Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2011 z dne 3. 10. 2011

Kazalo

3274. Zakon o dopolnitvi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-B), stran 10026.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-B)
Razglašam Zakon o dopolnitvi Zakona o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (ZUKN-B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. septembra 2011.
Št. 003-02-8/2011-5
Ljubljana, dne 28. septembra 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVI ZAKONA O UPRAVLJANJU KAPITALSKIH NALOŽB REPUBLIKE SLOVENIJE (ZUKN-B)
1. člen
V Zakonu o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 38/10 in 18/11) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
"6.a člen
(1) Gospodarska družba, v kateri imajo večinski delež Republika Slovenija in z njo povezane družbe (v nadaljevanju: družba v večinski državni lasti), ne sme skleniti pravnega posla z drugo gospodarsko družbo, v kateri je tihi družbenik član poslovodstva ali organa vodenja ali nadzora, izvršni direktor ali prokurist te družbe v večinski državni lasti ali ožji družinski član katere od navedenih oseb. Družba v večinski državni lasti ne sme ustanoviti tihe družbe.
(2) Ustanovitev tihe družbe v nasprotju s prvim odstavkom tega člena in posel, sklenjen v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, sta nična.
(3) Kršitev prepovedi iz prvega odstavka tega člena je hujša kršitev obveznosti člana poslovodstva ali uprave, izvršnega direktorja ali prokurista družbe v večinski državni lasti.
(4) Pojmi, uporabljeni v tem členu, imajo pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.".
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
(1) Ne glede na 164. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo in 33/11; v nadaljevanju: ZGD-1) tiha družba, ki jo je ustanovila družba v večinski državni lasti na dan uveljavitve tega zakona, preneha po samem zakonu tri mesece po uveljavitvi tega zakona. Po prenehanju tihe družbe se naredi obračun v skladu s 165. členom ZGD-1
(2) Agencija uskladi kodeks iz 10. člena zakona s tem zakonom v roku enega meseca po uveljavitvi tega zakona.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-01/11-16/12
Ljubljana, dne 20. septembra 2011
EPA 1822-V
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubo Germič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost