Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011

Kazalo

3157. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 191 Podutik Kamna Gorica zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca–Podutiška (del) – za enoto urejanja prostora DR-492 in del DR-494, stran 9644.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 191 Podutik Kamna gorica zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca–Podutiška (del) – za enoto urejanja prostora DR-492 in del DR-494
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta 191 Podutik Kamna gorica zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca–Podutiška (del) – za enoto urejanja prostora DR-492 in del DR-494 (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Na severnem robu območja OPPN so pozidane enodružinske prostostoječe stanovanjske stavbe, sicer pa ima območje kmetijsko rabo (njive in travniki). Severno od območja so obstoječe, večinoma enostanovanjske prostostoječe stavbe. Južno od območja je naselje Kamna Gorica, kjer so na zahodni strani ceste stanovanjski bloki in vrstne hiše, na vzhodni strani pa enostanovanjske stavbe.
Območje OPPN se v skladu z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN in 22/11 – popr.; v nadaljnjem besedilu: občinski prostorski načrt) nahaja na površinah, kjer sta predvidena pretežni namenski rabi SScv – pretežno večstanovanjske površine ter PC – površine pomembnejših cest.
Občinski prostorski načrt za območje predvideva pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). S sprejetjem OPPN bo območje celovito urejeno. Predvidene ureditve vključujejo gradnjo naselja večstanovanjskih stavb ter pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditev. Skupaj je predvidenih približno 300 stanovanjskih enot.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Dravlje, med Cesto Andreja Bitenca na severni strani, Pilonovo ulico na zahodni strani in predvidenim podaljškom Ceste v Kamno Gorico na vzhodni strani. Po občinskem prostorskem načrtu območje OPPN obsega enoto urejanja prostora DR-492 in del enote urejanja prostora DR-494. Območje OPPN zajema zemljišča namenjena pozidavi in zemljišča, kjer je predvidena ureditev obodnih cest. To so zemljišča v katastrski občini (1755) Glince, in sicer parcele številka: 544/18, 541/2, 542/2, 542/4, 542/5, 547/11, 544/2, 544/21, 542/7, 540/1, 540/2, 540/3, 542/10, 542/10, 542/3, 542/6, 542/8, 542/9, 547/4, 544/20, 544/26, 544/23, 1399, 454/1, 456/5, 507, 508/1, 543/1, 543/13, 547/2, 506/1, 506/2, 510/1, 510/3, 510/5, 512/3, 513/2, 513/3, 513/4, 515/1, 515/2, 1429/1, 1429/4, 1429/5, 1429/6, 1429/7, 1432/3, 601/1, 544/9, 454/2, 544/22, 601/4, 601/5, 618/3, 619/3, 619/8, 544/25, 614/3, 544/15, 455/1, 455/2, 455/3, 508/2, 512/4, 513/5, 544/32, 509/1, 509/5, 514, 458/2, 1432/4, 618/4, 539/3, 509/3, 509/4, 509/6, 509/7, 509/8, 510/4, 510/6, 544/20, 544/24, 544/28, 544/29, 1493, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 502/5, 505/1, 505/24, 505/25, 505/38, 505/39, 505/40, 505/41, 516/1, 516/2, 518/2, 528/3, 528/5, 530/10, 530/2, 530/3, 530/7, 531/1, 531/2, 535/3, 535/4, 536/1.
Površina območja znaša 57.952,00 m², od tega je površina, namenjena gradnji stavb, 42.925,00 m² in površina, namenjena obodnim cestam, 15.027,00 m².
Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana
7. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
8. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
9. Javna razsvetljava, d.d.
10. Snaga Javno podjetje, d.o.o.
11. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
12. T2, d.o.o.
13. UPC Telemach, d.o.o.
14. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
15. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
16. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
17. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom
18. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
19. Geoplin plinovodi, d.o.o.
Drugi udeleženci:
20. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
21. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za pripravo OPPN je med tremi variantnimi rešitvami različnih načrtovalcev izbrana variantna rešitev. Variantne rešitve se pripravi v dogovoru z Mestno občino Ljubljana na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta, investicijskih namer investitorja ter strokovnih podlag.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Št. 3505-38/2010-17
Ljubljana, dne 5. septembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.