Uradni list

Številka 61
Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 61/2011 z dne 29. 7. 2011

Kazalo

2880. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica, stran 8821.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 in 80/10 – ZUPUDPP), v zvezi z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor – ZUPUDPP (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) in 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10), je župan Občine Krško, dne 22. 7. 2011 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena: območje Termoelektrarne Brestanica
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta
Zaradi dotrajanosti obstoječih plinskih blokov Termoelektrarne Brestanica PB 1 – 3, z močjo 3 x 23 MW, je treba za zagotovitev zanesljivega in varnega obratovanja nadomestiti obstoječe agregate z novimi. Uporabnost obstoječih PB 1 – 3 je pogojena tudi z višjimi okoljskimi standardi, dostopnostjo rezervnih delov ter s tem povezano startno zanesljivostjo in obratovalno razpoložljivostjo agregatov.
Načrtovana ureditev je skladna z usmeritvami temeljnih strateških aktov: z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04 in 33/07-ZPNačrt), Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04 in 33/07 – ZPNačrt), Resolucijo o Nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04) in z Energetskim dovoljenjem, št. 360-141/2010/2, z dne 28. 2. 2011.
Umestitev nadomestnih plinskih blokov je predvidena na območju, ki je v skladu s kartografskim delom Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško (Uradni list RS, št. 79/04), opredeljeno kot območje energetske infrastrukture.
Na območju kompleksa Termoelektrarne Brestanica je v veljavi Odlok o ureditvenem načrtu območja Termoelektrarne Brestanica (Uradni list RS, št. 11/97, 52/97 – popr. in 99/02), ki ne omogoča izvedbe načrtovane investicije, zato je potrebna izdelava spremembe veljavnega prostorskega akta oziroma Občinskega podrobnega prostorskega načrta.
Umeščanje nadomestnih plinskih blokov se uvršča med ureditve državnega pomena na področju energetske infrastrukture za oskrbo z električno energijo, oziroma med elektrarne z nazivno električno močjo 10 MW in več. Glede na to, da gre za ureditev, ki je hkrati tudi lokalnega pomena in bo pozitivno vplivala na lokalni razvoj, se v skladu z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag za umestitev prostorske ureditve skupnega pomena za projekt »Zamenjava plinskih blokov 1–3 (3x23 MW) v TE Brestanica«, št. 3505-7/2010 O 500, z dne 14. 7. 2011, sklenjenega med Ministrstvom za okolje in prostor in Občino Krško, v prostor umešča po postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta, kot ureditev skupnega pomena.
Z izvedbo načrtovane investicije se bodo, glede na obstoječe stanje, dodatno znižale emisije snovi v zrak, emisije hrupa, povečala se bo varnost obratovanja in dodatno zmanjšali izpusti nevarnih snovi v zrak, manjše bodo količine odpadnih voda in ostalih odpadkov. Proizvodnja električne energije bo še varnejša, zanesljivejša, bolj konkurenčna ter okolju prijazna.
Programska izhodišča
Namembnost in vrste posegov v prostor se na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta določijo v skladu z namensko rabo prostora, opredeljeno v veljavnem planskem aktu Občine Krško.
V sklopu zamenjave plinskih blokov 1–3 in ostalega kompleksa TE Brestanica se načrtujejo:
– odstranitve, rekonstrukcije, spremembe namembnosti in vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah,
– gradnje novih objektov in naprav, ki so potrebni za obratovanje plinskih blokov ter ostalih objektov in naprav v kompleksu TE Brestanica, vključno z izgradnjo novega plinovoda in kompresorske postaje ter umestitvijo rezervoarja za demineralizirano vodo,
– zunanja ureditev kompleksa z izgradnjo dostopne ceste do novih turbinskih zgradb in krajinska ureditev z zazelenitvijo.
Predvidena je umestitev skupno štirih nadomestnih plinskih blokov, ki jih je možno graditi fazno glede na funkcionalno zaključene tehnološke procese. Največja skupna električna moč nadomestnih plinskih blokov je 212 MW. Kot pogonsko gorivo se bosta uporabljala zemeljski plin in tekoče gorivo, priključeni bodo v RTP Brestanica 110/20 kV, usposobljeni bodo za zagon brez zunanjega vira napetosti (black start) in otočno obratovanje.
Poleg umestitve nadomestnih plinskih blokov, se z Občinskim podrobnim prostorskim načrtom načrtuje tudi ureditev kolesarske povezave, umestitev poslovno stanovanjskega objekta in ostale ureditve, v skladu z določeno namensko rabo prostora.
2. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta
Zaradi celovite obravnave območja termoelektrarne in ker se nadomestitev plinskih blokov 1–3 v infrastrukturnem smislu navezuje na obstoječe objekte, se Občinski podrobni prostorski načrt izdela za celotno območje Termoelektrarne Brestanica in zajema naslednja območja namenske rabe prostora, določene v veljavnem planskem aktu Občine Krško:
– energetska infrastruktura (Ie)
– območje centralnih dejavnosti (C),
– območje proizvodnih dejavnosti (P),
– mestno zelenje (Z),
– prometna infrastruktura.
Območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta je velikosti 11,5 ha in se nahaja vzhodno od regionalne ceste R2-1333, odsek Podsreda – Brestanica. Severno od območja je stanovanjsko naselje Dorc in območje nekdanje tovarne Sigmat, na vzhodu območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta meji na kmetijske površine. Južno oziroma jugozahodno je območje zelenih površin ter športno rekreacijsko območje Pohle, jugovzhodno se nahaja stanovanjsko območje Gorica.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdelajo ob upoštevanju:
– izhodišč iz temeljnih strateških aktov,
– veljavnega planskega akta občine Krško (Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Občine Krško, Uradni list RS, št. 79/04),
– pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora ter njihovih strokovnih gradiv,
– prikaza stanja prostora,
– idejnega projekta za zamenjavo plinskih turbin PT 3x23 MW (izdelal IBE, d.d., št. projekta: TTEBPT-B030/110, februar 2011),
– izdelanih študij oziroma strokovnih podlag:
– Analiza ustreznosti zagotavljanja terciarne regulacije s plinskimi turbinami oziroma črpalnimi hidroelektrarnami v elektroenergetski sistem RS (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za Energetiko Krško, julij 2010),
– Analiza potreb nujne lastne rabe NE Krško (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko Krško, avgust 2010),
– Vključitev novih plinskih elektrarn v elektroenergetsko omrežje (izdelala: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, junij 2010),
– Novelacija in dopolnitev idejnih zasnov: Nadgradnja koničnih in rezervnih virov v TE Brestanica (izdelal: ELEK, d.o.o. Ljubljana, marec 2010),
– Analiza potreb Republike Slovenije po terciarni regulaciji do leta 2030 (izdelal: ELEK, d.o.o. Ljubljana, marec 2010),
– Študija umeščanja novih plinskih enot v prostor (izdelal: Savaprojekt, d.d., maj 2010),
– Geološka analiza lokacij za gradnjo novih plinskih blokov TE Brestanica (izdelal: Geostern, d.o.o., februar 2010),
– Preliminarno poročilo o vplivih na okolje za zamenjavo plinskih turbin 3x23 MW v TE Brestanica (izdelal: ERANTHIS, Maja D. Malavašič s.p. Krško, marec 2010).
– Preostala življenjska doba PB 1 – 3 v TEB – ocena preostale življenjske dobe in potrebni ukrepi za njeno podaljšanje (izdelala: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o. februar 2011),
– Analiza kratkostičnih razmer in obratovalnih stanj glede na vključitev novih plinskih blokov v TE Brestanica (izdelal: Elektroinštitut Milan Vidmar, september 2010),
– Obrazložitev pobude za pričetek postopka izdelave prostorskega akta za umestitev PB v območje TEB (izdelal: Savaprojekt, d.d., Krško, september 2010),
– Določitev optimalne lokacije s stališča hrupa za postavitev novih plinskih turbin za nadgradnjo koničnih in rezervnih virov električne energije v TE Brestanica (izdelovalec: Elektroinštitut Milan Vidmar, št. proj. 2029, marec 2010),
– Analiza cen električne energije za sistemske storitve za potrebe terciarne regulacije (izdelal: IREET, d.o.o. Ljubljana, januar 2011),
– Strokovne podlage in študija ureditev kolesarske povezave v občini Krško in samem mestu Krško (izdelal: Savaprojekt Krško, d.d., december 2008).
Za območje Občinskega podrobnega prostorskega načrta se izdela certificiran geodetski načrt obstoječega stanja, z vrisom vseh obstoječih zemeljskih in zračnih infrastrukturnih vodov ter z vrisom zemljiških parcel.
Strokovne rešitve morajo upoštevati tudi ostale dodatne študije in strokovne podlage, v kolikor se med pripravo prostorskega akta ugotovi, da jih je treba izdelati.
4. Roki za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz so naslednji:
+----------------------------+--------------+
| Faza           | Rok     |
+----------------------------+--------------+
| Objava sklepa o začetku  | Junij 2011 |
| priprave OPPN za ureditev | oziroma 15 |
| skupnega pomena      | dni po   |
|              | soglasju  |
|              | ministra,  |
|              | pristojnega |
|              | za prostor |
+----------------------------+--------------+
| Izdelava osnutka OPPN in | 60 dni po  |
| dodatne predstavitve   | objavi sklepa
| javnosti         | o začetku  |
|              | priprave OPPN
|              | v Uradnem  |
|              | listu RS  |
+----------------------------+--------------+
| Posredovanje osnutka   | 2 dni    |
| nosilcem urejanja     |       |
| prostora         |       |
+----------------------------+--------------+
| Pridobivanje smernic   | 30 dni-   |
| nosilcev urejanja     | zakonski rok|
| prostora in odločbe o   |       |
| potrebnosti izvedbe    |       |
| celovite presoje vplivov |       |
| na okolje         |       |
+----------------------------+--------------+
| Izdelava dopolnjenega   | 60 dni od  |
| osnutka OPPN ter     | prejema   |
| okoljskega poročila    | zadnje   |
|              | smernice  |
+----------------------------+--------------+
| Ugotovitev kakovosti   | 30 dni   |
| okoljskega poročila    |       |
| (mnenje o ustreznosti   |       |
| okoljskega poročila)   |       |
+----------------------------+--------------+
| Organizacija in objava  | 15 dni   |
| javnega naznanila o javni |       |
| razgrnitvi dopolnjenega  |       |
| osnutka OPPN in      |       |
| okoljskega poročila    |       |
+----------------------------+--------------+
| Javna razgrnitev in javna | 30 dni   |
| obravnava dopolnjenega  |       |
| osnutka OPPN in      |       |
| okoljskega poročila    |       |
+----------------------------+--------------+
| Priprava stališča do   | 20 dni   |
| pripomb in predlogov,   |       |
| podanih v času javne   |       |
| razgrnitve in na javni  |       |
| obravnavi         |       |
+----------------------------+--------------+
| Sprejetje stališča do   | 15 dni   |
| pripomb          |       |
+----------------------------+--------------+
| Izdelava predloga OPPN na | 15 dni   |
| podlagi potrjenega    |       |
| stališča do pripomb    |       |
+----------------------------+--------------+
| Pridobivanje mnenj    | 30 dni-   |
| nosilcev urejanja     | zakonski rok|
| prostora,  in odločbe  |       |
| MOP o sprejemljivosti   |       |
| vplivov izvedbe OPPN na  |       |
| okolje          |       |
|              |       |
+----------------------------+--------------+
| Izdelava usklajenega   | 30 dni od  |
| predloga in        | prejema   |
| potrditev OPPN s strani  | zadnjega  |
| Ministrstva, pristojnega | mnenja in  |
| za prostor        | potrditve  |
|              | OPPN s strani
|              | MOP, CPVO  |
+----------------------------+--------------+
| Obravnava in sprejem OPPN | 15 dni   |
| na občinskem svetu    |       |
+----------------------------+--------------+
| Objava odloka v Uradnem  | 15 dni   |
| listu RS         |       |
+----------------------------+--------------+
5. Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN za ureditev skupnega pomena so:
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (področje energetike),
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (področje upravljanja z vodami),
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (področje varstva kulturne dediščine),
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto (področje cest),
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana (področje zdravstvenega varstva),
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (področje zaščite in reševanja),
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (področje obrambe),
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, p.p. 1503, 1001 Ljubljana,
– Geoplin plinovodi, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana (področje energetike),
– ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, p.p. 255, 1001 Ljubljana (področje energetike),
– Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. Julija 32, 8270 Krško (področje energetike),
– Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško (področje prometa),
– Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a, 8270 Krško (področje vode, kanalizacije, odpadkov in omrežja zvez),
– Adriaplin, d.o.o. Ljubljana, Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana,
– Krajevna skupnost Brestanica.
V postopku priprave OPPN v zvezi z izvedbo celovite presoje vplivov na okolje sodeluje:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.
V zvezi s predložitvijo podatkov o telekomunikacijskem omrežju v postopku sodeluje:
– Telekom Slovenije, d.d., PE Novo mesto, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto (področje telekomunikacij).
V kolikor se pri pripravi OPPN ugotovi, da je treba vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora oziroma nosilce javnih pooblastil, se njihove smernice oziroma podatki pridobijo v postopku.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem postopka
V skladu z Dogovorom o pripravi, sprejemu in financiranju priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta in strokovnih podlag za umestitev prostorske ureditve skupnega pomena za projekt »Zamenjava plinskih blokov 1–3 (3x23 MW) v TE Brestanica« št. 3505-7/2010 O 500, z dne 12. 5. 2011, sklenjenega med TE Brestanica in Občino Krško, finančna sredstva za pripravo OPPN (vključno z geodetskim načrtom, okoljskim poročilom in ostalimi obveznimi strokovnimi podlagami) zagotavlja investitor: Termoelektrarna Brestanica, d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica.
7. Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-7/2010 O500
Krško, dne 22. julija 2011
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost