Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3291. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011, stran 10047.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06 – ZFO-1, 101/07 – odločba US, 57/08 in 94/10 – ZIU); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS, št. 96/10 in 4/11), v skladu z 18. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07, 111/07 in 14/11) je Občinski svet Občine Trebnje na 5. redni seji dne 28. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 (Uradni list RS, št. 26/11).
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
+--------------+--------------------------------+---------------+
|SKUPINA/PODSK.|OPIS              |LETO 2011 v EUR|
|KONTOV    |                |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|A.      |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|I.      |SKUPAJ PRIHODKI         | 14.173.909,94|
|       |(70+71+72+73+74)        |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|       |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     | 10.669.442,94|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|70      |DAVČNI PRIHODKI         |  8.822.616,00|
|       |(700+703+704+706)        |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|700      |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK   |  7.784.416,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|703      |DAVKI NA PREMOŽENJE       |   767.800,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|704      |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |   270.400,00|
|       |STORITVE            |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|706      |DRUGI DAVKI           |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|71      |NEDAVČNI PRIHODKI        |  1.846.826,94|
|       |(710+711+712+713+714)      |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|710      |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |   562.685,00|
|       |OD PREMOŽENJA          |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|711      |TAKSE IN PRISTOJBINE      |    6.500,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|712      |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  |    9.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|713      |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |   80.000,00|
|       |STORITEV            |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|714      |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI     |  1.188.641,94|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|72      |KAPITALSKI PRIHODKI       |   383.100,00|
|       |(720+721+722)          |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|720      |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |    8.500,00|
|       |SREDSTEV            |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|721      |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG    |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|722      |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN |   374.600,00|
|       |NEOPREDMETENIH SREDSTEV     |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|73      |PREJETE DONACIJE (730+731)   |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|730      |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH   |       0|
|       |VIROV              |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|731      |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE   |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|74      |TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741) |  3.121.367,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|740      |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH  |   891.791,00|
|       |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ    |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|741      |PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA  |  2.229.576,00|
|       |PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |        |
|       |EU               |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|II.      |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  | 19.387.335,31|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|40      |TEKOČI ODHODKI         |  3.722.248,00|
|       |(400+401+402+403+409)      |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|400      |PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |   569.563,00|
|       |ZAPOSLENIM           |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|401      |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA    |   91.628,00|
|       |SOCIALNO VARNOST        |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|402      |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |  2.967.557,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|403      |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI     |   43.500,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|409      |REZERVE             |   50.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|41      |TEKOČI TRANSFERI        |  4.499.659,31|
|       |(410+411+412+413)        |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|410      |SUBVENCIJE           |   66.623,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|411      |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN    |  2.831.063,00|
|       |GOSPODINJSTVOM         |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|412      |TRANSFERI NEPRIDOBITNIM     |   614.810,00|
|       |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM   |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|413      |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI  |   987.163,31|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|42      |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)   |  9.482.457,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|420      |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH    |  9.482.457,00|
|       |SREDSTEV            |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|43      |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |  1.682.971,00|
|       |(430+431+432)          |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|430      |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|431      |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM |  1.542.145,00|
|       |IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO   |        |
|       |PRORAČUNSKI UPORABNIKI     |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|432      |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |   140.826,00|
|       |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM    |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|III.     |PRORAČUNSKI           | –5.213.425,37|
|       |PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. –   |        |
|       |II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS   |        |
|       |SKUPAJ ODHODKI)         |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|B.      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |        |
|       |NALOŽB             |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|IV.      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       0|
|       |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
|       |(750+751+752)          |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|75      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       0|
|       |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|750      |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|751      |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|752      |KUPNINE IZ NASLOVA       |       0|
|       |PRIVATIZACIJE          |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|V.      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
|       |(440+441+442+443)        |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|44      |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |       0|
|       |KAPITALSKIH DELEŽEV       |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|440      |DANA POSOJILA          |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|441      |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  |       0|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|442      |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ    |       0|
|       |NASLOVA PRIVATIZACIJE      |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|443      |POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA |       0|
|       |V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH   |        |
|       |OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO |        |
|       |PREMOŽENJE V SVOJI LASTI    |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|VI.      |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |       0|
|       |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  |        |
|       |(IV. – V.)           |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|C.      |RAČUN FINANCIRANJA       |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|VII.     |ZADOLŽEVANJE (500)       |  3.780.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|50      |ZADOLŽEVANJE          |  3.780.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|500      |DOMAČE ZADOLŽEVANJE       |  3.780.000,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|VIII.     |ODPLAČILA DOLGA (550)      |   170.975,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|55      |ODPLAČILA DOLGA         |   170.975,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|550      |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |   170.975,00|
+--------------+--------------------------------+---------------+
|IX.      |POVEČANJE/ZMANJŠANJE SREDSTEV  | –1.604.400,37|
|       |NA RAČUNIH (I.+ IV.+ VII.- II. |        |
|       |-V. – VIII.)          |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|X.      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII. –    |  3.609.025,00|
|       |VIII.)             |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|XI.      |NETO FINANCIRANJE (VI.+ VII. – |  5.213.425,37|
|       |VIII.- IX. = -III.)       |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|XII.     |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB  |        |
|       |KONCU PRETEKLEGA LETA      |        |
+--------------+--------------------------------+---------------+
|       |9009 Splošni sklad za drugo   |  1.604.400,37|
+--------------+--------------------------------+---------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.«
3. člen
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2011 se za zaporedno številko 6. doda zaporedna številka 7., ki se glasi:
»7. prihodki iz naslova podeljenih koncesij, ki se lahko v skladu z 10.a členom Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije porabijo kot namenski izdatki za izvajanje ukrepov za gradnjo infrastrukture lokalnega pomena v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.«
4. člen
Ostala določila odloka ostajajo v veljavi.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 410-205/2010
Trebnje, dne 28. septembra 2011
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost