Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21. 10. 2011

Kazalo

3521. Pravilnik o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih pasov, stran 10783.

Na podlagi prve alinee tretjega odstavka 11. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o zdravstvenih razlogih, zaradi katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih pasov
1. člen
Ta pravilnik v skladu z Direktivo Sveta z dne 16. decembra 1991 o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L št. 373 z dne 31. 12. 1991, str. 26), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2003/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. aprila 2003 o spremembi Direktive Sveta 1991/671/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o obvezni uporabi varnostnih pasov v vozilih z manj kakor 3,5 tone (UL L št. 115 z dne 9. 5. 2003, str. 63), določa zdravstvene razloge, zaradi katerih osebam ni treba uporabljati varnostnih pasov v vozilih v cestnem prometu ter obliko in vsebino zdravstvenega potrdila.
2. člen
Zdravstveni razlogi iz prejšnjega člena so bolezni in stanja, ki osebi onemogočajo uporabo varnostnega pasu zaradi možnega bistvenega poslabšanja njenega zdravstvenega stanja.
3. člen
(1) Oseba, ki želi biti iz zdravstvenih razlogov upravičena do izvzema od uporabe varnostnega pasu (v nadaljnjem besedilu: oseba), pisno vloži predlog za izvzem od uporabe varnostnega pasu na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in priloži izvide zdravnika specialista oziroma zdravnikov specialistov, na podlagi katerih uveljavlja izvzem od uporabe varnostnega pasu.
(2) Predlog iz prejšnjega odstavka oseba vloži pri enem od pooblaščenih izvajalcev medicine dela, prometa in športa iz seznama, ki je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje.
4. člen
Pooblaščeni izvajalec v 30 dneh od prejema predloga iz prejšnjega člena odloči o upravičenosti do izvzema od uporabe varnostnega pasu na podlagi priloženih izvidov iz prvega odstavka prejšnjega člena. Pooblaščeni izvajalec lahko pred odločitvijo o upravičenosti osebe do izvzema od uporabe varnostnega pasu zahteva dodatno zdravstveno dokumentacijo in opravi zdravstveni pregled osebe.
5. člen
(1) Če pooblaščeni izvajalec ugotovi upravičenost osebe do izvzema od uporabe varnostnega pasu za določen ali nedoločen čas, izda potrdilo na obrazcu iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Če pooblaščeni izvajalec ne ugotovi upravičenosti osebe do izvzema od uporabe varnostnega pasu, predlog zavrne na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
6. člen
Stroške za izdajo zdravniškega potrdila, ki se določijo v skladu s pravilnikom, ki ureja zdravstvene preglede voznikov motornih vozil, v višini 15 točk, nosi oseba, ki predlaga izvzem od uporabe varnostnega pasu iz zdravstvenih razlogov.
7. člen
Preizkus odločitve iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika lahko oseba v 15 dneh od njenega prejema v skladu s pravilnikom, ki ureja zdravstvene preglede voznikov motornih vozil, zahteva pri posebni zdravstveni komisiji.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnik o izvzemu od uporabe varnostnega pasu zaradi zdravstvenih razlogov (Uradni list RS, št. 70/03) in Sklep o imenovanju posebne zdravstvene komisije (Uradni list RS, št. 117/03).
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-90/2011
Ljubljana, dne 30. septembra 2011
EVA 2011-2711-0042
Dorijan Marušič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost