Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3276. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-B), stran 10027.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-11
Ljubljana, dne 29. septembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O GOSPODARSKIH ZBORNICAH (ZGZ-B)
1. člen
V Zakonu o gospodarskih zbornicah (Uradni list RS, št. 60/06 in 110/09) se črta drugi stavek šestega odstavka 29. člena.
2. člen
V drugem odstavku 30. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »O tej delitvi se dogovorijo vse reprezentativne zbornice tako, da upoštevajo kriterije o deležu upravičenj iz šestega odstavka prejšnjega člena po stanju na dan 8. junija 2009.«.
V tretjem odstavku se besedilo »17. april 2010« nadomesti z besedilom »1. januar 2012«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pri pripravi dogovora iz drugega odstavka tega člena ali pri uveljavljanju pravic po prejšnjem odstavku se število članov reprezentativnih zbornic in deleži njihovih upravičenj ugotavljajo na podlagi seznamov članstva, ki so jih reprezentativne zbornice predale ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, v vlogah za pridobitev statusa reprezentativnosti, in na podlagi deležev upravičenj posameznih članov, ki jih je pravni naslednik GZS objavil na svoji spletni strani v skladu s tretjim in šestim odstavkom prejšnjega člena. Za spremembe deleža upravičenj posamezne reprezentativne zbornice v obdobju od pridobitve statusa reprezentativnosti do 8. junija 2009 se upoštevajo dokumenti posamezne reprezentativne zbornice, s katerimi se izkazuje spremembe deleža upravičenj. Reprezentativne zbornice, ki niso pravni naslednik GZS, morajo za člane, ki so na dveh ali več seznamih članstva, ki so jih zbornice predale ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, v vlogah za pridobitev statusa reprezentativnosti, delež upravičenj posameznega člana dokazovati na podlagi potrdila o deležu upravičenj.«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-05/11-4/10
Ljubljana, dne 21. septembra 2011
EPA 1975-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost