Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2382. Sklep o spremembah Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010, stran 6983.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/2000, 30/2001 in 29/2003 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o spremembah Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010
Št. 040-2/2006
Koper, dne 24. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list, RS št. 41/07, 103/07 – ZpoIS-D in 105/08 – odločba US) in 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2011 sprejel
S K L E P
o spremembah Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010
1.
V naslovu in v 1. točki Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Koper v letu 2010 (Uradni list RS, št. 65/10) se letnica »2010« nadomesti z letnico »2011«.
2.
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-2/2006
Koper, dne 23. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale nn. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e Gazzetta ufficiale della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulle modifiche alla delibera sul parziale rimborso delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative nel Comune città di Capodistria nell’anno 2010
N. 040-2/2006
Capodistria, 24 giugno 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi degli articoli 23 e 28 della Legge sulla campagna elettorale e referendaria (G.U. della RS, nn. 41/07, 103/07 – ZpoIS-D e 105/08 – sentenza della C.C.) ed in virtù dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (B. U. nn. 40/00, 30/0, 29/2003 e G.U. della RS, nn. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 giugno 2011, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulle modifiche alla delibera sul parziale rimborso delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative nel Comune città di Capodistria nell’anno 2010
1.
Nel titolo e nel punto 1 della Delibera sul parziale rimborso delle spese della campagna elettorale condotta in occasione delle elezioni amministrative nel Comune città di Capodistria nell’anno 2010 (G.U. della RS, n. 65/10), si sostituisce l’anno »2010« con l’anno »2011«.
2.
La presente delibera ha effetto immediato e si pubblica nella Gazzetta ufficiale della RS.
N. 040-2/2006
Capodistria, 23 giugno 2011
Il sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost