Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3281. Navodilo o delovanju foruma zainteresirane javnosti, stran 10034.

Na podlagi sedmega odstavka 41. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 52/10) izdaja minister za okolje in prostor
N A V O D I L O
o delovanju foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen navodila)
To navodilo ureja delovanje foruma zainteresirane javnosti Triglavskega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: forum), zlasti njegovo sklicevanje, vodenje, njegov potek, sprejemanje sklepov, pisanje zapisnikov in druga vprašanja, pomembna za njegovo delo.
2. člen
(enakopravnost udeležencev)
Fizične in pravne osebe ter pogodbene skupnosti, ki so zainteresirane za Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: narodni park) in se udeležijo foruma (v nadaljnjem besedilu: udeleženci), so pri izražanju svojih stališč in izvajanju drugih dejanj na forumu enakopravne.
3. člen
(odgovornost za zakonitost dela)
Za pravilnost dela foruma skrbi predsedstvo foruma (v nadaljnjem besedilu: predsedstvo).
II. SKLIC FORUMA
4. člen
(čas in način sklica)
(1) Forum skliče svet Javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: svet zavoda):
– po uradni dolžnosti in
– na podlagi sprejete pobude pravne ali fizične osebe, ki izkaže svoj interes za doseganje ciljev in namena narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: pobudnik).
(2) Pobudo, v kateri mora biti izražen interes pobudnika za doseganje ciljev in namena narodnega parka ter ji morata biti priložena obrazložitev razlogov za sklic foruma ter predlog dnevnega reda, se posreduje svetu zavoda s priporočeno poštno pošiljko, po telefaksu, elektronski pošti ali drugem mediju, ki omogoča prenos dokumentacije in vsebuje dokazilo o dnevu, ko je pobuda oddana.
(3) Svet zavoda obravnava prejeto pobudo na svoji prvi naslednji seji.
(4) Če svet zavoda pobude za sklic foruma ne sprejme, odloči o tem z obrazloženim sklepom, ki se objavi na spletni strani Javnega zavoda Triglavski narodni park (v nadaljnjem besedilu: zavod).
(5) Zoper sklep iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, lahko pa pobudnik svojo pobudo ponovno posreduje.
5. člen
(sklep o sklicu)
(1) Svet zavoda sprejme sklep o sklicu foruma in v njem določi zlasti:
– kraj in čas foruma,
– predlog dnevnega reda s poročevalci pri posameznih točkah.
(2) Predlog dnevnega reda se določi na podlagi predloga, ki ga pripravi zavod. Če se skliče forum na podlagi sprejete pobude, se pri določanju dnevnega reda upošteva predlog dnevnega reda iz te pobude.
6. člen
(javno naznanilo o sklicu)
(1) Javno naznanilo o sklicu foruma se objavi v najmanj enem časopisu, ki pokriva celotno državo in na spletni strani zavoda.
(2) Javno naznanilo se objavi vsaj sedem dni pred izvedbo foruma in se hkrati s priporočeno poštno pošiljko, po telefaksu, elektronski pošti ali drugem mediju, ki omogoča prenos dokumentacije in vsebuje dokazilo o dnevu oddaje, posreduje ministrstvu, pristojnemu za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(3) Gradivo k posamezni točki dnevnega reda se objavi z dnem objave javnega naznanila na spletni strani zavoda.
III. DELO FORUMA
1. Vodenje foruma
7. člen
(predsedstvo foruma)
(1) Forum vodi tričlansko predsedstvo, ki ga sestavljajo:
– predsednik sveta zavoda kot predsedujoči in
– dva člana kot predstavnika zainteresirane javnosti, ki se udeleži foruma, izvolijo pa ju prisotni udeleženci na samem forumu na predlog predsedujočega.
(2) Pristojnosti predsedstva so:
– predsedovanje forumu in oblikovanje sklepov,
– skrb za pravilnost dela foruma,
– vzdrževanje reda zaradi nemotene komunikacije na forumu,
– opozarjanje na napake oziroma poprava navedb na forumu,
– skrb za spoštovanje določb tega navodila ali dnevnega reda foruma,
– ugotavljanje izida glasovanja na forumu,
– posredovanje sprejetih sklepov foruma svetu zavoda,
– podpisovanje zapisnika,
– druge pristojnosti z namenom tekočega in operativnega dela foruma oziroma ki izhajajo iz tega navodila.
(3) Delo predsedstva vodi predsedujoči, ki vodi forum in zastopa predsedstvo, kadar le-to nastopa kot kolegijsko telo in če to navodilo ne določa drugače.
2. Sodelovanje z ministrstvom in zavodom
8. člen
(obvezna prisotnost predstavnikov)
Na forumu morata biti navzoča direktor zavoda oziroma njegov pooblaščenec, ki je uslužbenec zavoda, in predstavnik ministrstva, ki ga s sklepom imenuje minister, pristojen za ohranjanje narave.
3. Sklepi foruma
9. člen
(sklepi)
(1) Forum s sklepom sprejme stališča, daje pobude in priporočila glede upravljanja narodnega parka.
(2) Sklepi iz prejšnjega odstavka se lahko sprejmejo na podlagi predlogov, ki so vsebovani v gradivu k posamezni točki dnevnega reda ali pa se oblikujejo na samem forumu.
4. Potek foruma
10. člen
(celovita izvedba foruma)
Forum se mora izvesti v celoti na enem sklicu in obravnave posameznih točk dnevnega reda ni dovoljeno na samem sklicu prelagati na poznejši sklic, dovoljene pa so krajše prekinitve zaradi odmora.
11. člen
(pričetek foruma)
(1) Predsedujoči navzoče uvodoma pozove, da se vpišejo na listo prisotnosti.
(2) V nadaljevanju predsedujoči predstavi forum in dnevni red foruma.
12. člen
(obravnava dnevnega reda in razprava)
(1) Prva točka dnevnega reda so volitve dveh članov predsedstva, druga potrditev dnevnega reda, tretja, razen na prvem forumu, pa obravnava in potrditev zapisnika prejšnjega foruma ter poročilo o načinu upoštevanja sprejetih sklepov prejšnjega foruma.
(2) Na začetku obravnavanja posamezne točke dnevnega reda jo poročevalec obrazloži.
(3) Ko je uvodna obrazložitev končana, predsedujoči odpre razpravo in pozove navzoče, da se prijavijo kot razpravljavci. Ko je prijavljanje končano, dobijo prijavljeni besedo po vrstnem redu, kot so se prijavili.
(4) Razpravljavec sme govoriti le o točki, o kateri teče razprava, v nasprotnem ga predsedujoči opozori, naj se drži dnevnega reda. Če se razpravljavec kljub opozorilu še vedno ne drži tekoče točke dnevnega reda, mu predsedujoči lahko odvzame besedo.
(5) Čas razpravljanja je za vsakega razpravljavca omejen na praviloma pet minut.
(6) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena lahko obravnavanje posamezne točke dnevnega reda tudi drugače.
13. člen
(izjema od obveznosti prijave k razpravi)
Predsedujoči lahko razpravlja kadarkoli, ne glede na vrstni red priglasitve in ne glede na to, ali se je priglasil k razpravi ali ne, ter ne glede na potek trenutne razprave, če:
– želi opozoriti na napako ali popraviti navedbo, ki po njegovem mnenju ni točna in je povzročila nesporazum, ki vodi v napačno smer, ali želi podati osebno pojasnilo oziroma
– želi opozoriti na kršitev tega navodila ali kršitev dnevnega reda.
14. člen
(odgovarjanje na vprašanja po končani razpravi)
(1) Po končani razpravi predsedujoči, predstavnik ministrstva in direktor zavoda odgovarjajo na vprašanja, ki jih zastavijo razpravljavci tekom razprave in sicer po vrstnem redu, kot so bila zastavljena. Na zastavljeno vprašanje in naslovnika, na katerega se nanaša, mora vsak razpravljavec med razpravo posebej opozoriti. Ne glede na navedenega naslovnika poda odgovor:
– predsedujoči v zvezi s pobudami, ki so bile na dnevni red uvrščene na podlagi predloga sveta zavoda,
– predstavnik ministrstva v zvezi s pobudami, ki se nanašajo na delovanje ministrstva in
– direktor zavoda v zvezi s pobudami, ki se nanašajo na delovanje zavoda.
(2) Na posamezno vprašanje se lahko odgovarja največ dve minuti.
(3) Predsedujoči lahko po lastni presoji ali na predlog predstavnika ministrstva oziroma direktorja zavoda sklene, da se na posamezno vprašanje ne bo odgovarjalo ustno na forumu, ampak bo objavljen pisen odgovor na spletni strani zavoda v osmih dneh po zaključku foruma. V tem primeru mora ministrstvo posredovati pisni odgovor zavodu v objavo v petih dneh po zaključku foruma.
(4) Po koncu razprave dobi na lastno željo besedo predlagatelj točke dnevnega reda, če to ni svet zavoda, ki odgovori na vprašanja, ob smiselnem upoštevanju prvega in drugega odstavka tega člena. Predlagatelj na posamezno vprašanje ni dolžan odgovoriti in tega tudi ni dolžan posebej obrazložiti.
(5) Predsedujoči sklene razpravo, ko ugotovi, da ni več prijavljenih razpravljavcev in ko so podani odgovori na zastavljena vprašanja oziroma predsedujoči sprejme sklep iz tretjega odstavka tega člena ter ko zaključi besedo predlagatelj v skladu s prejšnjim odstavkom oziroma če se predlagatelj ne prijavi k ponovni besedi po koncu razprave.
15. člen
(glasovanje)
(1) Ko sklene razpravo, predsedujoči zaključi obravnavanje posamezne točke dnevnega reda in oblikuje ustrezen sklep o obravnavani zadevi glede na bistvena izražena stališča tekom razprave.
(2) Predsedujoči prebere predlog oblikovanega sklepa in ga da na glasovanje.
(3) Glasujejo lahko vsi prisotni udeleženci in člana predsedstva, in sicer javno, z dvigom rok. Predstavnik ministrstva, direktor zavoda, predsedujoči in oseba, ki vodi zapisnik (v nadaljnjem besedilu: zapisnikar), ne glasujejo.
(4) Glasuje se »za« ali »proti« sprejetju posameznega predloga sklepa.
(5) Predsedujoči najprej pozove k dvigu rok za sprejetje sklepa, nato pa še proti sprejemu sklepa.
(6) Po izvedenem glasovanju predsedujoči na glas ugotovi izid. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina glasujočih.
(7) Če je izid glasovanja neodločen, velja domneva, da je sklep sprejet.
(8) Po ugotovitvi izida glasovanja iz prejšnjega odstavka predsedujoči ta izid objavi.
(9) Po sprejetju ustreznega sklepa predsedujoči preide na obravnavo naslednje točke dnevnega reda.
16. člen
(posredovanje sprejetih sklepov svetu zavoda)
Sprejete sklepe foruma mora predsedstvo posredovati svetu zavoda, da jih uvrsti na dnevni red svoje prve naslednje seje.
5. Ločeno posvetovanje
17. člen
(razlage za izvedbo in v zvezi s tem navodilom)
(1) Če se tekom foruma pojavijo vprašanja, ki jih to navodilo ne ureja, a so pomembna za delo foruma, oziroma nastane dvom glede razlage določb tega navodila, pa predsedstvo o tem ne izda takoj ustreznega sklepa, lahko predsedujoči forum prekine in se predsedstvo umakne k ločenemu posvetovanju. Čas in razlog prekinitve foruma se zabeležita v zapisniku.
(2) O vprašanjih iz prejšnjega odstavka predsedstvo z navadno večino sprejme sklep.
(3) Predsedujoči po izvedenem ločenem posvetovanju nadaljuje forum z razglasitvijo sklepa iz prejšnjega odstavka. Ta sklep in čas nadaljevanja foruma se navedeta v zapisniku.
6. Zaključek foruma
18. člen
(zaključek)
Ko so izčrpane vse točke dnevnega reda, predsedujoči zaključi forum.
7. Zapisnik
(vodenje zapisnika)
19. člen
(1) O poteku foruma se piše zapisnik. Forum se lahko snema tudi na magnetogram.
(2) Zapisnik vsebuje podatke o poteku in delu foruma, dnevni red, razpravljavce, ki so sodelovali v razpravi, kratek povzetek izraženih stališč, predlogov in pobud, vprašanja, ki jih razpravljavci zastavijo tekom razprave, sprejete sklepe in informacije o drugih pomembnih dogajanjih na forumu. Priloga zapisnika je lista prisotnosti.
(3) Zapisnikar piše zapisnik tako, da sproti beleži podatke iz prejšnjega odstavka. Sklepe, ki se sprejmejo na forumu, zapisnikar zapiše dobesedno po nareku predsedujočega.
(4) Na zapisnik je na naslednjem forumu mogoče dati pripombe, ni pa splošne razprave. Zapisnik se na podlagi pripomb udeležencev in sklepa predsedujočega lahko dopolni oziroma spremeni.
(5) Direktor zavoda določi zapisnikarja izmed uslužbencev zavoda.
(6) Zapisnik podpiše predsedstvo in zapisnikar.
(7) Zapisnik se brez priloge v desetih dneh po končanem forumu objavi na spletni strani zavoda. Kolikor zapisnik vsebuje osebne podatke, jih je pred objavo treba prekriti.
(8) Kopijo zapisnika se posreduje ministrstvu.
(9) Zapisnik in gradiva foruma se v dosjeju foruma trajno hranijo na sedežu zavoda.
8. Obveščanje javnosti
20. člen
(obvestilo o forumu)
Direktor zavoda o forumu pripravi obvestilo za javnost, ki se posreduje medijem in se objavi na spletni strani zavoda.
IV. KONČNA DOLOČBA
21. člen
(začetek veljavnosti)
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-83/2011
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
EVA 2011-2511-0059
dr. Roko Žarnić l.r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost