Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2380. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 6981.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-22/2011
Koper, dne 24. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. junija 2011 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Nepremičnini s parc. št. 1430/13 k.o. Koper, nepremičninam s parc. št. 3382/1, 3382/3 k.o. Semedela, nepremičnini s parc. št. 3517/3 k.o. Sveti Anton, nepremičnini s parc. št. 1072/4 k.o. Topolovec se odvzame status javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se iz C 2 lista izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-22/2011
Koper, dne 23. junija 2011
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/2000, 30/2001 e 29/2003 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O LA D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale
N. 478-22/2011
Capodistria, 24 giugno 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della C.C. e 76/08), per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/0, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08) ed in virtù dell’articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (G.U. della RS, n. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della C.C., 93/05, 120/06 – Sentenza della C.C. e 126/07) il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 giugno 2011, ha approvato la seguente
D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale
I
Si procede alla dismissione del bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile insistente sulla particella n.1430/13, c.c. di Capodistria, i beni immobili insistenti sulle particelle n. 3382/1, 3382/3, c.c. di Semedella, il bene immobile insistente sulla particella n. 3517/3, c.c. di S. Anton ed il bene immobile insistente sulla particella n. 1072/4, c.c. di Topolovec.
II
Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione, dal foglio C 2, dell’annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.
III
La presente delibera ha effetto immediato.
N. 478-22/2011
Capodistria, 23 giugno 2011
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost