Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2881. Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010, stran 8824.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne 12. 7. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna občine za leto 2010 izkazuje:
                        v €
-------------------------------------------------
 A)  Bilanca prihodkov in          
   odhodkov                
-------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki      5.248.463,93
 
II. Skupaj odhodki       5.192.491,03
 
III. Proračunski presežek     55.972,90
   (primanjkljaj)             
   (I.-II)                
-------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev        
-------------------------------------------------
IV. Prejeta vračila danih       0,00
   posojil in prodaja           
   kapitalskih deležev          
 
V.  Dana posojila in povečanje     0,00
   kapitalskih deležev          
 
VI. Prejeta minus dana         0,00
   posojila                
   in sprememba kapit. delež.       
   (IV-V)                 
 
VII. Skupni presežek        55.972,90
   (primanjkljaj)             
-------------------------------------------------
C)  Račun financiranja           
-------------------------------------------------
VIII.Zadolževanje proračuna       0,00
 
IX. Odplačila dolga        68.869,56
 
X.  Neto zadolževanje (VIII.-  –68.869,56
   IX.)                  
 
XI. Povečanje (zmanjšanje)    –12.896,06
   sredstev                
   na računih (III.+VI.+X.)        
-------------------------------------------------
   Stanje sredstev na računih 187.195,80.
   31. 12. 2010              
-------------------------------------------------
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2010 ter o njihovi realizaciji v tem letu.
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0017/2011-1
Miren, dne 12. julija 2011
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost