Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3284. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice, stran 10040.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10 in 20/11) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 9. redni seji dne 5. 9. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice (Uradni list RS, št. 87/03) se spremeni besedilo 10. člena, tako, da se glasi:
»Naloge iz prejšnjega člena, ki jih zavod opravlja, so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– 91.011 dejavnost knjižnic,
– 58.110 izdajanje knjig,
– 59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
– 58.190 drugo založništvo,
– 47.782 druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki,
– 47.790 trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom,
– 47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic,
– 68.200 oddajane in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
– 58.290 drugo izdajanje programja,
– 72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,
– 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti,
– 82.300 organiziranja razstav, sejmov, srečanj,
– 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 94.999 dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij,
– 90.010 umetniško uprizarjanje,
– 90.030 umetniško ustvarjanje,
– 90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve.«
2. člen
Spremeni se besedilo 14. člena, tako, da se glasi:
»Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo s področja umetnosti in humanistike ali s področja družbenih, poslovnih, upravnih in pravnih ved v skladu z opisi kategorij Klasius-P Statističnega urada Republike Slovenije,
– da ima opravljen bibliotekarski izpit oziroma ga mora opraviti najkasneje v 2 letih po nastopu funkcije,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih delovnih mestih,
– da je državljan Republike Slovenije.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.«
3. člen
Spremeni se besedilo 19. člena tako, da se glasi:
»Svet knjižnice šteje pet članov, ki ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja,
– en predstavnik strokovnih delavcev,
– en predstavnik zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed članov občinskega sveta, članov sveta krajevne skupnosti ter občanov.
Predstavnika strokovnih delavcev izvolijo delavci knjižnice neposredno na tajnih volitvah. Volitve predstavnika delavcev so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica volilnih upravičencev. Izvoljen je kandidat, ki dobi večino glasov tistih volilnih upravičencev, ki se udeležijo volitev. Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda zavod uredi s posebnim aktom, ki ga sprejme zbor delavcev.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje župan izmed aktivnih članov knjižnice.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
Svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Mandat članov sveta traja pet let, za člane sveta zavoda so iste osebe lahko izvoljene le dvakrat zaporedoma. Mandat začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja o poteku mandatov članov sveta 90 dni pred potekom mandata tistih članov sveta, ki jih imenuje ustanovitelj in župan.
Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi vseh članov v svet knjižnice.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
Član sveta je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
– če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
– če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
– če se neopravičeno ne udeleži 3 (treh) sej zaporedoma,
– če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– če ne opravlja svojih nalog,
– če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
– mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega občinskega sveta ali v drugih primerih, če občinski svet tako odloči.
V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu sveta knjižnice, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu svetu knjižnice.
Člana sveta razreši organ, ki je člana sveta knjižnice imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog sveta.
Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v svet.«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-1/2011
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost