Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011

Kazalo

3155. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška, stran 9643.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP in 43/11 – ZKZ-C) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Območje ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška (Uradni list RS, št. 69/09 in 78/10). V času od sprejema dokumenta je prišlo do prostorskih ureditev v širšem prostoru, ki so bistveno vplivale na prometno situacijo v območju urejanja, obenem pa tudi do sprememb namer naložbenika. Posledično se želi s spremembami in dopolnitvami OPPN uveljaviti:
– spremembo prečnega profila ceste v prostorski enoti C4,
– spremembo prečnega profila ter pozicije uvozno-izvoznih ramp ceste v prostorski enoti C3,
– tolerance glede urejanja infrastrukture.
3.
Območje OPPN
Spremembe in dopolnitve OPPN obravnavajo območje prostorskih enot C3 in C4.
Območje sprememb in dopolnitev OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo
6. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
7. Slovenske železnice, d.d.
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
10. Javna razsvetljava, d.d.
11. Snaga Javno podjetje, d.o.o.
12. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
13. T2, d.o.o.
14. UPC Telemach, d.o.o.
15. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
16. Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
17. Elektro Ljubljana, d.d., DE Ljubljana mesto
18. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Oskrba s plinom
19. Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
20. Geoplin plinovodi, d.o.o.
Drugi udeleženci:
21. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
22. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve za spremembo in dopolnitev OPPN so izdelane.
6.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev OPPN
Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena en mesec po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga sprememb in dopolnitev OPPN je predviden osem mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in uveljavitev
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si.
Št. 3505-27/2011-4
Ljubljana, dne 5. septembra 2011
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.