Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2381. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper, stran 6982.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper
Št. 478-300/2011
Koper, dne 24. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2011 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper
1. člen
V 2. členu Sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Koper (Uradne objave, št. 6/99) se v točki IV. črta parcela št. »1401/1«.
2. člen
Navedeni nepremičnini s parc. št. 1401/1 k.o. Koper se odvzame status javnega športnega objekta.
Sklep se izvrši v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Kopru, kjer se pri tej nepremičnini iz C 2 lista izbriše zaznamba javnega dobra – javni športni objekt.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-300/2011
Koper, dne 23. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sulle modifiche alla delibera sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria
N. 478-300/2011
Capodistria, 24 giugno 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della C.C., 76/08, 79/09 e 51/10) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 giugno 2011, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulle modifiche alla delibera sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria
Articolo 1
Nell’articolo 2, IV punto, della Delibera sulla definizione degli impianti sportivi pubblici di rilevanza comunale nel Comune città di Capodistria (B.U. n. 6/99), si depenna la particella n. “1401/1”.
Articolo 2
Si procede alla dismissione dello status di impianto sportivo pubblico che interessa il succitato immobile insistente sulla particella n. 1401/1, c.c. di Capodistria.
La presente delibera è messa in atto nel registro fondiario presso il Tribunale circondariale di Capodistria ai fini di cancellazione, dal foglio C 2, dell’annotazione riguardante il bene pubblico – impianto sportivo pubblico.
Articolo 3
La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 478-300/2011
Capodistria, 23 giugno 2011
il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost