Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3278. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM-A), stran 10029.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (ZGRM-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-9
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOZDNEM REPRODUKCIJSKEM MATERIALU (ZGRM-A)
1. člen
V Zakonu o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr. in 45/04 – ZdZPKG) se za prvim odstavkom 1. člena doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu (UL L št. 376 z dne 27. 12. 2006, str. 36).«.
2. člen
V tretji alinei drugega odstavka 21. člena se besedi »tuja podjetja« nadomestita z besedami »pravne osebe tretjih držav«.
3. člen
V 23. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za postopek odločitve o vpisu dobavitelja v register dobaviteljev se uporabljajo posebna pravila za postopke pridobivanja dovoljenj za opravljanje storitev iz zakona, ki ureja storitve na notranjem trgu.«.
Dosedanja šesti in sedmi odstavek postaneta sedmi in osmi odstavek.
4. člen
Besedilo 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 1.200 eurov do 42.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
1. trži reprodukcijski material v obliki sadilnega materiala ali delov rastlin, ki ni namenjen gozdarstvu, in katerega rabe ne urejajo drugi predpisi, brez navedbe »ni za uporabo v gozdarstvu« (prva alinea 5. člena);
2. prideluje ali trži reprodukcijski material, pa ni vpisan v register dobaviteljev (drugi odstavek 7. člena);
3. trži reprodukcijski material, ki ne izpolnjuje splošnih pogojev za trženje (tretji odstavek 7. člena);
4. trži reprodukcijski material, ki ne ustreza posebnim pogojem za trženje (9. in 10. člen);
5. trži reprodukcijski material, ki ne ustreza podatkom na dokumentu (15. člen, prvi odstavek 16. člena in tretji odstavek 48. člena);
6. na dokumentu navede podatke za seme, ki niso bili ugotovljeni s predpisano metodo (drugi odstavek 16. člena);
7. trži semenski material v pošiljkah, ki niso plombirane ali zapečatene (sedmi odstavek 16. člena);
8. uporablja v gozdu reprodukcijski material, ki ne ustreza predpisanim kategorijam (drugi in tretji odstavek 18. člena);
9. uporablja reprodukcijski material, katerega trženje in uporaba je v Republiki Sloveniji prepovedana (19. člen);
10. se ukvarja s pridelovanjem, trženjem ali uvozom reprodukcijskega materiala, pa ne izpolnjuje predpisanih pogojev (21. člen);
11. pridobiva reprodukcijski material v semenskem objektu, ki ni vpisan v register semenskih objektov (1. točka prvega odstavka 25. člena);
12. ne vodi in hrani zapisov ter dokazil na predpisan način (2., 5., 9. in 12. točka prvega odstavka 25. člena);
13. ne upošteva usmeritev za pridobivanje ali načrta gospodarjenja s semenskim objektom (3. točka prvega odstavka 25. člena);
14. ne shranjuje, trži ali prideluje posamezne partije reprodukcijskega materiala na primeren način (4. točka prvega odstavka 25. člena);
15. za pridelovanje reprodukcijskega materiala uporablja semenski material, dele rastlin ali puljenke, ki ne izhajajo iz odobrenega semenskega objekta (7. točka prvega odstavka 25. člena);
16. za posamezno mesto pridelave sadilnega materiala nima izdelanega ali dopolnjenega načrta pridelave (8. točka prvega odstavka 25. člena);
17. pristojnim institucijam ne omogoči izvajanja nadzora ali odvzema vzorcev (10. točka prvega odstavka 25. člena);
18. ne izvaja ukrepov, odrejenih pri inšpekcijskem nadzoru (11. točka prvega odstavka 25. člena);
19. ne izda dokumenta za reprodukcijski material, ki se trži, ali ga ne izda na predpisan način (13. točka prvega odstavka 25. člena);
20. ne sporoči ministrstvu podatkov o pridelovanju, trženju ali uvozu reprodukcijskega materiala v roku in na predpisan način (15. točka prvega odstavka 25. člena);
21. v roku ne sporoči ministrstvu posamezne spremembe podatka, ki se vodi v registru dobaviteljev (16. točka prvega odstavka 25. člena);
22. ministrstva ne obvesti o odstopu pravice do pridobivanja reprodukcijskega materiala v semenskem objektu (drugi in tretji odstavek 26. člena);
23. ne zagotovi odobritve semenskega objekta pred začetkom pridobivanja semenskega materiala, delov rastlin ali puljenk v svojem semenskem objektu (1. točka 29. člena);
24. v roku ne sporoči spremembe podatkov iz načrta gospodarjenja s semenskim objektom (5. točka 29. člena);
25. gozdarskemu inšpektorju ne omogoči nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzora, ga pri tem ovira ali mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil ali potrebnih predmetov (drugi odstavek 62. člena);
26. v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo, s katero je gozdarski ali fitosanitarni inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon (tretji odstavek 62. člena).
Z globo od 600 eurov do 2.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo od 400 eurov do 800 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.«.
5. člen
67. člen se črta.
KONČNA DOLOČBA
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-06/11-1/9
Ljubljana, dne 21. septembra 2011
EPA 1952-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost