Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3286. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta RA 21S na Rakeku, stran 10043.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1b, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.)) in 17. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10) župan Občine Cerknica sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta RA 21S na Rakeku
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Območje urejanja občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja RA 21S na Rakeku (v nadaljevanju: OPPN – RA 21S) se nahaja med obstoječo stanovanjsko sosesko Vodovodna ulica in kompleksom osnovne šole na Rakeku. V skladu s prostorskimi planskimi akti Občine Cerknica, na podlagi Odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04) ima območje določeno namensko rabo za stanovanjsko gradnjo (območje eno in dvostanovanjskih stavb). Za enoto je predvidena izdelava OPPN, zato so nam lastniki zemljišč oziroma investitorji na območju podali pobudo za izdelavo le-tega in Občina Cerknica je z dopisom št. 3505-17/2011, z dne 17. 5. 2011 sprejela pobudo.
Območje ima v naselju ugodno lego in je že vrsto let v prostorskih aktih opredeljeno za stanovanjsko gradnjo in bo predvidoma zagotovilo potrebne površine za individualno stanovanjske gradnjo naselja Rakek za naslednjih 5–10 let.
2. člen
(območje urejanja in predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Ureditveno območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 249/5, 233/3, 321/2, 233/5, 232/6, 231/2, k.o. Rakek. Območje meri ca. 2,7 ha, dostop je z javne poti (št. odseka 541813) Rakek–Vodovodna pot in se lahko naveže na javno pot (št. odseka 541841) Rakek–Partizanska cesta–OŠ. Na območju se glede na preveritev prostorskih možnosti območja predvideva ca. 26 individualnih stanovanjskih hiš. Gradnja je lahko fazna, le-ta se prilagodi glede na naravne danosti in gospodarsko javno infrastrukturo.
Predmet OPPN je določitev izvedbenih pogojev za izgradnjo naselja, in sicer za same stanovanjske stavbe in potrebno gospodarsko javno infrastrukturo in ostale ureditve.
Vsebina OPPN bo izdelana skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07), ob upoštevanju:
– strateškega prostorskega akta občine,
– strokovnih podlag,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)
V fazi pridobivanja smernic bo ministrstvo pristojno za prostor (sektor za celovito presojo vplivov na okolje) opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi strateškega prostorskega akta občine, prikaza stanja prostora, izdelane idejne zasnove in investicijskih namer uporabnikov prostora in javnega interesa, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora.
Obstoječe strokovne podlage pripravljavca:
– strokovne podlage, ki so bile izdelane za potrebe priprave občinskega prostorskega načrta, ki je še v postopku priprave.
5. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Priprava OPPN bo potekala po naslednjih fazah:
1. faza – sklep o začetku postopka
2. faza – izdelava osnutka 30
3. faza – pridobivanje smernic in odločbe CPVO ter usklajevanje smernic 30
4. faza – izdelava dopolnjenega osnutka in priprava gradiva za javno razgrnitev 45
5. faza – javna razgrnitev in javna obravnava 30
6. faza – priprava stališč do pripomb, 1. obravnava na OS 15
7. faza – izdelava predloga, 30
8. faza – posredovanje in pridobivanje mnenj 30
9. faza – priprava usklajenega predloga in gradiva za OS, predstavitev na OS 20
10. faza – priprava končnega akta 10
11. faza – objava v uradnem glasilu.
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN.
Terminski plan ne vključuje dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora.
6. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. varstvo okolja:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 48, Ljubljana
2. varstvo voda:
RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, p.p. 2608, 1000 Ljubljana
3. varstvo kulturne dediščine:
Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
4. varstvo narave:
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE, OE LJUBLJANA, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana
5. varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana
6. področje oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter ravnanje z odpadki na lokalni ravni:
JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
7. cestno omrežje
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
8. telekomunikacije
TELEKOM SLOVENIJE, PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana
9. električno omrežje
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58, 1000 Ljubljana
10. Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
Krajevna skupnost Rakek.
Če se v postopku priprave OPPN načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku. Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
7. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN je:
Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
Pobudniki oziroma naročniki OPPN so:
– Jože Bombač, Postojnska 33, 1381 Rakek
– Aleksander Šemrov, Kolodvorska ulica 5, 6210 Sežana
– Rudolf Zadel, Podutiška 154, 1000 Ljubljana
– Matej Zakotnik, Podutiška 50, 1000 Ljubljana.
Izdelovalca, ki je registriran za opravljanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, izbere in financira naročnik OPPN.
8. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na svetovnem spletu.
Št. 3505-17/2011
Cerknica, dne 26. avgusta 2011
Župan
Občine Cerknica
Marko Rupar l.r.

AAA Zlata odličnost