Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2011 z dne 19. 9. 2011

Kazalo

3152. Pravilnik o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi, stran 9639.

Na podlagi sedmega odstavka 36. člena in sedmega odstavka 37. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 26/11) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o kriterijih za usposabljanje v gospodarski družbi
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(1) Ta pravilnik določa kriterije, ki jih morata izpolnjevati slovenska in tuja gospodarska družba za izvedbo pogodbe o usposabljanju v gospodarski družbi s sedežem v Republiki Sloveniji.
(2) Namen usposabljanja je dodatno usposobiti tuje ali slovenske strokovne delavce za opravljanje dela pri delodajalcu.
(3) Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike.
II. KRITERIJI ZA KAPITALSKO POVEZANOST IN USTREZNOST POGODBE O POSLOVNO-TEHNIČNEM SODELOVANJU ALI PRENOSU TEHNOLOGIJE
2. člen
(1) Za izvedbo pogodbe o usposabljanju morata biti slovenska in tuja gospodarska družba kapitalsko povezani ali imeti sklenjeno pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju ali prenosu tehnologije.
(2) Za kapitalsko povezanost se šteje, če ima slovenska ali tuja gospodarska družba najmanj 10-odstotni delež v slovenski ali tuji gospodarski družbi, ki ne sme biti manjši od 8.400 eurov.
(3) Pogodba o poslovno-tehničnem sodelovanju ali prenosu tehnologije se šteje za ustrezno, če sta slovenska in tuja gospodarska družba v skladu s predpisi obeh držav registrirani za opravljanje dejavnosti na področjih, na katerih bosta sodelovali po tej pogodbi.
(4) Pogodba iz prejšnjega odstavka mora kazati najmanj 41.800 eurov letnega prometa med slovensko in tujo gospodarsko družbo.
(5) Izpolnjevanje kriterijev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena upravičeni vlagatelj dokazuje s tema dokaziloma, ki se priložita vlogi za izdajo dovoljenja za delo:
1. dokazilom o kapitalski povezanosti in ustrezni registraciji (izpis iz poslovnega registra). Izpis iz poslovnega registra za slovenske gospodarske družbe pridobi Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po uradni dolžnosti;
2. pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju ali prenosu tehnologije.
III. POGODBA O USPOSABLJANJU
3. člen
(1) Slovenska in tuja gospodarska družba lahko za največ dve leti skleneta pogodbo o usposabljanju, na podlagi katere se lahko izvaja en ali več programov usposabljanja.
(2) Pogodba o usposabljanju poleg programa usposabljanja vsebuje:
1. določilo, da bodo tuji napoteni delavci ob napotitvi prejemali plačo tuje gospodarske družbe v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in po določbah kolektivnih pogodb, ki veljajo na celotnem ozemlju Republike Slovenije;
2. podatke o načinu kritja stroškov nastanitve z navedbo naslova začasnega prebivališča ter
3. višino in način zagotavljanja povračila stroškov prehrane napotenih delavcev.
IV. PROGRAM USPOSABLJANJA TUJIH NAPOTENIH DELAVCEV
4. člen
Program usposabljanja tujih napotenih delavcev izvaja slovenska gospodarska družba s svojimi strokovnimi delavci ali zunanjimi strokovnimi izvajalci. Program se lahko izvaja v prostorih oziroma na krajih, na katerih opravlja svojo dejavnost, ali pa na organiziranih seminarjih in v drugih ustreznih oblikah usposabljanja zunaj svojih prostorov.
5. člen
Program usposabljanja iz prejšnjega člena vsebuje:
1. seznam tujih napotenih delavcev z navedbo delovnih mest v tuji gospodarski družbi in njihovo strokovno izobrazbo;
2. način usposabljanja – individualno ali skupinsko. V posamezni skupini je lahko največ pet tujih napotenih delavcev;
3. področje usposabljanja. Za vsakega tujega delavca se navedejo strokovno področje, poklic ali delovna mesta, na katerih se bo dodatno usposabljal;
4. cilj usposabljanja. Navedeta se znanje in usposobljenost, ki naj bi ju tuji napoteni delavci dosegli pri tem usposabljanju (na primer uvajanje v delo v zvezi z novimi tehnologijami, standardi, ekološkimi zahtevami, izobraževanje za prakso in podobno);
5. obveznosti tujega napotenega delavca pri usposabljanju. Navedejo se obveznosti, kakršne so pisanje dnevnika, poročila o delu, izdelava elaborata, izpit, praktični preizkus znanja in podobno. V programu se navede najmanj ena taka obveznost;
6. mentor (ime in priimek, izobrazba in delovno mesto) in njegove obveznosti. Posameznik je lahko mentor največ eni skupini petih tujih napotenih delavcev ali največ dvema tujima napotenima delavcema, ki se individualno usposabljata. Njegova naloga je tudi pripraviti poročilo o izvedenem usposabljanju;
7. preverjanje uspešnosti usposabljanja. Določi se način preverjanja, ki se lahko opravi na podlagi poročila o izvedenem usposabljanju, z razgovorom pred komisijo, praktičnim preizkusom znanja in podobno;
8. kraj usposabljanja. Navedejo se na primer proizvodni prostori, učne delavnice slovenske gospodarske družbe, udeležba na seminarjih in podobno ter čas opravljanja usposabljanja na posamezni lokaciji.
V. PROGRAM USPOSABLJANJA SLOVENSKIH DELAVCEV
6. člen
Program usposabljanja delavcev, ki so zaposleni v slovenski gospodarski družbi, izvajajo tuji napoteni delavci. Program se lahko izvaja v prostorih oziroma na lokacijah, na katerih slovenska gospodarska družba opravlja svojo dejavnost, ali pa na organiziranih seminarjih in v drugih ustreznih izobraževalnih oblikah zunaj njenih prostorov.
7. člen
Program usposabljanja iz prejšnjega člena vsebuje:
1. seznam tujih napotenih delavcev, ki bodo usposabljali delavce, zaposlene v slovenski gospodarski družbi, z navedbo delovnih mest v tuji gospodarski družbi in njihovo strokovno izobrazbo;
2. način usposabljanja delavcev, zaposlenih v slovenski gospodarski družbi – individualno ali skupinsko. Posamezen tuji napoteni delavec lahko usposablja v skupini največ pet delavcev, zaposlenih v slovenski gospodarski družbi, ali individualno največ dva;
3. področje usposabljanja. Za vsakega delavca se navedejo strokovno področje, poklic ali delovna mesta, na katerih se bo usposabljal;
4. cilj usposabljanja. Navedeta se znanje in usposobljenost, ki naj bi ju delavci dosegli (na primer uvajanje v delo v zvezi z novimi tehnologijami, standardi, ekološkimi zahtevami, funkcionalno izobraževanje in podobno);
5. obveznosti delavcev pri usposabljanju. Navedejo se obveznosti, kakršne so pisanje dnevnika, poročila o delu, izdelava elaborata, izpit, praktični preizkus znanja in podobno. V programu se navede najmanj ena taka obveznost;
6. tujec mentor pripravi poročilo o izvedenem usposabljanju;
7. preverjanje uspešnosti usposabljanja. Določi se način preverjanja, ki se lahko opravi na podlagi poročila o izvedenem usposabljanju, z razgovorom pred komisijo, praktičnim preizkusom znanja in podobno;
8. kraj usposabljanja. Navedejo se na primer proizvodni prostori, učne delavnice slovenske gospodarske družbe, udeležba na seminarjih in podobno ter čas opravljanja usposabljanja na posamezni lokaciji.
VI. PREVERJANJE IN POTRDITEV PROGRAMA USPOSABLJANJA
8. člen
Pred vlogo za izdajo delovnega dovoljenja mora slovenska gospodarska družba od pristojne zbornice, ustanovljene na podlagi zakona, ki ureja gospodarske zbornice, ali na podlagi drugega zakona, in za katere je ugotovljena njihova reprezentativnost (v nadaljnjem besedilu: pristojna zbornica), ali združenja delodajalcev pridobiti soglasje o ustreznosti programa usposabljanja. V ta namen pošlje pristojni zbornici ali združenju delodajalcev pogodbo s tem programom.
9. člen
(1) Pristojna zbornica oziroma združenje delodajalcev preveri program usposabljanja ter izda soglasje o njegovi ustreznosti in skladnosti s kriteriji iz 5. ali 7. člena tega pravilnika.
(2) Pristojna zbornica oziroma združenje delodajalcev z žigom in podpisom odgovorne osebe potrdi program usposabljanja in ga skupaj s soglasjem o njegovi ustreznosti vrne slovenski gospodarski družbi.
10. člen
Stroške potrditve programa usposabljanja in izdaje soglasja krije slovenska gospodarska družba. Višino njihovega povračila določi pristojna zbornica oziroma združenje delodajalcev po predhodnem soglasju Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.
11. člen
Ko je program usposabljanja končan, slovenska gospodarska družba pošlje pristojni zbornici oziroma združenju delodajalcev poročilo z rezultati tega usposabljanja.
VII. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o kriterijih za dodatno izobraževanje v gospodarski družbi (Uradni list RS, št. 52/06).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-19/2011
Ljubljana, dne 17. avgusta 2011
EVA 2011-2611-0009
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
 
v funkciji ministra za gospodarstvo
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister