Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2896. Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence, stran 8910.

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08, 40/09 in 26/11) in v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A in 33/11 – ZEKom-C) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: agencija) na področju varstva konkurence.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
(1) Agencija je pravna oseba javnega prava in samostojni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi, ki urejajo javne finance.
(2) Agencija nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun v okviru z zakonom, ki ureja varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: zakon), določenih nalog.
(3) Ustanoviteljica agencije je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
(4) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
3. člen
(ime agencije)
(1) Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence.
(2) Skrajšano ime agencije je: AVK.
(3) Ime agencije v angleškem jeziku je: Slovenian Competition Protection Agency.
(4) Skrajšano ime agencije v angleškem jeziku je: CPA.
4. člen
(sedež agencije)
(1) Sedež agencije je v Ljubljani.
(2) Poslovni naslov agencije je: Ljubljana, Kotnikova 28. Poslovni naslov se lahko spremeni s sklepom sveta agencije.
(3) Posamezne naloge agencije se lahko izvajajo tudi na drugih lokacijah, če to zahteva oziroma omogoča narava dela.
5. člen
(žig agencije)
(1) Agencija uporablja pri poslovanju žig z besedilom imena agencije. Žig lahko vsebuje tudi znak oziroma logotip agencije. Podrobno se žig opredeli v poslovniku agencije.
(2) Agencija lahko pri svojem poslovanju uporablja znak oziroma logotip. Vsebino, obliko in velikost znaka oziroma logotipa določi agencija s splošnim aktom.
III. NAMEN, DEJAVNOST IN NALOGE AGENCIJE
6. člen
(namen agencije)
(1) Agencija opravlja nadzor nad izvajanjem zakona ter 101. in 102. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Uradni list C 115 z dne 9. maja 2008).
(2) Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da se zagotavlja varstvo konkurence na območju Republike Slovenije.
7. člen
(dejavnosti agencije)
(1) Dejavnosti agencije so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) razvrščene:
– O 84.110 Splošna dejavnost javne uprave.
(2) Agencija lahko opravlja tudi pomožne dejavnosti, ki se opravljajo skupaj z dejavnostjo, vpisano v sodni register.
8. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– spremlja in analizira razmere na trgu, če so pomembne za razvijanje učinkovite konkurence,
– vodi postopke in izdaja odločbe v skladu z zakonom,
– daje Državnemu zboru Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) in vladi mnenja o splošnih vprašanjih iz svoje pristojnosti ter
– druge naloge, določene z zakonom.
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA
9. člen
(notranja organizacija agencije)
Notranjo organizacijo agencije določa splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest agencije.
V. ORGANI AGENCIJE
10. člen
(organi agencije)
Organi agencije so svet agencije, komisija za varstvo konkurence in direktor agencije.
1. Svet agencije
11. člen
(sestava in imenovanje članov sveta agencije)
(1) Svet agencije sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik sveta agencije.
(2) Na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, člane sveta agencije imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za varstvo konkurence, na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta.
(3) Predsednika sveta agencije izvolijo člani sveta agencije med seboj z večino glasov in s tajnim glasovanjem.
(4) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
12. člen
(mandat in pogoji za člane sveta agencije)
(1) Člani sveta agencije se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani, in sicer v skladu s postopkom iz prejšnjega člena.
(2) Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
13. člen
(pristojnosti sveta agencije)
Svet agencije:
– sprejema poslovnik agencije in druge splošne akte agencije, kadar tako določa zakon,
– sprejema letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt, zaključni račun in druge akte, za katere določa zakon, da jih sprejme agencija,
– odloča o izločitvi člana komisije za varstvo konkurence,
– predlaga imenovanje oziroma razrešitev direktorja agencije,
– predlaga predčasno razrešitev članov sveta agencije,
– izvaja postopke predčasne razrešitve članov sveta agencije, članov komisije za varstvo konkurence in direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo, razen usmeritev in navodil glede posamičnih zadev, ki se vodijo pred agencijo, in
– opravlja druge naloge iz pristojnosti agencije, če ni v zakonu določeno, da je za to pristojen drug organ agencije.
14. člen
(sklic seje in odločanje sveta agencije)
Svet agencije dela in odloča na način in po postopku, določenem v zakonu.
2. Komisija za varstvo konkurence
15. člen
(sestava in imenovanje članov komisije za varstvo konkurence)
(1) Komisijo za varstvo konkurence sestavlja pet članov, od katerih je eden predsednik komisije za varstvo konkurence.
(2) Predsednika komisije za varstvo konkurence izvolijo člani komisije za varstvo konkurence med seboj z večino glasov in s tajnim glasovanjem.
(3) Člane komisije za varstvo konkurence imenuje državni zbor. Enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence in tri člane izmed zaposlenih v agenciji, ki delajo na področju varstva konkurence, v imenovanje državnemu zboru predlaga vlada, enega člana izmed strokovnjakov za varstvo konkurence pa Sodni svet.
(4) Predsednik sveta agencije obvesti vlado oziroma Sodni svet in državni zbor o izteku mandata člana komisije za varstvo konkurence najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.
(5) Vlada oziroma Sodni svet predlaga državnemu zboru kandidate za člane komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih možnih kandidatov najkasneje 30 dni pred iztekom mandata članov komisije za varstvo konkurence. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.
(6) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih kandidatov na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo. Vlada po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana komisije za varstvo konkurence.
16. člen
(mandat in pogoji za člane komisije za varstvo konkurence)
(1) Člani komisije za varstvo konkurence se imenujejo za pet let in so lahko ponovno imenovani, in sicer v skladu s postopkom iz prejšnjega člena.
(2) Za člana komisije za varstvo konkurence je lahko imenovana oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– izpolnjuje pogoje za odločanje v upravnem postopku in v postopku o prekršku ter
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
17. člen
(pristojnosti komisije za varstvo konkurence)
(1) Komisija za varstvo konkurence odloča o posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije v upravnem postopku in postopku o prekršku, v katerih se po zakonu izdajo akti, s katerimi se postopek pred agencijo konča. Druge akte, za katere je pristojna agencija po zakonu ali drugem predpisu, izdaja direktor agencije.
(2) O izločitvi člana komisije za varstvo konkurence odloča svet agencije.
18. člen
(odločanje komisije za varstvo konkurence o posamičnih zadevah)
Komisija za varstvo konkurence odloča na način in po postopku, določenem v zakonu.
3. Skupne določbe glede sveta agencije in komisije za varstvo konkurence
19. člen
(predčasna razrešitev)
Član sveta agencije in član komisije za varstvo konkurence se sme predčasno razrešiti v primerih in po postopku, določenem v zakonu.
4. Direktor agencije
20. člen
(imenovanje, mandat in pogoji za direktorja agencije)
(1) Direktorja agencije po izvedenem javnem natečaju imenuje vlada na predlog sveta agencije.
(2) Direktor agencije je imenovan za pet let in je lahko ponovno imenovan največ enkrat po ponovno izvedenem javnem natečaju.
(3) Za direktorja agencije je lahko imenovana samo oseba, ki:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj in izobrazbo iz prejšnje alineje na delovnem mestu, za katero se zahteva najmanj izobrazba, pridobljena po študijskih programih druge stopnje pravne ali ekonomske smeri, oziroma raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, ustreza izobrazbi druge stopnje pravne ali ekonomske smeri,
– je strokovnjak za varstvo konkurence in ima domače in/ali mednarodne izkušnje s tega področja (zlasti delovne izkušnje, objavljanje v strokovni literaturi in druge oblike strokovnega udejstvovanja na področju varstva konkurence),
– ima znanje vsaj enega tujega jezika na višji ravni in
– ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na zaporno kazen več kot šest mesecev, pa izvršitev kazni ni bila pogojno odložena.
(4) Pogoji za imenovanje direktorja se podrobneje določijo v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(5) Prijavi na javni natečaj je treba predložiti program dela in razvoja agencije za naslednje mandatno obdobje.
(6) Direktor agencije opravlja svoj položaj na podlagi pogodbe o zaposlitvi z agencijo, ki jo z direktorjem agencije sklene predsednik sveta agencije. Pogodba o zaposlitvi se sklene za polni delovni čas.
21. člen
(pristojnosti in odgovornosti direktorja agencije)
(1) Direktor agencije zastopa in predstavlja agencijo, vodi njeno poslovanje in organizira njeno delo.
(2) Direktor agencije mora zagotoviti, da agencija:
– izvaja svoje pristojnosti in naloge, ki jih ima po zakonu, ter
– posluje skladno z zakonom, ustanovitvenim aktom in poslovnikom.
(3) Direktor agencije vodi agencijo, vodi postopke in daje pooblastila za vodenje postopkov v zadevah iz pristojnosti agencije skladno z zakonom ter izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, razen če ni za izdajo pravnih aktov pristojna komisija za varstvo konkurence skladno z zakonom.
(4) O izločitvi direktorja agencije iz postopka, ki ga uvede agencija na podlagi zakona, odloča svet agencije. Za postopek odločanja o izločitvi se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Direktor agencije poleg nalog iz prvega do tretjega odstavka tega člena opravlja tudi naslednje naloge:
– svetu agencije predlaga letno poročilo o delu agencije, letni program dela, finančni načrt in zaključni račun agencije,
– svetu agencije predlaga v sprejem predloge splošnih aktov agencije,
– pripravlja strokovne podlage za opravljanje nalog sveta agencije ter izvršuje usmeritve in navodila za delo sveta agencije,
– izvaja program dela agencije,
– odloča o pravicah in dolžnostih iz delovnega razmerja zaposlenih v agenciji,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije, in
– opravlja druge naloge, ki so v skladu s predpisi in splošnimi akti agencije.
22. člen
(predčasna razrešitev direktorja agencije)
Direktorja agencije predčasno razreši vlada na predlog sveta agencije v primerih in po postopku, določenem v zakonu.
23. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
Če direktorju agencije preneha delovno razmerje, vlada na predlog sveta agencije, do imenovanja novega direktorja agencije, imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije brez javnega natečaja, vendar največ za šest mesecev.
VI. FINANCIRANJE
24. člen
(prihodki za delo agencije)
(1) Prihodki za delo agencije so:
– sredstva državnega proračuna, ki jih določi državni zbor na predlog agencije,
– nadomestila stroškov.
(2) Prihodki agencije so namenjeni izvajanju pristojnosti in nalog agencije, določenih v zakonu, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški izobraževanja, stroški izvajanja skupnih evropskih projektov, stroški za mednarodne obveznosti (članarine, službene poti in drugi stroški), stroški študij in raziskav ter drugi stroški.
(3) Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za:
– opravljanje in razvoj dejavnosti agencije, usmerjene k dvigovanju konkurenčne kulture in doseganju višje stopnje učinkovite konkurence,
– vplačilo v državni proračun.
(4) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije na predlog direktorja agencije v soglasju z vlado.
VII. RAZMERJA DO USTANOVITELJA IN DRUGIH SUBJEKTOV
25. člen
(program dela, finančni načrt, letno poročilo in zaključni račun)
(1) K programu dela, finančnemu načrtu in letnemu poročilu agencije daje soglasje vlada.
(2) Če vlada do 15. decembra ne da soglasja k finančnemu načrtu, se do izdaje soglasja uporablja finančni načrt za preteklo leto.
26. člen
(poročanje)
Agencija o svojem delu enkrat letno poroča vladi in državnemu zboru. Poročilo za preteklo leto mora agencija predložiti do 30. junija tekočega leta.
27. člen
(javnost dela)
(1) Delo agencije je javno, razen v primerih, ko je javnost dela omejena ali izključena z zakonom.
(2) Agencija mora javno objaviti letno poročilo o delu in poslovanju agencije.
VIII. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
28. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so poslovnik, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, tarifa agencije in drugi splošni akti skladno s predpisi, ki urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
IX. NADZOR
29. člen
(nadzor nad porabo sredstev)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno porabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Zaključni račun agencije pregleda pooblaščeni revizor. K zaključnemu računu z revizorjevim poročilom daje soglasje vlada.
30. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem agencije)
(1) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije se izvaja skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije.
(2) Nadzor nad delom in poslovanjem agencije, ki ga opravlja ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, skladno z določbami zakona, ki ureja javne agencije, ne pomeni pravice vpogleda v posamezne obravnavane zadeve.
X. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
31. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
(1) Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Vlada je odgovorna za obveznosti agencije, če agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje njenih nalog.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(rok za imenovanje in konstituiranje prvega sveta agencije)
(1) Člani sveta agencije morajo biti imenovani najpozneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa.
(2) Na podlagi javnega poziva, ki ga objavi ministrstvo, pristojno za varstvo konkurence, člane sveta agencije imenuje vlada na predlog ministrstva, pristojnega za varstvo konkurence, na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta.
(3) Vlada pri imenovanju kandidatov za člane sveta agencije uporablja kriterij strokovnosti in usposobljenosti osebe na področju dela agencije.
33. člen
(imenovanje in konstituiranje prve komisije za varstvo konkurence)
(1) Vlada po uveljavitvi tega sklepa objavi javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za člana komisije za varstvo konkurence.
(2) Vlada predlaga državnemu zboru kandidate za člane komisije za varstvo konkurence izmed prijavljenih kandidatov na podlagi strokovnega mnenja (akreditacije) Kadrovsko-akreditacijskega sveta. Vsak predlog kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.
34. člen
(vršilec dolžnosti direktorja agencije)
(1) Do imenovanja direktorja agencije vlada na predlog ministra, pristojnega za varstvo konkurence, imenuje vršilca dolžnosti direktorja agencije, ki mora izpolnjevati pogoje za imenovanje direktorja agencije, določene v zakonu. Pogodbo o zaposlitvi vršilec dolžnosti direktorja agencije sklene z vlado.
(2) Naloge vršilca dolžnosti direktorja agencije so:
– do imenovanja direktorja agencije predstavlja in zastopa agencijo z vsemi pooblastili,
– do imenovanja in konstituiranja prvega sveta agencije pripravi vse akte, ki so potrebni za delovanje agencije, vključno s pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, načrtom dela in finančnim načrtom agencije.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja agencije do vzpostavitve agencije svoje delo opravlja v prostorih Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: urad). Urad vršilcu dolžnosti direktorja agencije zagotovi vso potrebno podporo pri njegovem delu.
35. člen
(sredstva za začetek dela agencije)
Agencija se vključi v proračun kot samostojni uporabnik s proračunom za leto 2012. Do takrat se delovanje agencije financira iz finančnega načrta urada.
36. člen
(začetek delovanja agencije)
Agencija začne delovati 1. januarja 2012.
37. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01402-5/2011
Ljubljana, dne 28. julija 2011
EVA 2011-2111-0072
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost