nadomesti z besedilom »jedrski elektrarni Krško«.
19. člen
V Prilogi 4 se besedilo »obstoječi jedrski elektrarni« nadomesti z besedilom »jedrski elektrarni Krško«, besedilo »Ime jedrske elektrarne« pa se nadomesti z besedilom »Jedrska elektrarna«.
V 1. točki se besedilo »pri moči« nadomesti z besedilom »med obratovanjem«.
20. člen
V Prilogi 5 se besedilo »Ime raziskovalnega reaktorja« nadomesti z besedilom »Raziskovalni reaktor«.
V 7. točki se beseda »Z« nadomesti z besedo »S«.
21. člen
V Prilogi 6 se besedilo »obstoječi jedrski elektrarni« nadomesti z besedilom »jedrski elektrarni Krško«, besedilo »prilagojeno poročilo« pa se nadomesti z besedilom »prilagojen seznam«.
V 3. točki se besedilo »o njem ni treba poročati v skladu s 3. točko 30. člena« nadomesti z besedilom »zanj ni treba predložiti poročila o opravljeni analizi dogodka, kot je zahtevano v tretjem odstavku 30. člena«.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-141/2011
Ljubljana, dne 27. oktobra 2011
EVA 2011-2511-0078
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor