Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3277. Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-D), stran 10028.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-D)
Razglašam Zakon o spremembah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-10
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O DELOVNEM ČASU IN OBVEZNIH POČITKIH MOBILNIH DELAVCEV TER O ZAPISOVALNI OPREMI V CESTNIH PREVOZIH (ZDCOPMD-D)
1. člen
V Zakonu o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če ta zakon ne določa drugače, upravne naloge za izvrševanje Uredbe 561/2006/ES in za izvrševanje Uredbe 3821/85/EGS, izvaja ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).«.
2. člen
V prvem, drugem, petem, šestem in osmem odstavku 11. člena, prvem in drugem odstavku 12. člena, prvem, tretjem in šestem odstavku 15. člena, prvem, drugem in četrtem odstavku 16. člena, prvem odstavku 16.a člena, četrtem odstavku 19. člena, četrtem, petem in šestem odstavku 20. člena, prvem, četrtem in petem odstavku 24. člena, prvem odstavku 29. člena, šestem odstavku 31. člena, prvem odstavku 32. člena in prvem odstavku 40. člena se beseda »Direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se beseda »Direkcija« nadomesti z besedo »Ministrstvo«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjih četrtem in petem odstavku, ki postaneta tretji in četrti odstavek, se beseda »Direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
4. člen
V prvem, drugem in četrtem odstavku 26. člena se beseda »Direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ministrstvo vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem razpisu, in nepravilno predloženih vlog, ne odpre, temveč jih neodprte s sklepom nemudoma vrne pošiljatelju.«.
5. člen
V prvem odstavku 27. člena se beseda »Direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Nepopolne vloge ali vloge, ki niso sestavljene v skladu z natečajno dokumentacijo, ministrstvo s sklepom zavrže.«.
V tretjem, četrtem in petem odstavku se beseda »Direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
6. člen
V prvem in drugem odstavku 28. člena se beseda »Direkcija« nadomesti z besedo »Ministrstvo«.
Tretji odstavek se črta.
V dosedanjih četrtem, petem, šestem in sedmem odstavku, ki postanejo tretji, četrti, peti in šesti odstavek, se beseda »Direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedo »ministrstvo« v ustreznem sklonu.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
7. člen
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona od Direkcije Republike Slovenije za ceste prevzame vse naloge, dokumentarno in drugo gradivo ter evidence, določene s tem zakonom, in vse upravne postopke, ki so bili na podlagi zakona začeti pred uveljavitvijo tega zakona.
(2) Vse naloge, ki jih v skladu s tem zakonom od Direkcije Republike Slovenije za ceste prevzame ministrstvo, pristojno za promet, do njihovega prenosa še naprej izvaja Direkcija Republike Slovenije za ceste.
8. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 130-02/11-1/12
Ljubljana, dne 21. septembra 2011
EPA 1974-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost