Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3285. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice, stran 10041.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 5. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice
1. člen
V Odloku o preoblikovanju Javnega zavoda Lekarna Brežice (Uradni list RS, št. 81/98) se spremeni besedilo petega odstavka 5. člena, tako, da se glasi:
»Navedene dejavnosti, ki jih izvaja zavod, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– 47.730 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki,
– 47.740 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki,
– 47.750 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki,
– 47.650 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre in zabavo,
– 47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– 84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti.«
2. člen
Spremeni se besedilo 8. člena, tako, da se glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda. Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanovitelja,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov sveta krajevne skupnosti ter občanov.
Predstavnika delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Volitve predstavnikov delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljena sta kandidata, ki dobita večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda zavod uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme zbor delavcev.
Predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Območna enota Krško.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Mandat članov sveta traja štiri leta, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj.
Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet zavoda.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 (treh) sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu zavoda.
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta zavoda imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.«
3. člen
Spremeni se besedilo 12. člena, tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima visoko strokovno izobrazbo farmacevtske smeri (magister farmacije),
– da ima opravljen strokovni izpit, ki je veljaven, v skladu s predpisi, ki urejajo lekarniško dejavnost,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– da mu ni s pravnomočno odločbo sodišča prepovedano opravljanje lekarniške dejavnosti,
– da je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja 5 let in je lahko ponovno izvoljen.«
4. člen
Doda se nov 12.a člen, ki se glasi:
»2.1 Vršilec dolžnosti direktorja
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti direktorja v primeru, če:
– direktorju predčasno preneha mandat za čas do imenovanja novega direktorja,
– je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja, vendar največ za eno leto.«
5. člen
Spremeni se besedilo prve alineje drugega odstavka 15. člena, tako, da se glasi:
»– z opravljanjem javne službe,«
6. člen
Spremeni se besedilo 16. člena, tako, da se glasi:
»Zavod je dolžan upravljati s premoženjem ustanovitelja kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže zavod pri opravljanju javne službe, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem dejavnosti, ki ni javna služba, mora zavod v deležu 50 % presežka vplačati v proračun Občine Brežice, s 50 % presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju sveta zavoda, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko vzdrževalnih del. V primeru sprememb deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja.
Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračun se namensko porabi za programe, ki so v javnem interesu Občine Brežice iz področja zdravstvene dejavnosti in sociale.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
Članom sveta zavoda, ki so bili imenovani s strani ustanovitelja, delavcev in predstavniku zavarovancev in drugih uporabnikov, pred uveljavitvijo sprememb in dopolnitev iz tega odloka, teče mandat nemoteno do konca trajanja mandata, za katerega so bili imenovani.
Dva nova predstavnika ustanoviteljev je potrebno v skladu z določili tega odloka na novo imenovati najkasneje v roku 90 dni od dneva njegove uveljavitve. Do takrat opravlja nujne naloge svet muzeja v obstoječi sestavi. Mandat predstavnikoma ustanovitelja, ki sta bila imenovana naknadno, poteče z dnem izteka mandata celemu svetu zavoda.
Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta zavoda najkasneje v roku 30 dni od dneva imenovanja predstavnikov ustanoviteljev v svet zavoda, na kateri se potrdi mandat novo imenovanim članom sveta zavoda. S trenutkom potrditve novih članov sveta zavoda prenehata tudi funkciji predsednika in namestnika predsednika obstoječega sveta zavoda, zaradi česar svet zavoda na isti seji izvoli novega predsednika in namestnika predsednika.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-1/2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost