Uradni list

Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2011 z dne 24. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2011 z dne 24. 6. 2011

Kazalo

2353. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C), stran 6692.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2C), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. junija 2011.
Št. 003-02-5/2011-22
Ljubljana, dne 22. junija 2011
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREVOZIH V CESTNEM PROMETU (ZPCP-2C)
1. člen
V Zakonu o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08 in 28/10) se v prvem odstavku 2. člena črta druga alinea.
V drugem odstavku se črtajo tretja, četrta, peta in šesta alinea, za dosedanjimi sedmo, osmo in deveto alineo, ki postanejo tretja, četrta in peta alinea, pa se dodajo nova šesta, sedma, osma, deveta in deseta alinea, ki se glasijo:
»– Uredbe Sveta (ES) št. 1071/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika in o razveljavitvi Direktive Sveta 96/26/ES (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, stran 51, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1071/2009/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1072/2009 z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, stran 72; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1072/2009/ES);
– Uredbe Sveta (ES) št. 1073/2009 z dne 21. oktobra 2009 o skupnih pravilih za dostop do mednarodnega trga avtobusnih prevozov in spremembi Uredbe (ES) št. 61/2006 (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, stran 88; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1073/2009/ES);
– Uredbe Komisije (EU) št. 1213/2010 z dne 16. decembra 2010 o vzpostavitvi skupnih pravil o medsebojnem povezovanju nacionalnih elektronskih registrov podjetij cestnega prevoza (UL L št. 335 z dne 18. 12. 2010, stran 21; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1213/2010/ES);
– Uredbe (ES) št. 1370/2007 z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L št. 315 z dne 3. 12. 2007, stran 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1370/2007/ES.«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) S tem zakonom se ureja izvajanje Sklepa Komisije z dne 17. decembra 2009 o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza (UL L št. 339 z dne 22.12.2009, stran 36.«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se:
– v 3. točki za besedilom »avtobusno postajališče je« črta besedilo »posebej zgrajena in«;
– 6. točka črta;
– 8. točka črta;
– 11. točka spremeni tako, da se glasi:
»11. »dovolilnica CEMT« je večstranska dovolilnica, ki jo izda Mednarodni transportni forum (v nadaljnjem besedilu: ITF) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki oziroma prevoznice (v nadaljnjem besedilu: prevoznik) s sedežem v državi članici ITF v in iz tretjih držav;«;
– 12. točka spremeni tako, da se glasi:
»12. »hitri linijski prevoz« je način prevoza potnikov, pri katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih postajah in na avtobusnih postajališčih;«;
– 21. točka spremeni tako, da se glasi:
»21. »licenca Skupnosti« je dokument, ki ga izda izdajatelj licenc v skladu s 4. členom Uredbe Sveta 1072/2009/ES ali 4. členom Uredbe Sveta 1073/2009/ES;«;
– 22. točka spremeni tako, da se glasi:
»22. »linija« je določena relacija in smer vožnje od začetne do končne avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča, na kateri se prevažajo potniki v linijskem cestnem prometu po voznem redu in ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena;«;
– 23. točka spremeni tako, da se glasi:
»23. »medkrajevni linijski prevoz« je javni prevoz potnikov med dvema ali več kraji in se lahko opravlja kot potniški ali hitri linijski prevoz potnikov;«;
– 25. točka spremeni tako, da se glasi:
»25. »mednarodni linijski prevoz« je javni prevoz potnikov med Republiko Slovenijo in drugimi državami, kjer lahko avtobusi ustavljajo na območju Republike Slovenije na avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih;«;
– 33. točka črta;
– 35. točka spremeni tako, da se glasi:
»35. »potniški linijski prevoz« je način prevoza potnikov, pri katerem potniki po voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih, ki so določena z voznim redom;«;
– za 47. točko doda nova 47.a točka, ki se glasi:
»47.a »Stalni izvenlinijski prevoz – Shuttle prevozi« je prevoz potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči, železniškimi in avtobusnimi postajami;«;
– za 49. točko doda nova 49.a točka, ki se glasi:
»49.a »upravljavec prevoza« pomeni fizično osebo, zaposleno v podjetju, ali, če je to podjetje fizična oseba, to isto osebo ali, če je tako določeno, drugo fizično osebo, imenovano s pogodbo, ki dejansko in trajno vodi prevozne dejavnosti tega podjetja;«;
– 50. točka spremeni tako, da se glasi:
»50. »vozni red« je ureditev linije, s katero se določajo vrsta prevoza, način prevoza, vrstni red avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, njihova oddaljenost od začetne avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča, čas prihoda, postanka in odhoda na vsako avtobusno postajo ali avtobusno postajališče, obdobje, v katerem prevoznik opravlja prevoz na liniji, čas veljavnosti in režim obratovanja linije.«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(pristojni organi)
(1) Strokovno-tehnične, organizacijske, razvojne in določene upravne naloge s področja prevozov potnikov in blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu ter izvajanja gospodarskih javnih služb, določenih v tem zakonu, izvajata ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) in organ v sestavi ministrstva, pristojnega za promet, ki je pristojen za upravljanje javnega potniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: organ JPP).
(2) Ministrstvo opravlja zlasti naslednje naloge:
– priprava predlogov zakonov in izdajanje podzakonskih predpisov s področja cestnih prevozov;
– vodenje prometne politike na področju cestnih prevozov;
– vodenje evidenc in registrov iz 15. člena tega zakona;
– pridobivanje in izmenjava dovolilnic od drugih držav;
– nadzor nad porabo sredstev, ki jih država zagotavlja za izvajanje gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
– spremljanje stanja in razmer na trgu prevoznih storitev ter razvojne naloge s področja cestnih prevozov;
– izdaja odločb o prepovedi izvajanja prevozov v Republiki Sloveniji tujemu prevozniku;
– opravlja naloge nacionalne kontaktne točke in izmenjuje informacije z drugimi državami članicami v skladu s 18. členom Uredbe Sveta 1071/2009;
– izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje kabotaže;
– izdaja dovoljenj in aktov, določenih s tem zakonom in predpisi Skupnosti s področja cestnih prevozov;
– izdaja dovoljenj za tuje prevoznike in dovoljenj za opravljanje kabotaže;
– izdaja in odvzem dovoljenj ter izvajanje drugih upravnih nalog organov države članice v skladu z Uredbo 1073/2009/ES, razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Sveta 56/83/EGS, Uredbo Sveta 3916/90/EGS, Uredbo Sveta 3916/EGS, Uredbo 1072/2009/ES, razen če zakon ne določa drugega pristojnega organa, Uredbo Komisije 2121/98/ES in Uredbo Komisije 792/94/ES;
– izdaja dovolilnic in potniških spremnic za občasne prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
– izdaja in odvzem dovoljenj za izmenične prevoze v mednarodnem cestnem prometu;
– izvaja druge upravne naloge po mednarodnih sporazumih s področja prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami, razen če ta zakon ne določa drugega pristojnega organa;
– vodenje registra mednarodnih linij in voznih redov;
– druge naloge, določene s tem zakonom ali drugim predpisom.
(3) Organ JPP opravlja zlasti naslednje naloge:
– sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih predpisov s področja prevozov potnikov v javnem potniškem prometu;
– strokovni nadzor nad izvajalci gospodarskih javnih služb prevoza potnikov;
– izvajanje financiranja gospodarskih javnih služb, določenih s tem zakonom;
– usklajevanje projekta enotne vozovnice v javnem potniškem prometu;
– usklajevanje in določanje voznih redov v javnem potniškem prometu;
– vodenje registra linij in voznih redov;
– ministrstvu predlaga cene prevoznih storitev v javnem potniškem prometu;
– razvijanje javnega potniškega prometa in načrtovanje ter pospeševanje gospodarskih javnih služb;
– priprava strokovnih podlag za določitev standardov minimalne dostopnosti do javnega potniškega prometa;
– priprava in izvedba javnih razpisov potreb po prevozih v javnem potniškem prometu;
– izvajanje postopkov v zvezi s podeljevanjem koncesij oziroma naročanja prevozov;
– priprava koncesijskih aktov in koncesijskih pogodb oziroma sklepanje pogodb o izvajanju gospodarske javne službe;
– vodenje centralne zbirke podatkov sistema voznega reda in registra javnega potniškega prometa;
– prevzem skrbništva nad daljinarjem;
– sklepanje pogodb po pooblastilu ministra oziroma ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister), pristojne za promet;
– druge naloge, določene s tem zakonom ali drugim predpisom.«.
4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(javno pooblastilo)
(1) Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in Gospodarski zbornici Slovenije se podeli javno pooblastilo izdajanja licenc in dovolilnic (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj licenc)
(2) Na podlagi podeljenega javnega pooblastila se izvajajo naslednje upravne naloge:
– opravlja naloge, opredeljene v 10. členu Uredbe 1071/2009;
– pripravlja poročila ministrstvu, pristojnemu za promet, skladno s 26. členom Uredbe 1071/2009/ES, 17. členom Uredbe 1072/2009/ES in četrtim odstavkom 28. člena Uredbe 1073/2009/ES;
– izdaja Licenco Skupnosti in izvodov licence Skupnosti na podlagi 4. člena Uredbe 1072/2009/ES in 4. člena Uredbe 1073/2009/ES;
– izdaja potrdila za voznike na podlagi 5. člena Uredbe 1072/2009/ES;
– opravlja naloge iz 6. in 7. člena Uredbe 1072/2009/ES;
– izvajata ukrepe na podlagi 12. člena in prvega odstavka 13. člena Uredbe 1072/2009/ES;
– odvzema licence Skupnosti na podlagi prvega odstavka 21. člena Uredbe 1073/2009/ES;
– izvajata ukrepe na podlagi 22. člena in prvega odstavka 23. člena Uredbe 1073/2009/ES;
– izdaja, zavrača izdajo ter odvzema licence in izvode licenc na podlagi tega zakona;
– deli dovolilnice za mednarodni prevoz blaga domačim prevoznikom, vključno s CEMT dovolilnicami;
– izdaja potrdila za opravljanje mednarodnih prevozov oseb za lastne potrebe na podlagi Uredbe 1073/2009/ES in Uredbe Komisije 2121/98/ES;
– izdajanje oznake za avtotaksi prevoze s podatki o prevozniku in številko licence na podlagi tega zakona;
– druge naloge, ki jih ta zakon izrecno določa za izdajatelja.
(3) Izdajatelj licenc mora upravne naloge iz prejšnjega odstavka izvajati najmanj na enem mestu v Republiki Sloveniji.
(4) Izdajatelj licenc odgovarja v skladu z zakonom za škodo, ki jo povzroči s svojim protipravnim ravnanjem njegova oseba ali organ pri izvajanju javnega pooblastila.«.
5. člen
6., 7., 8., 9., 10. in 11. člen se črtajo.
6. člen
V prvem odstavku 12. člena se:
– prva alinea črta;
– v drugi alinei besedilo »Uredbe Sveta 684/92/EGS, Uredbe Sveta 881/92/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbe 1073/2009/ES, Uredbe 1072/2009/ES«.
7. člen
Tretji odstavek 14. člena se črta.
Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
8. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(evidence in registri)
(1) Ministrstvo na podlagi tega zakona vodi naslednje evidence in register:
– evidenco izdanih licenc, licenc Skupnosti ter njihovih izdanih izvodov;
– evidenco voznikov, ki so usposobljeni za vožnjo motornih vozil za prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu;
– evidenco vozil, za katera je izdan izvod licence, s katerimi domači prevozniki opravljajo prevoze v cestnem prometu;
– evidenco izdanih potrdil za opravljanje mednarodnih prevozov potnikov za lastne potrebe;
– evidenco izdanih dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu;
– evidenco izdanih potrdil za voznike, ki so državljani države, ki ni članica Skupnosti, ki delajo pri domačem prevozniku;
– evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje linijskih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
– evidenco izdanih dovolilnic za opravljanje občasnih in izmeničnih prevozov potnikov v mednarodnem cestnem prometu;
– nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza, katerim je izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika v skladu s 16. členom Uredbe 1071/2009/ES in opravlja vnose določene v Uredbah 1072/2009/ES in 1073/2009/ES;
(2) Organ JPP na podlagi tega zakona vodi naslednja registra:
– register voznih redov v notranjem linijskem prometu;
– register posebnih linijskih prevozov.«.
9. člen
V prvem odstavku 16. člena se v četrti alinei besedilo »pridobila odgovorna oseba za prevoze« nadomesti z besedilom »pridobil upravljavec prevozov«.
10. člen
Prvi in drugi odstavek 17. člena se spremenita tako, da se glasita:
»(1) Evidence in registri iz 15. člena tega zakona se vodijo kot centralna informatizirana zbirka. Ministrstvo pridobi podatke, navedene v prejšnjem členu, na podlagi elektronske povezave iz evidenc in registrov, ki jih vodijo ministrstvo, Carinska uprava Republike Slovenije, organ JPP, Davčna uprava Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za javno upravo, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, sodni register, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izdajatelj licenc in organi, pristojni za inšpekcijski nadzor cestnega prometa.
(2) Organi in organizacije, navedeni v prejšnjem odstavku, zagotovijo ministrstvu in izdajatelju licenc ustrezen neposreden elektronski dostop do evidenc in registrov, ki jih vodijo in v katerih so podatki, navedeni v prejšnjem členu, ter ustrezen elektronski prenos teh podatkov v evidence in registre iz prejšnjega člena. Ministrstvo, izdajatelj licenc in organ JPP te podatke zbirajo, obdelujejo, shranjujejo, posredujejo in uporabljajo za izvajanje nalog po tem zakonu.«.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Ministrstvo, izdajatelj licenc in organ JPP zagotovijo prometnemu inšpektoratu dostop do podatkov iz evidenc iz 15. in 16. člena tega zakona z neposredno računalniško povezavo in z možnostjo dostopanja do teh podatkov z uporabo GPRS ali druge ustrezne tehnologije.«.
11. člen
Za III. poglavjem se doda naslov novega 1. podpoglavja, ki se glasi: »1. Licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga v notranjem cestnem prometu«.
12. člen
Prvi in drugi odstavek 19. člena se spremenita tako, da se glasi:
»(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v notranjem cestnem prometu se pridobi z licenco.
(2) Licenca se pridobi za izvajanje naslednjih prevozov v notranjem cestnem prometu:
– prevoz blaga,
– prevoz potnikov,
– avtotaksi prevoze.«.
Četrti odstavek se črta.
13. člen
V tretjem odstavku 20. člena se besedi v oklepaju »odgovorna oseba« nadomestita z besedama »upravljavec prevozov«.
Četrti odstavek se črta.
14. člen
V drugem odstavku 22. člena se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– garancija banke ali druge finančne institucije, s katero se daje garancija za dobro poslovanje prevoznika v času, za katerega velja garancija v višini iz prvega odstavka tega člena. Za banko in druge finančne institucije po tem zakonu se štejejo banke, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za izdajanje garancij ali so upravičene opravljati storitve izdajanja garancij na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo, oziroma zavarovalnice, ki so pridobile dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje kavcijskega zavarovanja, med katerega se uvršča izdajanje garantnih pisem v skladu z veljavno zakonodajo, ali je upravičena opravljati kavcijsko zavarovanje na območju Republike Slovenije v skladu z zakonom, ki ureja zavarovalništvo.«.
15. člen
V 23. členu se naslov spremeni tako, da se glasi: »strokovna usposobljenost upravljavca prevozov«.
V prvem odstavku se besedilo »odgovorne osebe za prevoze« nadomesti z besedama »upravljavca prevozov«.
16. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(upravljavec prevozov)
(1) Podjetje in upravljavec prevoza, ki ima sedež ali običajno prebivališče v Republiki Sloveniji, izkazuje dober ugled z izpiskom iz kazenske evidence in evidence prekrškov. Izpisek iz kazenske evidence in evidence prekrškov pridobi organ, ki odloča o zahtevku, po uradni dolžnosti.
(2) Za priznavanje dokazil o dobrem ugledu osebe, ki je rezident ali rezidentka druge države članice Skupnosti se upoštevajo potrdila iz 19. člena Uredbe 1071/2009/ES.
(3) Dobrega ugleda po prvem odstavku 6. člena Uredbe 1071/2009/ES nima podjetje, pri katerem se ugotovi, da osebe, pooblaščene za zastopanje podjetja v pravnem prometu, ne izpolnjujejo pogojev po dobrem ugledu, predpisanih za upravljavca prevozov.«.
17. člen
25. člen se črta.
18. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot dokazila o strokovni usposobljenosti se priznajo dokazila v skladu z 21. členom Uredbe 1071/2009/ES.«.
19. člen
V drugem odstavku 32. člena se v prvem stavku besedi »eno leto« nadomestita z besedama »šest mesecev«. V drugem stavku se besedi »šest mesecev« nadomestita z besedama »tri mesece«.
V tretjem odstavku se beseda »enoletni« nadomesti z besedo »šestmesečni«.
20. člen
Za 32. členom se dodajo naslov novega 2. podpoglavja ter nova 32.a in 32.b člen, ki se glasijo:
»2. Licenca za izvajanje prevozov potnikov in blaga v mednarodnem cestnem prometu
32.a člen
(licenca Skupnosti)
(1) Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu se pridobi z licenco Skupnosti, ki jo izdajatelj licence izda v skladu z določbami Uredbe 1071/2009/ES, Uredbe 1072/2009/ES ter Uredbe 1073/2009/ES in tega zakona.
(2) Licenca Skupnosti velja tudi za izvajanje prevozov v notranjem cestnem prometu.
(3) Licence Skupnosti ni treba pridobiti za prevoze iz petega odstavka 1. člena Uredbe 1072/2009/ES in iz četrtega odstavka 1. člena Uredbe 1071/2009/ES.
(4) Za postopek pridobitve licence Skupnosti, izvodov licence Skupnosti, pogojev za začetek opravljanja prevozov, spremembe podatkov, začasnega odvzema licence oziroma odvzema licence se poleg Uredbe 1071/2009/ES smiselno uporabljajo tudi določbe 27, 28, 29, 30, 31 in 32. člena tega zakona. Za pridobitev strokovne usposobljenosti podjetja oziroma upravljavca prevozov se smiselno uporabljajo določbe 23. člena tega zakona.
32.b člen
(pridobivanje podatkov za potrebe nacionalnega elektronskega registra)
(1) Za potrebe vodenja nacionalnega elektronskega registra se od inšpekcijskih služb, policije ali carinskih organov pridobijo podatki o podjetjih in upravljavcih prevoza s sedežem v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah ter kršitvah predpisov s področij navedenih v točki b) prvega odstavka 6. člena Uredbe 1071/2009/ES. Pri tem se upoštevajo kršitve, za katere je postopek pravnomočno končan.
(2) Za potrebe vodenja nacionalnega elektronskega registra izdajatelj licenc od organov iz prvega odstavka pridobi podatke, določene v Sklepu Komisije z dne 17. decembra 2009 o minimalnih zahtevah glede podatkov, ki morajo biti vneseni v nacionalni elektronski register podjetij cestnega prevoza (UL L št. 339 z dne 22. 12. 2009, str. 36; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2009/992/EU) po sistemu elektronske izmenjave na podlagi protokola ali z neposrednim vnosom v nacionalni elektronski register.
(3) Organi iz prvega odstavka tega člena lahko za potrebe odločanja v postopkih o izreku sankcij za kršitve dostopajo do podatkov iz elektronskega registra iz točk e) in f) drugega odstavka 16. člena Uredbe 1071/2009/ES.
(4) Nacionalni elektronski register vsebuje poleg podatkov iz Sklepa 2009/992/EU, še podatke o enotni matični ter davčni številki upravljavca prevoza, ki se za potrebe navedenega registra pridobijo po uradni dolžnosti, ter s tem, da so vsi navedeni podatki varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.«.
21. člen
V prvem odstavku 33. člena se:
– v peti alinei besedilo »Uredbo Sveta (EGS) 881/92« nadomesti z besedilom »Uredbo 1072/2009/ES«;
– doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– pri opravljanju stalnih izvenlinijskih prevozov: dovoljenje občine, potrjen cenik, in druge dokumente, če so za ta prevoz zahtevani.«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Voznik avtobusa in vozila, ki opravlja stalne izvenlinijske prevoze, mora imeti v vozilu pogodbo o zaposlitvi, voznik avtotaksi vozila pa mora imeti v vozilu pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas.«.
V šestem odstavku se črta tretji stavek.
22. člen
Za 33. členom se doda novi 33.a člen, ki se glasi:
»33.a člen
(uporaba vozil za cestni prevoz blaga, najetih brez voznika v drugi državi članici Skupnosti)
(1) Domači prevoznik lahko uporablja motorna vozila, najeta v drugi državi članici Skupnosti, če:
– je vozilo registrirano v Republiki Sloveniji in dano v promet v skladu s predpisi Republike Slovenije;
– se pogodba nanaša le na najem vozila brez voznika in ji ni priložena pogodba o delu, sklenjena z istim podjetjem o voznem in spremljevalnem osebju;
– najeto vozilo uporablja le najemnik v času trajanja najemne pogodbe;
– najeto vozilo vozi le osebje najemnika;
– so dokumenti, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz prve, druge, tretje in četrte alinee v vozilu.
(2) Dokumenti iz pete alinee prejšnjega odstavka so:
– najemna pogodba ali overjen izpis iz te pogodbe, v katerem so navedeni zlasti ime najemodajalca, ime najemnika, datum in veljavnost pogodbe ter identifikacijski podatki vozila;
– če voznik ni oseba, ki je najela vozilo, dokazilo o pravici uporabe vozila (pogodba o zaposlitvi voznika ali overjen izpis iz te pogodbe, v katerem so navedeni zlasti ime delodajalca, ime delavca ter datum in veljavnost pogodbe o zaposlitvi ali novejši plačilni list ali pooblastilo za uporabo).
(3) Dokumenti iz prejšnjega odstavka se lahko nadomestijo z enakovrednim dokumentom, ki ga izdajo pristojni organi države članice.«.
23. člen
V drugem odstavku 34. člena se besedilo »Uredbo Sveta 684/92/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«.
24. člen
V 42. členu se za petim odstavkom doda novi šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Državljani tretjih držav, ki se želijo zaposliti pri podjetju s sedežem v Republiki Sloveniji, lahko vložijo vlogo za izdajo vozniške izkaznice po pridobitvi delovnega dovoljenja.«.
25. člen
Besedilo 44. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu se opravlja kot javni linijski prevoz, posebni linijski prevoz, stalni izvenlinijski prevoz, občasni prevoz, avtotaksi prevoz in kot posebna oblika prevoza.«.
26. člen
V prvem odstavku 45. člena se črta besedilo », pomembnejšimi avtobusnimi postajališči«.
V tretjem odstavku se črta besedilo », pomembnejših avtobusnih postajališč«. Na koncu tretjega odstavka se doda nov stavek, ki se glasi: »Splošni prevozni pogoji morajo biti prilagojeni invalidom in njihovi uporabi.«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki se glasi:
»(8) Za uporabo pripomočkov za premagovanje gibalne in senzorne oviranosti (psi vodniki, drugi psi pomočniki in invalidski vozički) izvajalec javne službe linijskega prevoza potnikov ne sme zaračunavati dodatnih stroškov.«.
27. člen
V drugem odstavku 48. člena se črta besedilo », pomembnejših avtobusnih postajališč«.
28. člen
V tretjem odstavku 49. člena se beseda »direkcijo« nadomesti z besedilom »organ JPP«.
V četrtem odstavku se beseda »direkcije« nadomesti z besedilom »organa JPP«.
29. člen
V prvem odstavku 50. člena se za besedo »prometu« doda besedilo »in posebnega linijskega prevoza«.
V drugem odstavku se besedi »koncesijska območja« nadomestita z besedama »koncesijske linije«.
V tretjem odstavku se beseda »Direkcija« nadomesti z besedilom »Organ JPP«.
30. člen
V prvem odstavku 51. člena se v prvem stavku beseda »direkciji« nadomesti z besedilom »organu JPP«, v drugem stavku se beseda »direkcija« nadomesti z besedilom »organ JPP«.
V tretjem odstavku se beseda »Direkcija« nadomesti z besedilom »Organ JPP«, črta se besedilo »ter pomembnejša avtobusna postajališča«.
31. člen
V drugem odstavku 54. člena se na koncu prvega stavka pika nadomesti z vejico in doda besedilo »pogodba pa ne sme biti sklenjena s starši, skrbniki ali dijaki, ki se prevažajo.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Za opravljanje prevozov iz prejšnjega odstavka in za prevoz dijakov v šolo in iz nje mora prevoznik pridobiti dovoljenje organa JPP. Pri izdaji dovoljenja mora organ JPP upoštevati naslednja merila:
– časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza;
– posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza;
– vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij prevoznika, ki izvaja javni linijski prevoz na tem območju.«.
32. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
»57. člen
(določitev tarife in uporaba taksimetra)
(1) Občina lahko za vožnjo, ki se začne in konča na njenem območju predpiše maksimalno tarifo izvajanja avtotaksi prevozov.
(2) Med prevozom potnikov z avtotaksi vozilom mora biti vključen taksimeter, ki mora biti pregledan v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi zakona, ki ureja meroslovje. Taksimeter in obvestilo o maksimalni tarifi na območju, za katero je bilo prevozniku izdano dovoljenje ter obvestilo o tarifi prevoznika, morajo biti nameščeni tako, da so vidni uporabnikom prevoza.
(3) Prevoznik, ki izvaja avtotaksi prevoze, mora zagotoviti uporabo taksimetra na način, da se ta uporablja v skladu z njegovim namenom, in sicer tako, da je za posameznega potnika ali povezane skupine potnikov taksimeter vključen od začetka do konca vožnje in da se cena prevoza izračuna na osnovi prevožene razdalje in pretečenega časa v skladu z izbrano tarifo.«.
33. člen
Za 57. členom se doda novo 1.1.5. podpoglavje ter 57.a člen, ki se glasita:
»1.1.5. Stalni izvenlinijski prevozi (shuttle prevozi)
57.a člen
(stalni izvenlinijski prevoz - shuttle prevoz)
(1) Prevoze potnikov med hoteli, moteli in nastanitvenimi objekti ter letališči, pristanišči, železniškimi in avtobusnimi postajami lahko izvaja prevoznik, ki ima licenco ali licenco Skupnosti za prevoz oseb. Prevozi se lahko izvajajo le z osebnimi vozili.
(2) Prevoze v skladu s tem členom lahko prevoznik izvaja samo z dovoljenjem občin in po pogojih, ki jih določijo občine, na območju katerih potniki vstopajo ali izstopajo.
(3) Prevozi se lahko izvajajo z osebnimi vozili, ki morajo imeti na vidnem mestu oznako vrste prevoza in relacije na kateri se prevoz opravlja.
(4) Občine potrdijo cenik za opravljanje teh prevozov na določeni relaciji. Izvajalec teh prevozov mora na vidnem mestu v vozilu imeti cenik.«.
34. člen
V prvem odstavku 61. člena se besedilo »Uredbo Sveta 684/92/EGS, Uredbo Sveta 12/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES.«.
V drugem odstavku se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
35. člen
V prvem odstavku 62. člena se besedilo »Uredbo Sveta 684/92/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«.
V drugem odstavku se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
36. člen
V prvem, petem, šestem in osmem odstavku 63. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
V četrtem odstavku se beseda »direkciji« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
V petem odstavku se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: »Podjetjem, ki so se povezovala, da bi opravljala linijski prevoz, se dovoljenje izda na ime vseh podjetij, ki v prevozu sodelujejo.«.
37. člen
V drugem odstavku 67. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
38. člen
V drugem odstavku 69. člena se črtata besedi »pomembnejših postajališč«.
39. člen
V 71. členu se črta besedilo », pomembnejših avtobusnih postajališč«.
40. člen
V prvem odstavku 72. člena se beseda »direkciji« nadomesti z besedo »ministrstvu«.
V drugem odstavku se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
41. člen
V prvem odstavku 73. člena se besedilo »Uredbo Sveta 684/92/EGS, Uredbo Sveta 12/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«.
42. člen
V prvem odstavku 74. člena se besedilo »Uredbo Sveta 684/92/EGS, Uredbo Sveta 12/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«.
V petem odstavku se beseda »direkcija« nadomesti z besedilom »organ JPP«.
43. člen
V četrtem odstavku 76. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedilom »organ JPP«.
44. člen
V prvem odstavku 77. člena se beseda »Direkcija« nadomesti z besedilom »Organ JPP«.
45. člen
V četrtem odstavku 78. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
46. člen
V 79. členu se beseda »direkcijo« nadomesti z besedilom »organ JPP«.
47. člen
V drugem odstavku 82. člena se besedilo »Uredbo Sveta 684/92/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«.
48. člen
V tretjem odstavku 86. člena se beseda »Direkcija« nadomesti z besedo »Ministrstvo«.
49. člen
Prvi odstavek 87. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Delitev dovolilnic in dovolilnic CEMT (v nadaljnjem besedilu: dovolilnice) opravlja izdajatelj licenc (v nadaljnjem besedilu: delivec) v upravnem postopku. Delivec upošteva pri delitvi dovolilnic pogoje, merila in postopke, določene s tem zakonom in podzakonskimi predpisi, sprejetimi za njegovo izvajanje.«.
V tretjem odstavku se beseda »Direkcija« nadomesti z besedilom »Ministrstvo«.
50. člen
V šestem odstavku 94. člena se za drugim stavkom doda tretji stavek, ki se glasi: »CEMT dovolilnica, ki jo je prevoznik prenesel na drugega prevoznika ali zamenjal z drugim prevoznikom v tekočem letu, se pri točkovanju upošteva tako, da se šteje skupno število opravljenih prevozov, ki sta jih opravila oba prevoznika, iz 95. člena tega zakona.«.
51. člen
Prvi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uporaba dodeljenih dovolilnic CEMT se spremlja in vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga iz območja Skupnosti v države nečlanice, v določenem obdobju. Točkujejo se samo prevozi, opravljeni s pravilno uporabo dovolilnice v skladu s tem zakonom.«.
V tretjem odstavku se beseda »CEMT« nadomesti z besedo »ITF«.
V petem odstavku se besedi »organizacije CEMT« nadomestita z besedama »organizacije ITF«.
V šestem odstavku se besedi »organizacije CEMT« nadomestita z besedama »organizacije ITF«.
52. člen
V četrtem odstavku 96. člena se beseda »direkcijo« nadomesti z besedo »ministrstvo« in besedi »sekretariatu CEMT« z besedama »sekretariatu ITF«.
53. člen
V 100. členu se besedi »organizacije CEMT« nadomestita z besedama »organizacije ITF«.
54. člen
V prvem odstavku 102. člena se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
V petem odstavku se besedilo »mora biti ustrezno in pravilno izpolnjeno« nadomesti z besedilom »morata biti ustrezno in pravilno izpolnjena«.
V osmem in desetem odstavku se beseda »direkcijo« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
Enajsti, dvanajsti in trinajsti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
»(11) Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, pri katerih se v mednarodnem cestnem prometu in pri opravljanju kabotaže blago nalaga ali razlaga, so dolžni pred nalaganjem ali razlaganjem blaga preveriti, če izdana bilateralna dovolilnica, ki jo potrebujejo tuji prevozniki, še ni bila uporabljena, oziroma, če se CEMT dovolilnica ustrezno uporablja.
(12) Osebe, navedene v prejšnjem odstavku, morajo preverjeno dovolilnico v skladu z enajstim odstavkom tega člena na zadnji strani dovolilnice označiti kot uporabljeno tako, da navedejo, ali gre za nalaganje ali razlaganje, datum, se podpišejo in odtisnejo žig ter jo fotokopirajo. CEMT dovolilnice se po preverjanju samo fotokopirajo. Kopije dovolilnic oziroma CEMT dovolilnic, ki so jih evidentirale so dolžne hraniti dve leti po preteku leta, v katerem je bilo opravljeno preverjanje in evidentiranje.
(13) Določbe enajstega in dvanajstega odstavka tega člena ne veljajo za območja prostih con kontrolne vrste 1, določenih v skladu s 799. členom Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11.10.1993, stran 3; z vsemi spremembami in dopolnitvami).«.
55. člen
V petem odstavku 103. člena se besedi »organizacije CEMT« nadomestita z besedama »organizacije ITF«.
56. člen
V prvem odstavku 108. člena se besedilo »Uredbo Sveta 12/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«.
V drugem odstavku se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
57. člen
V prvem odstavku 109. člena se besedilo »Uredbo Sveta 3118/93/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo 1072/2009/ES«.
V drugem odstavku se beseda »direkcija« nadomesti z besedo »ministrstvo«.
58. člen
Za 110. členom se doda novi 110.a člen, ki se glasi:
»110.a člen
(tridesetdnevni plačilni rok)
(1) Voznina za prevoz blaga in potnikov se določi s prevozno pogodbo, splošnimi prevoznimi pogoji ali na drug običajen način.
(2) Rok za plačilo voznine je trideset dni od datuma izdaje računa, vendar ne več kot šestdeset dni po opravljeni storitvi.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se s prevozno pogodbo lahko dogovori krajši plačilni rok.
(4) Če s pogodbo ni posebej določen plačilni rok, velja za plačilo rok, ki je določen v drugem odstavku tega člena.
(5) Če naročnik ne plača prevoza v določenem roku, za plačilo voznine skupaj z naročnikom odgovarja pošiljatelj ali prejemnik, ki ni hkrati naročnik prevoza. Pošiljatelj ali prejemnik je dolžan plačati voznino v tridesetih dneh od prejema poziva prevoznika, ki je dejansko opravil prevoz za plačilo voznine, kar ta dokaže z ustrezno listino.
(6) Prejšnji odstavek se ne uporablja za fizične osebe.
(7) Če je izdan enotni račun za storitve opravljene v tekočem mesecu začne teči rok iz drugega odstavka tega člena po zadnji opravljeni storitvi.«.
59. člen
Naslov IX. poglavja in 111. člen se spremenita tako, da se glasita:
»IX. AVTOBUSNE POSTAJE IN AVTOBUSNA POSTAJALIŠČA TER POSTAJE IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA IN AVTOBUSE
111. člen
(storitve in opremljenost)
(1) Na avtobusnih postajah se opravljajo sprejem in odprava avtobusov ter potnikov, prodaja in predprodaja vozovnic ter rezervacije, prevzem in shranjevanje prtljage, dajanje informacij o prevozih in druge storitve, povezane s prevozi potnikov.
(2) V mestnih občinah morajo biti avtobusne postaje vzpostavljene, v drugih občinah pa jo lahko občina vzpostavi, če to zahtevajo potrebe uporabnikov prevoza.
(3) Avtobusna postaja mora zagotavljati neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb, in nuditi informacije v invalidom primernim tehnikam.
(4) Avtobusne postaje opravljajo sprejem in odpravo avtobusov v javnem linijskem, posebnem linijskem, občasnem in izmeničnem prevozu potnikov v skladu z razpoložljivim številom peronov, ki morajo biti ustrezno opremljeni in označeni tako, da je zagotovljena varnost potnikov in drugih oseb, ki se zadržujejo na območju postaje, nemoten prihod in odhod avtobusov ter izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka. Za zagotavljanje nalog iz tega in prejšnjega odstavka morajo biti organizirane ustrezne službe.
(5) Na avtobusnih postajah se lahko opravlja rezervacija in prodaja vozovnic samo za registrirane javne linijske prevoze.
(6) Minister pristojen za promet, podrobneje predpiše:
– opremljenost avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč,
– pogoje, storitve in način opravljanja storitev,
– dolžnost obveščanja o izvajanju registriranih javnih linijskih prevozov.«.
60. člen
112. člen se spremeni tako, da se glasi:
»112. člen
(opravljanje dejavnosti)
(1) Dejavnost avtobusnih postaj lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje te dejavnosti. Dejavnost se financira iz cene storitev in se opravlja pod tržnimi pogoji.
(2) Infrastrukturne objekte in prostore ter njihovo vzdrževanje, namenjeno opravljanju dejavnosti avtobusnih postaj, zagotavljajo samoupravne lokalne skupnosti. Infrastrukturne objekte za avtobusna postajališča in njihovo vzdrževanje na državnih cestah zagotavlja upravljavec državnih cest, na lokalnih cestah pa samoupravne lokalne skupnosti.
(3) Infrastrukturne objekte in prostore upravljajo subjekti, ki izvajajo dejavnost avtobusnih postaj. Samoupravne lokalne skupnosti in izvajalci dejavnosti avtobusnih postaj uredijo medsebojne odnose s pogodbo.«.
61. člen
Za 112. členom se doda novi 112.a člen, ki se glasi:
»112.a člen
(avtobusno postajališče)
(1) Avtobusno postajališče je opremljena in označena prometna površina, določena za postanek avtobusov, ki omogoča varno vstopanje in izstopanje potnikov.
(2) Avtobusno postajališče mora zagotavljati neovirano gibanje funkcionalno oviranih oseb.
(3) Avtobusno postajališče mora imeti obvestilno tablo z izvlečki iz voznih redov, ki so jih dolžni namestiti izvajalci javnega linijskega prevoza.«.
62. člen
V prvem in drugem odstavku 114. člena se črta besedilo », pomembnejšega avtobusnega postajališča«.
63. člen
Naslov X. poglavja in 115. člen se črtata.
64. člen
V prvem odstavku 117. člena se:
– napovedni stavek spremeni tako, da se glasi: »Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo prometni inšpektorat, tržni inšpektorat, carinski organi in policija, in sicer:«;
– drugi stavek druge alinee spremeni tako, da se glasi: »Carinski organi opravljajo tudi nadzor nad izvajanjem določb enajstega in dvanajstega odstavka 102. člena zakona na sedežu in v drugih poslovnih prostorih oseb, navedenih v tem členu;«;
– za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi:
»– tržni inšpektorat izvaja nadzor nad določbami zakona, ki določajo uporabo taksimetra (57. člen).«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Nadzorni in prekrškovni organi po tem zakonu lahko dostopajo za potrebe vodenja postopkov do podatkov v nacionalnem elektronskem registru, navedenih v podtočkah e) in f) 2. točke 16. člena Uredbe 1071/2009/ES.«.
65. člen
V četrtem odstavku 118. člena se za prvim stavkom doda novi drugi stavek, ki se glasi: »V primeru pregleda blaga, ki se vozi v prevoznem sredstvu in je obeleženo s carinskimi oznakami, je treba obvestiti carinski organ.«.
66. člen
V prvem odstavku 120. člena se:
– 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. prepove izvajanje konkretnega prevoza in nadaljnjih prevozov, če ugotovi, da se ta opravlja brez dovoljenja skupnosti, licence Skupnosti, licence ali brez z zakonom predpisanega dovoljenja, registriranega voznega reda oziroma koncesije;
3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, če ugotovi, da prevoznik nima dovoljenja Skupnosti, licence Skupnosti ali licence, ali z zakonom predpisanega dovoljenja, dokler ugotovljene nepravilnosti niso odpravljene;«.
– 5. točka spremeni tako, da se glasi:
»5. lahko odredi odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na avtobusni postaji, pomembnejšem avtobusnem postajališču ali avtobusnem postajališču; če je v nevarnosti življenje ali zdravje ljudi, pa lahko prepove njihovo uporabo;«.
V drugem odstavku se v prvem stavku črta besedilo »da kljub izdani odločbi«.
Na koncu petega odstavka se doda novi stavek, ki se glasi: »Dokumente, ki se začasno odvzamejo zaradi nespoštovanja pogojev ali zlorabe, se pošlje izdajatelju licence, ki jih po končanem postopku vrne lastniku dokumenta.«.
67. člen
V prvem odstavku 124. člena se besedilo »(19. člen)« nadomesti z besedilom »(19. člen zakona, 4. člen Uredbe 1072/2009/ES in 4. člen Uredbe 1073/2009/ES)«.
V drugem odstavku se besedi »odgovorna oseba« nadomestita z besedama »upravljavec prevozov«.
68. člen
V prvem odstavku 125. člena se v 1. točki besedilo »Uredbo Sveta 12/98/ES« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«, besedilo »Uredbo Sveta 3118/93/EGS« pa se nadomesti z besedilom »Uredbo 1072/2009/ES«.
69. člen
125.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»125.a člen
(prekrški)
(1) Z globo od 375 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določbo enajstega odstavka 102. člena tega zakona.
(2) Z globo od 375 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določbo dvanajstega odstavka 102. člena tega zakona.
(3) Z globo od 375 do 3.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka.
(4) Z globo od 150 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.«.
70. člen
V prvem odstavku 126. člena se:
– v 1. točki besedilo »(tretji odstavek 28. člena)« nadomesti z besedilom »(29. člen tega zakona, 4. člen Uredbe 1072/2009/ES in 4. člen Uredbe 1073/2009/ES)«;
– v 6. točki besedilo »(61., 62., 63. in 66. člen)« nadomesti z besedilom »(61., 62., 63., 66. člen tega zakona in 6. člen Uredbe 1073/2009/ES)«;
– v 7. točki besedilo »(62. in 63. člen)« nadomesti z besedilom »(62., 63. člen tega zakona in 6. člen Uredbe 1073/2009/ES)«;
– v 8. točki besedilo »Uredbo Sveta 684/92/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo 1073/2009/ES«;
– v 9. točki besedilo »(74., 75. in 76. člen)« nadomesti z besedilom »(74., 75., 76. člen tega zakona in 12. člen Uredbe 1073/2009/ES)«;
– 10. točka spremeni tako, da se glasi:
»10. ne zagotavlja upravljanja prevozov v skladu s 4. členom Uredbe 1071/2009/ES.«.
V drugem odstavku se besedi »odgovorna oseba« nadomestita z besedama »upravljavec prevozov«.
71. člen
V prvem odstavku 127. člena se:
– v 1. točki besedilo »(33. in 34. člen)« nadomesti z besedilom »(33., 34., 82. člen tega zakona, šesti odstavek 4. člena Uredbe 1072/2009/ES in tretji odstavek 4. člena Uredbe 1073/2009/ES);
– 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. ne zagotovi uporabe taksimetra na način, da se le-ta uporablja v skladu z njegovim namenom, in sicer tako, da je za posameznega potnika ali povezane skupine potnikov taksimeter vključen od začetka do konca vožnje, da se cena prevoza izračuna na osnovi prevožene razdalje ter da sta taksimeter in obvestilo o maksimalni tarifi nameščena tako, da sta vidna uporabnikom prevoza. (57. člen tega zakona);«;
– v 4. točki besedilo »(66. in 75. člen)« nadomesti z besedilom »(66., 75. člen tega zakona in šesti odstavek 6. člena Uredbe 1073/2009/ES);«;
– v 5. točki besedilo »(68. člen)« nadomesti z besedilom »(72. člen zakona in 11. člen Uredbe 1073/2009/ES);«;
– za 5. točko dodata novi 6. in 7. točka, ki se glasita:
»6. upravljalec avtobusne postaje ne opravlja nalog iz 111. člena tega zakona in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih aktov;
7. med opravljanjem stalnih izvenlinijskih prevozov - shuttle prevozi – nima v vozilu dovoljenja lokalne skupnosti, potrjenega cenika, ki je pritrjen tako, da je viden uporabnikom ali drugih potrebnih dokumentov, oznak in opreme.«.
V drugem odstavku se besedi »odgovorna oseba« nadomestita z besedama »upravljavec prevozov«.
V četrtem odstavku 127. člena se besedilo »1., 3., 4. in 5.« nadomesti z besedilom »1., 3., 4., 5. in 7.«.
72. člen
V prvem odstavku 128. člena se:
– v 1. točki besedilo »(30. člen)« nadomesti z besedilom »(30. člen tega zakona in peti odstavek 11. člena Uredbe 1071/2009/ES);«;
– v 3. točki besedilo »Uredbo Sveta 3118/93/EGS« nadomesti z besedilom »Uredbo 1072/2009/ES;«;
– 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. upravljavec avtobusne postaje oziroma postaje (javnega parkirišča) za tovorna vozila ali avtobuse na vidnem mestu ne objavi delovnega časa, cenika in splošnih pogojev poslovanja (114. člen tega zakona);«.
V drugem odstavku se besedi »odgovorna oseba« nadomestita z besedama »upravljavec prevozov«.
73. člen
V prvem odstavku 131. člena se:
– 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. če na zahtevo pristojnega inšpektorja, carinskega organa in policista ne izroči na vpogled zahtevanih dokumentov ali če inšpektorju ne omogoči pregleda opreme, oznak in tovora (33. in 120. člen).«;
– 6. točka spremeni tako, da se glasi:
»6. če med vožnjo v vozilu nima dokazil oziroma dokumentov iz 33.a člena, devetega odstavka 95. člena in 107. člena tega zakona;«.
74. člen
Za 131. členom se doda novi 131.a člen, ki se glasi:
»131.a člen
(prekršek)
(1) Z globo od 10000 do 15000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določbo drugega odstavka 110.a člena tega zakona in v pogodbi določi daljši rok.
(2) Z globo od 4000 do 8000 eurov se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1000 do 1500 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
75. člen
(ustanovitev organa JPP)
Za upravljanje javnega linijskega prevoza potnikov se do 1. januarja 2012 ustanovi organ JPP.
76. člen
(prenos pristojnosti na Ministrstvo za promet)
(1) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevzame naloge, določene v drugem odstavku 4. člena zakona. Do takrat navedene naloge opravljajo organi, ki so te naloge opravljali do uveljavitve tega zakona.
(2) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevzame javne uslužbence, ki na Direkciji Republike Slovenije za ceste opravljajo naloge, prenesene v pristojnost Ministrstva za promet, dokumentacijo ter tehnična, finančna, materialna sredstva in prostore, ki so namenjeni za izvajanje prenesenih nalog.
(3) Javni uslužbenci iz drugega odstavka tega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi z Ministrstvom za promet za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Ministrstva za promet, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.
(4) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ki jih je kot pogodbena stranka sklenila Direkcija Republike Slovenije za ceste in se nanašajo na izvajanje nalog Ministrstva za promet, in sicer do iztekov rokov, določenih v pogodbah.
(5) S 1. septembrom 2011 Ministrstvo za promet prevzame vodenje in upravljanje registra mednarodnih linij in voznih redov.
(6) S 1. septembrom 2011 se na Ministrstvo za promet prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na evidence iz prejšnjega odstavka.
(7) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, katerih vodenje je s tem zakonom preneseno na Ministrstvo za promet, se dokončajo po tem zakonu.
77. člen
(prenos pristojnosti na organ JPP)
(1) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame naloge, določene v tretjem odstavku 4. člena zakona. Do takrat navedene naloge opravljajo organi, ki so te naloge opravljali do uveljavitve tega zakona.
(2) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame javne uslužbence, ki na Ministrstvu za promet in Direkciji Republike Slovenije za ceste, opravljajo naloge, prenesene v pristojnost organa JPP, dokumentacijo ter tehnična, finančna, materialna sredstva in prostore, ki so namenjeni za izvajanje prenesenih nalog.
(3) Javni uslužbenci iz drugega odstavka tega člena sklenejo pogodbo o zaposlitvi z organom JPP za delovna mesta, določena v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest organa JPP, pri čemer se jim zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.
(4) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb, ki so jih kot pogodbene stranke sklenili Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste in Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo in se nanašajo na izvajanje nalog organa JPP, in sicer do iztekov rokov, določenih v pogodbah.
(5) S 1. januarjem 2012 organ JPP prevzame vodenje in upravljanje evidenc registra linij in voznih redov, registra posebnih linijskih prevozov, centralne zbirke podatkov sistema voznega reda in registra javnega linijskega prometa.
(6) S 1. januarjem 2012 se na organ JPP prenese tudi dokumentarno in drugo gradivo, ki se nanaša na evidence iz prejšnjega odstavka.
(7) Upravni postopki, začeti pred začetkom uporabe tega zakona, katerih vodenje je s tem zakonom preneseno na organ JPP se dokončajo po tem zakonu.
78. člen
(razveljavitev)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati drugi odstavek 24. člena Zakona o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 126/03 in 102/07).
79. člen
(začetek uporabe posameznih določil)
(1) Določbe šeste, sedme, osme, devete in desete alinee drugega odstavka 2. člena, 21. točke prvega odstavka 3. člena, prvega odstavka ter osme in dvanajste alinee drugega odstavka 4. člena, 5. člena, druge alinee prvega odstavka 12. člena, prvega odstavka 15. člena, 24. člena, prvega odstavka 26. člena, drugega odstavka 32. člena, 32.a člena, 32.b člena, pete alinee prvega odstavka 33. člena, drugega odstavka 34. člena, prvega odstavka 61. člena, prvega odstavka 62. člena, prvega odstavka 73. člena, prvega odstavka 74. člena, drugega odstavka 82. člena, prvega odstavka 108. člena zakona se začnejo uporabljati 4. decembra 2011.
(2) Določbe prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, devete, desete, enajste, trinajste, štirinajste, petnajste, šestnajste in sedemnajste alinee drugega odstavka ter tretjega odstavka 4. člena, drugega odstavka 15. člena, četrtega odstavka 49. člena, tretjega odstavka 50. člena, prvega in tretjega odstavka 51. člena, petega odstavka 54. člena, 57.a člena, drugega odstavka 61. člena, prvega, četrtega, petega, šestega in osmega odstavka 63. člena, drugega odstavka 67. člena, prvega in drugega odstavka 72. člena, petega odstavka 74. člena, četrtega odstavka 76. člena, prvega odstavka 77. člena, četrtega odstavka 78. člena, 79. člena, šestega odstavka 94. člena, prvega, osmega, desetega odstavka 102. člena, drugega odstavka 108. člena zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2012. Naloge, ki se nanašajo na Organ JPP od 1. septembra 2011 do začetka delovanja Organa JPP izvaja Ministrstvo za promet.
(3) Do začetka uporabe določb iz prvega in drugega odstavka tega člena se glede vprašanj, ki jih te določbe urejajo, še naprej uporabljajo določbe Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08 in 28/10).
(4) Predpis iz šestega odstavka 111. člena zakona mora minister pristojen za promet uskladiti v roku dvanajstih mesecev po uveljavitvi tega zakona.
80. člen
(uporaba 110.a člena, če rok za izpolnitev ni bil določen)
Če pogodba, sklenjena pred uveljavitvijo tega zakona, ne določa roka za izpolnitev denarne obveznosti in je upnik že izpolnil svojo nasprotno pogodbeno obveznost, dolžnik pa še ni v zamudi s plačilom svoje denarne obveznosti, začnejo roki iz 110.a člena zakona teči z dnem uveljavitve tega zakona.
81. člen
(uporaba zakona za posledice zamude plačila pri uporabi 110.a člena)
Ta zakon ne ureja posledic zamude s plačilom denarne obveznosti, če je zamuda nastala pred uveljavitvijo tega zakona.
82. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/11-27/31
Ljubljana, dne 14. junija 2011
EPA 1832-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti