Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2011 z dne 27. 6. 2011

Kazalo

2375. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, stran 6978.

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1. člen
V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 112/05, 37/07, 88/09 in 92/10), se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta uredba v skladu z Direktivo Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (UL L št. 85 z dne 29. 3. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 1999/13/ES), določa posebne zahteve, povezane s preprečevanjem in zmanjševanjem emisije hlapnih organskih spojin v okolje, predvsem v zrak, in sicer:
– vrste dejavnosti in z njimi povezane naprave, ki uporabljajo organska topila in za katere se uporabljajo določbe te uredbe,
– mejne vrednosti koncentracij hlapnih organskih spojin v odpadnih plinih,
– mejne količine nezajetih in celotnih emisij hlapnih organskih spojin,
– mejne vrednosti koncentracij rakotvornih, mutagenih in za reprodukcijo strupenih hlapnih organskih spojin,
– merila za odobritev načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin,
– vrednotenje emisije hlapnih organskih snovi in ugotavljanje čezmerne obremenitve,
– obseg obratovalnega monitoringa in
– posebne ukrepe v zvezi z zmanjšanjem tveganja za zdravje ljudi, ki ga povzročajo emisije hlapnih organskih spojin v okolje.«.
2. člen
Za prvim odstavkom 2. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se določbe te uredbe uporabljajo tudi za obratovanje naprav, pri katerih je poraba hlapnih organskih spojin manjša od najmanjše letne porabe iz prejšnjega odstavka, če je taka poraba posledica izvajanja potrjenih načrtov zmanjševanja emisij na podlagi te uredbe.«.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
3. člen
V 4. členu se 4. točka spremeni tako, da se glasi:
»4. koncentracije snovi z opozorilnimi stavki R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ali R 68 ali s stavki o nevarnosti H 340, H 350, H 350i, H 360D ali H 360F v odpadnih plinih ne smejo presegati mejnih vrednosti iz 6. in 7. člena te uredbe in«.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mejna koncentracija snovi z opozorilnimi stavki R 45, R 46, R 49, R 60 ali R 61 ali stavki o nevarnosti H 340, H 350, H 350i, H 360D ali H 360F je pri emisiji hlapnih organskih spojin, ki je enaka ali večja od masnega pretoka 10 g/h, enaka 2 mg/Nm3.«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Mejna koncentracija halogeniranih hlapnih organskih spojin z opozorilnimi stavki R 40 ali R 68 je pri emisiji hlapnih organskih spojin, ki je enaka ali večja od masnega pretoka 100 g/h, enaka 20 mg/Nm3.«.
6. člen
V 8. členu se 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. mejne koncentracije rakotvornih, mutagenih in za reprodukcijo strupenih hlapnih organskih spojin z opozorilnimi stavki R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ali stavki o nevarnosti H 340, H 350, H 350i, H 360D ali H 360F so enake mejnim vrednostim iz 6. člena te uredbe;«.
V 4. točki se za besedo »spojin« črta vejica, besedilo »ki imajo oznako R 40,« pa se nadomesti z besedilom »z opozorilnimi stavki R 40 ali R 68«.
7. člen
V tretjem odstavku 12. člena se besedilo »prejšnjega odstavka« nadomesti z besedilom »prvega odstavka tega člena«.
V šestem odstavku se beseda »drugega« nadomesti z besedo »tretjega«.
8. člen
Šesti odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ne glede na določbe prvega do petega odstavka tega člena se za naprave za kemično čiščenje, ki uporabljajo topila na podlagi ogljikovodikov, glede obratovalnega monitoringa uporablja predpis, ki ureja mejne vrednosti emisije halogeniranih hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.«.
9. člen
V četrtem odstavku 21. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– koncentracijo in količino zdravju škodljivih, rakotvornih, mutagenih in za reprodukcijo strupenih hlapnih organskih spojin z opozorilnimi stavki R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, R 68 ali stavki o nevarnosti H 340, H 350, H 350i, H 360D ali H 360F, če se take spojine uporabljajo v napravi.«.
10. člen
V prvem odstavku 28. člena se v peti alinei beseda »ali« nadomesti s piko, šesta alinea pa se črta.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo izbriše napravo iz evidence naprav tudi na predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v roku ne izvrši pravnomočne odločbe o izvedbi ukrepov zaradi čezmernega obremenjevanja okolja z emisijami organskih spojin.«.
Za tretjim odstavkom se doda novi četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Izbris naprave iz evidence naprav učinkuje od dneva dokončnosti odločbe o izbrisu iz drugega odstavka tega člena.«.
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-22/2011
Ljubljana, dne 23. junija 2011
EVA 2011-2511-0036
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost