Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2887. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«, stran 8833.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), ob upoštevanju Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 8. redni seji 14. julija 2011 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor«
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejmejo merila in podlage za odmero komunalnega prispevka, ki so:
– obračunska območja posamezne komunalne opreme,
– skupni in obračunski stroški obstoječe komunalne opreme,
– preračun obračunskih stroškov na enoto mere in
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.
(2) V besedilu zapisani izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moški in ženski spol.
(3) Podlage za odmero komunalnega prispevka so podrobneje prikazane v Strokovnih podlagah programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje „Industrijska cona Šentjur – območje Bohor“ v Občini Šentjur (v nadaljevanju: strokovne podlage), številka projekta 017/10, ki ga je izdelalo podjetje Aeiforia, Reška ulica 9, 1000 Ljubljana ter so na vpogled na sedežu Občine Šentjur (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(predmet komunalnega prispevka)
Predmet obračuna komunalnega prispevka so predvideni in obstoječi objekti (zahtevni, manj zahtevni in nezahtevni objekti) na območju „Industrijska cona Šentjur – območje Bohor“, ki se bodo prvič opremljali z omrežjem cest, kanalizacijega, vodovodnega in plinovodnega omrežja, telekomunikacijskega voda, javne razsvetljave, energetskega razvoda in toplovodnega omrežja oziroma povečevali neto tlorisno površino ali spreminjali namembnost.
II. MERILA IN PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
3. člen
(obračunsko območje)
(1) Predmet obdelave tega programa opremljanja je območje „Industrijska cona Šentjur“, ki ureja Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 29/91) in Odlok o spremembah in dopolnitvah LN industrijske cone Šentjur (Uradni list RS, št. 11/94, 37/97, 37/99, 38/01, 104/01, 65/02 in 83/02). Obračunsko območje obsega parcele ali dele parcel št. 1001/5, 1011/16, 1011/20, 1011/19, 1011/27, 1010/1, 1010/9, 1010/11, 1010/10, 1011/12, 1011/30, 1011/7, 1010/7, 1010/5, 1010/2, 1010/8, 1011/3, 1010/6, 1010/3, 1011/13, 1011/11, 1010/4, 1017, 1002/1, 1011/9, 1012, 1041/1, 1044, 1041/2, 1042, 1041/3, 1002/2, 1004/1, 1004/2, 1002/3, 1015, 1011/10, 1011/8, 1011/6, 1011/1, 1014/2, 1011/5, 1013, 1011/23, 1005, 1011/17, 1014/1, 1008, 1006, 1016, 1014/3, 1011/24, 1001/3, 1011/25, 1011/22, 1003, 1001/7, 1011/18, 1011/26, 1011/18, 1011/29, 1001/8, 1011/28, 1001/1, 1002/4, 1002/5, 1011/35, 1000, 1001/4, 1001/6, 1001/2, 1011/37, 1011/39, 1011/38, 1011/40, 1011/34, 1011/33, 1011/32, 1011/31, 1011/2, 1045, 1039/3, 1039/4, 1043, 1011/36, 1040/4, 1040/3, vse k.o. Šentjur pri Celju.
(2) Skupna površina obračunskega območja znaša 78.316,88 m2.
4. člen
(infrastruktura)
(1) Za izračun komunalnega prispevka je navedena že izgrajena infrastruktura in infrastruktura, ki je predvidena za izgradnjo:
– ceste,
– meteorna in fekalna kanalizacija,
– vodovod,
– plinovod,
– telekomunikacijski vodi,
– javna razsvetljava,
– energetski razvod,
– toplovod.
(2) S plačilom komunalnega prispevka za infrastrukturo iz prejšnjega odstavka zavezanec plača del stroškov za izgradnjo infrastrukture.
5. člen
(razmerje med merilom parcele in neto tlorisno površino objekta)
Razmerje med merilom parcele [Dp] in merilom neto tlorisne površine objekta [Dt] je na celotnem območju opremljanja enako in znaša Dp = 0,5 ter Dt = 0,5.
6. člen
(obračunski stroški)
Iz programa opremljanja izhaja prikaz obračunskih stroškov obstoječe komunalne opreme:
+-----------------+-------------+-------------+
| Infrastruktura |  Skupni  | Obračunski |
|         |  stroški  |  stroški  |
+-----------------+-------------+-------------+
|Ceste      | 408.089,18 | 408.089,18 |
+-----------------+-------------+-------------+
|Meteorna     | 346.410,12 | 346.410,12 |
|kanalizacija   |       |       |
+-----------------+-------------+-------------+
|Nasip in zid,  | 530.349,34 | 530.349,34 |
|zadrževalniki in |       |       |
|črpališči    |       |       |
+-----------------+-------------+-------------+
|Sanitarna    | 140.964,79 | 140.964,79 |
|kanalizacija   |       |       |
+-----------------+-------------+-------------+
|Vodovod     | 107.566,56 | 107.566,56 |
+-----------------+-------------+-------------+
|Telekomunikacije | 70.955,76 | 70.955,76 |
+-----------------+-------------+-------------+
|Javna      | 263.173,49 | 263.173,49 |
|razsvetljava   |       |       |
|in energetski  |       |       |
|razvod      |       |       |
+-----------------+-------------+-------------+
|Plin       | 77.642,62 | 77.642,62 |
+-----------------+-------------+-------------+
|Toplovod     | 473.760,93 | 473.760,93 |
+-----------------+-------------+-------------+
|Skupaj      |2.418.912,79 |2.418.912,79 |
+-----------------+-------------+-------------+
7. člen
(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele [Cpij] in neto tlorisne površine objekta [Ctij] s posamezno komunalno opremo)
(1) Za odmero komunalnega prispevka zavezancem se obračunske stroške preračuna na merske enote, tj. na površino stavbnega zemljišča in na neto tlorisno površino objektov.
(2) V primeru, da se objekt na območju ne more priključiti na določeno vrsto infrastrukture, se ji komunalni prispevek ne obračuna v celoti, ampak zmanjša za delež infrastrukture, ki je na območju ni.
(3) Iz ocene obračunskih stroškov, skupne površine parcel (78.316,88 m2) in skupne neto tlorisne površine objektov (29.407,43 m2) na obračunskem območju sledi, da je:
+-------------------------+---------+----------+
|   Infrastruktura   |  Cpi  |  Cti  |
|             | [€/m2] | [€/m2] |
+-------------------------+---------+----------+
|Ceste          |  5,21 |  8,79  |
+-------------------------+---------+----------+
|Meteorna kanalizacija  |  4,42 |  7,46  |
+-------------------------+---------+----------+
|Nasip in zid,      |  6,77 | 11,42  |
|zadrževalniki in     |     |     |
|črpališči        |     |     |
+-------------------------+---------+----------+
|Sanitarna kanalizacija  |  1,80 |  3,03  |
+-------------------------+---------+----------+
|Vodovod         |  1,37 |  2,32  |
+-------------------------+---------+----------+
|Telekomunikacije     |  0,91 |  1,53  |
+-------------------------+---------+----------+
|Javna razsvetljava in  |  3,36 |  5,67  |
|energetski razvod    |     |     |
+-------------------------+---------+----------+
|Plin           |  0,99 |  1,67  |
+-------------------------+---------+----------+
|Toplovod         |  6,05 | 10,20  |
+-------------------------+---------+----------+
|          Skupaj| 30,88 | 52,09  |
+-------------------------+---------+----------+
8. člen
Faktor dejavnosti znaša 1, razen za naslednje vrste objektov:
+----------+------------------+-------------+
|Oznaka  |Vrsta objekta   |Faktor    |
|CC-SI   |         |dejavnosti  |
|     |         |(Kdejavnosti)|
+----------+------------------+-------------+
|121    |Gostinske stavbe |1,3     |
+----------+------------------+-------------+
|123    |Trgovske in druge |1,3     |
|     |stavbe za     |       |
|     |storitvene    |       |
|     |dejavnosti    |       |
+----------+------------------+-------------+
|124    |Stavbe za promet |1,3     |
|     |in stavbe za   |       |
|     |izvajanje     |       |
|     |elektronskih   |       |
|     |komunikacij    |       |
+----------+------------------+-------------+
Oznake CC-SI so v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03, 78/05 – popr., 25/10).
9. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju [Cp(ij)] in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno vrsto komunalne opreme na obračunskem območju [Ct(ij)] se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«, na naslednji način:
Cp(ij1) = Cp(ij) x I
oziroma
Ct(ij1 )= Ct(ij) x I, kjer je
I – faktor indeksacije, ki se indeksira na dan uveljavitve programa opremljanja.
III. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
10. člen
(izračun komunalnega prispevka za posamezno vrsto komunalne opreme)
(1) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(ij) = (A(parcela) x C(pij1)x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x C(tij1) x D(t))
Zgornje oznake pomenijo:
– KP(ij)   komunalni prispevek za  
       določeno vrsto komunalne 
       opreme na obračunskem  
       območju;         
 
– A(parcela) površina zazidljivega  
       dela ene ali več     
       zemljiških parcel na   
       katerih stoji objekt;  
 
– C(pij1)   indeksirani stroški   
       opremljanja kvadratnega 
       metra parcele z določeno 
       vrsto komunalne opreme  
       na obračunskem območju; 
 
– Dp     delež parcele pri    
       izračunu komunalnega   
       prispevka, določen v 5. 
       členu tega odloka;    
 
– K(dejavnost)faktor dejavnosti,    
       določen v 8. členu tega 
       odloka;         
 
– C(tij1)   indeksirani stroški   
       opremljanja kvadratnega 
       metra neto tlorisne   
       površine objekta z    
       določeno vrsto komunalne 
       opreme na obračunskem  
       območju;         
 
– A(tlorisna) neto tlorisna površina  
       objekta;         
                    
– Dt     delež neto tlorisne   
       površine objekta pri   
       izračunu komunalnega   
       prispevka, določen v 5. 
       členu tega odloka.
(2) Površina parcele je zemljiška parcela ali deli večjih zemljiških parcel, na katerih je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(3) Neto tlorisna površina objekta se za objekte, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(4) Če podatek neto tlorisne površine objekta ni mogoče pridobiti na način iz prejšnjih dveh odstavkov, se komunalni prispevek odmeri od površine parcele, ki se pomnoži s faktorjem 2,0.
(5) V primeru sončnih elektrarn, ki niso postavljene na stavbnih zemljiščih, in ostalih objektov, ki nesporno koristijo komunalno infrastrukturo za svoje delovanje, se komunalni prispevek obračuna glede na površino panelov, in sicer 1 EUR na m2. Pri odmeri komunalnega prispevka se znesek indeksira z uporabo povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
11. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek se izračuna na naslednji način:
KP = Σ KP(ij)
Zgornja oznaka pomeni:
– K(pij)   delež komunalnega    
       prispevka po posamezni  
       vrsti infrastrukture,  
 
– KP     celotni izračunani    
       komunalni prispevek.
12. člen
(posebni primeri obračuna komunalnega prispevka)
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali njegovo namembnost, se komunalni prispevek odmeri, tako da se izračunata višina komunalnega prispevka po spremembi neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta in višina komunalnega prispevka pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko med komunalnim prispevkom po spremembi in komunalnim prispevkom pred spremembo neto tlorisne površine oziroma namembnosti objekta. Če je razlika negativna, se komunalni prispevek ne plača.
KP = KP pred spremembo – KP po spremembi
(če je KP > 0!)
(2) Pri gradnji prizidka k obstoječemu objektu, se pri odmeri komunalnega prispevka ne upošteva zemljiška parcela, ampak samo neto tlorisna površina objekta, če je za predmetno zemljiško parcelo že bil plačan komunalni prispevek.
(3) Zavezanec je dolžan v primeru gradnje iz prvega odstavka tega člena za izračun komunalnega prispevka predložiti dokazilo o plačilu komunalnega prispevka za obstoječi objekt. V primeru, da investitor ne predloži zahtevanega dokazila in tega podatka tudi ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc, se komunalni prispevek izračuna kot za novogradnjo.
(4) V primeru legalizacije obstoječega objekta se komunalni prispevek obračuna enako kot za novogradnjo.
IV. ODMERA IN PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
13. člen
(zavezanec za plačilo komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
14. člen
(odmera komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se odmeri:
– na zahtevo zavezanca za objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost;
– po uradni dolžnosti, ob prejemu obvestila s strani upravne enote v zavezančevem imenu, da je vloga za izdajo gradbenega dovoljenja, katero je vložil zavezanec, popolna;
– po uradni dolžnosti, kadar pristojni organ občinske uprave izda odločbo o odmeri komunalnega prispevka zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo;
– po uradni dolžnosti v drugih primerih, ko ugotovi, da je potrebno odmeriti komunalni prispevek, pa ta ni bil odmerjen.
15. člen
(plačilo komunalnega prispevka)
(1) Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek v 30 dneh po dokončnosti odločbe.
(2) Če je bila izdana odločba na zahtevo zavezanca in komunalni prispevek ni plačan v roku, odločba o odmeri preneha veljati, kar se v odločbi izrecno navede, in se na ponovno vlogo zavezanca odmeri na novo.
16. člen
(pogodba o opremljanju)
(1) Občina in zavezanec se lahko dogovorita, da bo zavezanec sam, na lastne stroške, delno ali v celoti zgradil komunalno opremo na neopremljenem ali delno opremljenem zemljišču, za kar se sklene posebna pogodba o opremljanju, v kateri se natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.
(2) Sklenitev pogodbe o opremljanju ne posega v dolžnost odmere komunalnega prispevka po 14. členu tega odloka upoštevaje vse okoliščine primera.
17. člen
(priključitev na komunalno opremo)
(1) S plačilom odmerjenega komunalnega prispevka občina zagotavlja zavezancu priključitev na komunalno infrastrukturo v skladu s tehničnimi rešitvami upravljavca posamezne javne infrastrukture.
(2) Če se investitor priključuje na cestno, vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno, telekomunikacijsko in toplovodno omrežje, mora poleg plačila komunalnega prispevka, poravnati še neposredne stroške priključevanja na posamezna omrežja.
V. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do sedaj veljavnih predpisih.
19. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
20. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja zemljišč za gradnjo proizvodno-poslovnih objektov v delu Industrijske cone Šentjur – območje »Bohor« (Uradni list RS, št. 55/06).
21. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-0009/2011(2526)
Šentjur, dne 14. julija 2011
Župan
Občine Šentjur
mag. Marko Diaci l.r.

AAA Zlata odličnost