Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011

Kazalo

3153. Pravilnik o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita za meroslovne nadzornike ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje, stran 9640.

Na podlagi šestega odstavka 18.b člena Zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
P R A V I L N I K
o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita za meroslovne nadzornike ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa vsebino in način izvajanja strokovnega izpita za meroslovne nadzornike ter vsebino in način preverjanja strokovne usposobljenosti uradnih oseb Urada Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad), ki so pooblaščene za izvajanje meroslovnega nadzora.
(2) Pooblaščeni uradni osebi iz prejšnjega odstavka sta inšpektor in meroslovni nadzornik.
2. člen
(obseg strokovnega izpita za meroslovnega nadzornika)
(1) Strokovni izpit za meroslovnega nadzornika obsega določbe predpisov, ki jih meroslovni nadzornik neposredno uporablja pri opravljanju meroslovnega nadzora.
(2) K opravljanju izpita lahko pristopi le tisti kandidat, ki ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
II. PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA ZA MEROSLOVNEGA NADZORNIKA
3. člen
(obseg programa strokovnega izpita za meroslovnega nadzornika)
Program strokovnega izpita za meroslovnega nadzornika obsega določbe predpisov na naslednjih področjih:
1. Merilni instrumenti:
– merske enote,
– zakonska merila v javni uporabi,
– meroslovne in tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati posamezne vrste meril,
– postopki ugotavljanja skladnosti meril,
– redne in izredne overitve meril,
– napisi in oznake na merilu,
– veljavnost tujih listin in znakov o skladnosti;
2. Količine predpakiranih izdelkov:
– dejanska in nazivna količina predpakiranega izdelka,
– označevanje predpakiranih izdelkov,
– ustreznost meril za končno kontrolo pakiranj,
– dokumentacija o notranji količinski kontroli,
– predpakirani izdelki z znakom, ki kaže na poreklo iz Evropske skupnosti.
4. člen
(podrobnejša vsebina programa)
Program iz 3. člena tega pravilnika je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin izpita.
III. NAČIN IZVAJANJA STROKOVNEGA IZPITA ZA MEROSLOVNEGA NADZORNIKA
5. člen
(pisni in ustni del izpita)
(1) Strokovni izpit za meroslovnega nadzornika je sestavljen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Naloga za pisni del se nanaša na vsebino dela meroslovnega nadzornika, glede na področje, za katerega se je kandidat prijavil. Pisna naloga je lahko sestava zapisnika o izvedenem meroslovnem nadzoru, sestava plačilnega naloga ali drugega akta, ki se nanaša na opravljanje nalog in pooblastil meroslovnega nadzornika.
(3) Ustni del izpita obsega zagovor pisnega dela in znanja predpisov, ki jih bo kandidat uporabljal za opravljanje meroslovnega nadzora.
6. člen
(sestava in oblikovanje izpitne komisije)
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki šteje najmanj tri člane.
(2) Komisijo imenuje direktor urada. V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, iz katerih izpitnih področij lahko izpraševalci sprašujejo.
(3) Predsednik, ki je določen izmed članov izpitne komisije, vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
(4) Predsednik in člani izpitne komisije morajo imeti univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo ter najmanj tri leta delovnih izkušenj iz področja, na katerem se opravlja meroslovni nadzor.
(5) Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku izpita, imenuje direktor urada. Zapisnikar mora imeti najmanj srednjo strokovno izobrazbo.
7. člen
(prijava in postopek opravljanja izpita)
(1) Kandidat, ki želi opravljati izpit za meroslovnega nadzornika (v nadaljevanju: kandidat), vloži pisno prijavo pri uradu.
(2) V prijavi iz prejšnjega odstavka mora kandidat navesti podatke o strokovni izobrazbi ter o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
(3) Direktor urada določi čas in kraj opravljanja izpita.
(4) Čas izpita mora biti določen tako, da ostane kandidatu od dneva določitve časa opravljanja izpita do dneva opravljanja izpita najmanj petnajst dni.
(5) Kandidatovo odjavo mora komisija prejeti najmanj tri dni pred izpitnim rokom.
8. člen
(potek pisnega dela izpita)
(1) Kandidat najprej opravlja pisni del izpita.
(2) Pisni del izpita se opravlja pod nadzorstvom uslužbenca urada.
(3) Uslužbenec iz prejšnjega odstavka zagotovi, da kandidati opravljajo pisni del izpita samostojno. Kandidata, ki ne opravlja izpita v skladu z navodili, uslužbenec opozori. Če kandidat večkrat krši navodila, uslužbenec to zapiše v zapisnik o opravljanju izpita.
(4) Pisni del izpita lahko traja največ tri ure.
9. člen
(ocena pisnega dela)
(1) Pisni del izpita oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
(2) Komisija odloča o uspehu iz prejšnjega odstavka z večino glasov.
(3) Uspešno ocenjen pisni del izpita je pogoj za opravljanje ustnega dela izpita.
10. člen
(ustni del izpita)
(1) Kandidat, ki je uspešno opravil pisni del izpita, opravlja praviloma isti dan še ustni del izpita.
(2) Ustni del izpita lahko traja največ petinštirideset minut.
(3) Ustni del izpita oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«.
11. člen
(ocena uspeha kandidata)
(1) Izpit uspešno opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega in ustnega dela.
(2) Kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega dela, neuspešno pa je ocenjen iz ustnega dela, mora ponavljati celoten izpit.
(3) Kandidatu, ki je uspešno opravil izpit, se vroči potrdilo. Na potrdilu se vpiše, za katero področje je kandidat opravil strokovni izpit za meroslovnega nadzornika. Potrdilo podpiše predsednik komisije.
12. člen
(ugovor)
(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene poda ugovor ustno na zapisnik. O ugovoru odloči predsednik komisije.
(2) Če se ugovoru ugodi, kandidat ponovno opravlja izpit najkasneje v treh dneh pred novo komisijo, ki je sestavljena iz predsednika prejšnje komisije ter dveh novih članov. Predsednika nove komisije se določi izmed dveh novih članov. Zoper oceno nove komisije ni ugovora.
13. člen
(ponovna prijava k izpitu)
Kandidat, ki ni opravil izpita, se lahko ponovno prijavi k opravljanju izpita v roku, ki ga določi komisija, vendar šele po preteku najmanj enega meseca od opravljanja izpita.
14. člen
(odstop)
(1) Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k opravljanju izpita ali če odstopi, ko je že začel opravljati izpit, se šteje, da izpita ni opravil.
(2) O opravičenosti razlogov iz prejšnjega odstavka odloči izpitna komisija.
15. člen
(evidenca o izpitih)
(1) O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisna naloga je priloga zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik, člani izpitne komisije in zapisnikar.
(2) Urad vodi zbirko dokumentov, ki za vsakega kandidata vsebuje prijavo k izpitu, potrdilo o izobrazbi kandidata, dokazili o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, zapisnik o poteku izpita in kopijo potrdila o izpitu.
IV. PREVERJANJE STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
16. člen
(preverjanje strokovne usposobljenosti)
(1) Pooblaščene uradne osebe se morajo udeleževati preverjanj strokovne usposobljenosti, na področjih, ki so neposredno povezana z njihovim delom, po programu rednega strokovnega usposabljanja.
(2) Preverjanje strokovne usposobljenosti poteka v pisni obliki.
(3) Pooblaščena uradna oseba, ki preverjanje strokovne usposobljenosti opravi uspešno, prejme potrdilo o opravljenem preverjanju.
(4) Pooblaščena uradna oseba, ki preverjanje strokovne usposobljenosti ne opravi, mora ponovno pristopiti k opravljanju preverjanja.
(5) O preverjanju strokovne usposobljenosti se vodi evidenca.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje (Uradni list RS, št. 31/05).
18. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0073-2/2011
Ljubljana, dne 31. avgusta 2011
EVA 2011-3211-0036
v funkciji ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
dr. Igor Lukšič l.r.
Minister