Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2884. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 8826.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 33/07 – ZPNačrt, 41/08 in 28/11), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 in 49/10) ter Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 72/95, 85/99 in 93/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na seji dne 7. 7. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota
1. člen
V Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 93/07) se besedilo 6. člena spremeni tako, da glasi:
»Izvajalec iz prejšnjega člena tega odloka izvaja javno službo v Mestni občini Murska Sobota na naslednjih oskrbovalnih območjih:
+-------------+----------------------------+
|Št. območja |Naselje           |
+-------------+----------------------------+
|13068    |Satahovci          |
+-------------+----------------------------+
|13069    |Pušča            |
+-------------+----------------------------+
|13070    |Polana           |
+-------------+----------------------------+
|13072    |Krog            |
+-------------+----------------------------+
|13073    |Veščica, Černelavci,    |
|       |Kupšinci          |
+-------------+----------------------------+
|13074    |Bakovci           |
+-------------+----------------------------+
|13077    |Markišavci         |
+-------------+----------------------------+
|13080    |Murska Sobota        |
+-------------+----------------------------+
|13082    |Nemčavci          |
+-------------+----------------------------+
|13083    |Murska Sobota        |
+-------------+----------------------------+
|13086    |Rakičan           |
+-------------+----------------------------+
|13097    |Rakičan           |
+-------------+----------------------------+
Oskrbovalna območja so prikazana na karti oskrbovalnih območij, ki je sestavni del tega odloka.
Izvajalec javne službe je tudi upravljavec javnega vodovoda, kamor štejejo sekundarni, primarni in transportni vodovodi na območju Mestne občine Murska Sobota.«
2. člen
V 40. členu odloka se v prvem odstavku tretja alineja spremeni tako, da glasi:
»– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu tega odloka,«.
3. člen
V 40. členu odloka se v prvem odstavku doda zadnja alineja, ki glasi:
»– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«
4. člen
V 41. členu odloka se doda nova tretja alineja, ki glasi:
»– če ne izpolnjuje obveznosti po 20., 28. in 29. členu tega odloka,«.
Tretja alineja postane četrta alineja.
5. člen
V 41. členu odloka se doda nova peta alineja, ki glasi:
»– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«
6. člen
Doda se nov 42. člen, ki glasi:
»Z globo 830 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost:
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.
Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe iz prvega odstavka tega člena.«
7. člen
Doda se nov 43. člen, ki glasi:
»Z globo 250 evrov se kaznuje za prekršek posameznik:
– če ravna v nasprotju s 25. členom tega odloka.«
Naslednji členi odloka se ustrezno preštevilčijo.
8. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0013/2011-2(180)
Murska Sobota, dne 7. julija 2011
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost