Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011

Kazalo

2110. Tržni red tržnice v Kanalu, stran 5946.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave, Primorske novice, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 9. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
T R Ž N I R E D
tržnice v Kanalu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Tržnica v Kanalu deluje v naselju Kanal, na urejenem tržnem prostoru ob javnem parkirišču in v neposredni bližini poslovnega objekta Pošte Slovenije, Gradnikova ulica 2.
(2) Tržnica je tržni prostor, kjer se neposredno trguje z blagom.
2. člen
S tržnim redom se določa upravljavec tržnice, pravice in obveznosti upravljavca in uporabnikov tržnice, območje tržnice, obratovalni čas, pogoje trgovanja na tržnici, pristojbine, nadzor nad prodajo ter način vzdrževanja reda in čistoče na tržnici.
3. člen
Upravljavec tržnice v Kanalu je Občina Kanal ob Soči (v nadaljevanju: občina).
4. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja skladno z določili tržnega reda ter drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. Kupcem je dovoljen prost dostop na tržnico v času njenega obratovanja.
II. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
5. člen
Upravljavec tržnice:
– skrbi, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajeno z veljavnimi predpisi,
– občinskemu svetu občine predlaga višino pristojbin za uporabo prodajnih mest,
– razporeja in oddaja tržne površine prodajalcem,
– sklepa pogodbe s prodajalci na tržnici,
– zaračunava pristojbino v skladu s sklepom občinskega sveta občine,
– skrbi za urejenost tržnice, uporabnost tržne opreme in za čistočo in odstranjevanje odpadkov,
– skrbi za vzdrževanje tržne opreme,
– daje v najem tržne pripomočke oziroma opremo, potrebno za nemoteno poslovanje na tržnici,
– pregleduje dokumentacijo uporabnikov, ki je potrebna za opravljanje dejavnosti na tržnicah in izreka prepoved prodaje tistim, ki ne izpolnjujejo predpisanih pogojev,
– skrbi in je odgovoren za red na tržnici,
– vodi evidenco o sklenjenih pogodbah za prodajne prostore ter evidenco o zbranih pristojbinah.
III. OBRATOVALNI ČAS
6. člen
(1) Tržnica ima poletni in zimski obratovalni čas.
(2) Poletni obratovalni čas traja od 1. aprila do 31. oktobra. Med poletnim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– med delavniki: od 7.00 do 18.00,
– ob sobotah: od 7.00 do 13.00,
– ob nedeljah: od 8.00 do 12.00.
(3) Zimski obratovalni čas traja od 1. novembra do 31. marca. Med zimskim obratovalnim časom tržnica obratuje:
– med delavniki: od 8.00 do 16.00,
– ob sobotah: od 8.00 do 13.00,
– ob nedeljah: od 8.00 do 12.00.
(4) Obratovalni čas mlekomata je neomejen.
(5) Obratovalni čas tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici.
7. člen
(1) Upravljavec po potrebi obratovalni čas podaljša, tako da pri tem upošteva sezono in zimski oziroma poletni čas ter potrebe kupcev. Spremembo je dolžan objaviti najmanj sedem dni pred začetkom veljavnosti spremenjenega obratovalnega časa na svoji spletni strani ali na drug krajevno običajen način.
(2) Uporabnikom tržnih površin ni dovoljeno podaljševati obratovalnega časa.
IV. TRŽNE POVRŠINE IN PRODAJNI PROSTORI
8. člen
(1) Tržnico sestavljajo pokrite in nepokrite tržne površine desno ob vhodu na tržnico in javno parkirišče ob Gradnikovi ulici v Kanalu, na parcelah št. 14/4, 14/9, 14/10 in 14/11, k.o. Kanal.
(2) Tržni prostor je označen.
(3) Trgovanje izven tržnega prostora ni dovoljeno.
9. člen
(1) Tržni prostor na tržnici sestavljajo:
– prodajni prostor pod nadstreškom za prodajne stojnice,
– nepokriti prodajni prostor za dopolnilne prodajne mize ali stojnice in prodajo s tal,
– prostor za mlekomat,
– uvoz in prostor za ustrezno opremljena vozila podjetij, registriranih za potujočo prodajo.
(2) Pokriti del tržnice je prednostno namenjen prodaji živilskih pridelkov in izdelkov, nepokriti del pa prodaji neživilskih izdelkov. Mlekomat je urejen v pokritem delu tržnice.
10. člen
(1) Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
(2) Stalni prodajalci so tisti, ki vršijo prodajo redno in za daljše obdobje. Ostali so občasni prodajalci.
11. člen
(1) Prodajno mesto se lahko najame dnevno ali za daljše obdobje. Za daljše obdobje se najem uredi s pogodbo med upravljavcem in stalnim prodajalcem.
(2) Rezervacije za stojnice lahko upravljavec odda tudi za čas daljši od 30 dni, pri čemer se stalnim prodajalcem lahko rezervira za daljše časovno obdobje četrtina razpolagajočih stojnic na pokritem prostoru in tretjina na nepokritem prostoru, ostala tržna mesta morajo biti na razpolago občasnim prodajalcem.
(3) S stalnimi prodajalci upravljavec sklepa pisno pogodbo za določeno obdobje. Stalnim prodajalcem upravljavec določi prodajna mesta. V primeru, da do 8.00 ure ne zasedejo prodajnega mesta, lahko le-to upravljavec dodeli občasnemu oziroma drugemu prodajalcu, pri čemer zadrži že plačani znesek pristojbine.
(4) Občasni prodajalci sklepajo ustno pogodbo, za katero se šteje, da je sklenjena, ko je prodajalcu dodeljen prodajni prostor in se izkaže s potrdilom o plačani pristojbini oziroma ko si sam uredi še prosto prodajno mesto in se izkaže z vpisom v knjigo evidence prodajalcev ali potrdilom o plačani pristojbini za prejšnji mesec. Prodajalec se s sklenitvijo ustne pogodbe zaveže, da bo spoštoval tržni red.
(5) Občasnim prodajalcem se odda prosto prodajno mesto po principu vrstnega reda prihoda na tržnico.
(6) Kadar je prodajalcev več kot razpoložljivih stojnic, in upravljavec ne razpolaga z dodatnimi stojnicami, si lahko prodajalci, v skladu s tržnim redom, sami uredijo prodajni prostor na nepokritem delu tržnice.
(7) Prodajalec ne sme najetega prodajnega prostora oddati drugemu v uporabo ali podnajem.
(8) Občasni prodajalci prisotnost na tržnici vpišejo v knjigo evidence uporabnikov tržnice, ki se nahaja na za to določenem mestu na tržnici.
12. člen
(1) Za izpolnjevanje pogojev za prodajo blaga na tržnici in za ustreznost blaga v prodaji odgovarja vsak prodajalec sam zase.
(2) Upravljavec lahko kadarkoli preveri, če prodajalci izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici.
13. člen
(1) Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Pred začetkom prodaje so dolžni počistiti morebitne nečistoče na stojnici in v njeni neposredni bližini.
(2) Po končanem trgovanju so dolžni stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju. Dolžni so odstraniti embalažo, odpadke in drugo neprodano blago.
14. člen
Upravljavec lahko začasno odpove uporabo prodajnega prostora prodajalcem, ki kršijo določila tega tržnega reda, predvsem zaradi:
– neplačevanja pristojbin,
– neurejenosti na prodajnem mestu,
– poskusa prodaje oporečnega blaga,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati in za katere nima dovoljenja,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja in širitve tržnega mesta,
– nespoštovanja tržnega reda.
V. PRODAJA BLAGA
15. člen
Na tržnici se trguje na drobno z živilskimi in neživilskimi proizvodi. Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila ter lokalni ponudniki.
16. člen
(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– Živila: vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, rastlinska olja (olivno, bučno …), žita in mlevski izdelki, čebelarski izdelki, gobe in gozdni sadeži, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, alkoholne in brezalkoholne pijače, zdravilna in druga zelišča ter izdelki iz zelišč, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora.
– Neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, novoletne jelke, izdelki domače in umetnostne obrti, turistični spominki in galanterijsko blago, male živali in hrana za male živali.
(2) Z dovoljenjem upravljavca se lahko na tržnici občasno prodaja tudi oblačila, posteljnino, toaletno in kuhinjsko perilo, obutev, knjige, delovno orodje za zasebno rabo in rabljeno blago.
(3) Trguje se v skladu z določili Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti.
17. člen
(1) Na tržnici smejo prodajati:
– kmetovalci, ki sami pridelujejo in predelujejo pridelke in izdelke,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače in umetnostne obrti in prodajajo na drobno proizvode lastne proizvodnje,
– nabiralci gozdnih sadežev, gob, cvetja in zdravilnih zelišč,
– občani rabljene predmete,
– društva, humanitarne organizacije in javni zavodi,
– trgovci in gostinci,
– pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo in predelavo,
– drugi posamezniki in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici.
(2) Kmetovalci in drugi posamezniki morajo pred začetkom prodaje na tržnici pri pristojnem upravnem organu pridobiti potrdilo o lastni proizvodnji. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
(3) Registrirani trgovci in gostinci ter druge fizične in pravne osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na tržnici.
18. člen
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo.
(2) Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
(3) Prodajalci morajo stalno imeti pri sebi vso predpisano dokumentacijo, ki je potrebna za dovoljeno prodajo na tržnici.
19. člen
(1) Blago se lahko prodaja samo s prodajnih mest, stojnic, miz in pultov. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla.
(2) Prodaja s tal je dovoljena le za lončarske, lesene in železne izdelke ter cvetlice, novoletne jelke in podobno.
20. člen
Živila s srednjim in visokim tveganjem se prodajajo v primernih premičnih prodajalnah v skladu z veljavnimi predpisi. Za prodajo teh živil morajo prodajalci zagotavljati ustreznost živil s strani pooblaščenih organizacij.
21. člen
(1) Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v kiosku, na stojnicah pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno zdravstvenimi predpisi.
(2) Na posameznem prodajnem mestu se lahko trguje le istovrstna živila živalskega izvora.
(3) Sveže meso se lahko prodaja samo pakirano. Kakršna koli obdelava svežega mesa na tržnici ni dovoljena. Suhomesne izdelke se lahko prodaja na drobno.
(4) Od mlečnih izdelkov se sir lahko reže, skuta, sirotka in sveže mleko pa morajo biti pakirani v primerni embalaži.
22. člen
(1) Na tržnici je dovoljena prodaja ustrezno označenih (slovensko in botanično ime) svežih ali posušenih gob, zelišč in gozdnih sadežev.
(2) Živila iz sadja in žit, rastlinska olja ter izdelki iz medu in zelišč morajo biti ustrezno pakirana in deklarirana z ustrezno etiketo oziroma morajo imeti potrebna potrdila ali certifikate.
(3) Prodajalci sami odgovarjajo za ustreznost proizvodov.
23. člen
(1) Za prodajo cvetja, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, novoletnih jelk, malih živali in hrane za male živali, morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
(2) Male živali iz tega člena se smejo prodajati le v ustreznih kletkah, košarah in akvarijih. Med prodajo jih morajo prodajalci ustrezno hraniti in napajati in morajo biti zaščitene pred vremenskimi vplivi (močno sonce, dež, močan mraz).
24. člen
Oporečno blago mora prodajalec odstraniti s prodajnega mesta.
25. člen
Prodajalci morajo biti oblečeni v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo izdelkov, ki jih tržijo.
26. člen
Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom.
27. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z merili, ki so predpisana ali pa običajna za merjenje določene vrste blaga. Merila morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje.
28. člen
Za blago, ki se prodaja na tržnici, se cene oblikujejo prosto.
VI. PRISTOJBINE
29. člen
(1) Za uporabo tržnega prostora morajo prodajalci plačati pristojbine upravljavcu. Pristojbine se plačajo za uporabo tržnega prostora, uporabo stojnic in mesečno ali letno rezervacijo prodajnih mest.
(2) Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določa občinski svet občine na predlog upravljavca.
30. člen
(1) Stalni prodajalci plačajo pristojbine iz 29. člena v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.
(2) Občasni prodajalci poravnajo pristojbine iz 29. člena na sedežu upravljavca ali neposredno pooblaščeni osebi upravljavca v času obratovanja tržnice na način, ki ga določi upravljavec: ali enkrat mesečno na podlagi mesečne evidence prodajnih dni na tržnici ali tekoče na dan prisotnosti na tržnici.
(3) Cenik pristojbin in način plačila za občasne prodajalce mora biti izobešen na vidnem mestu na tržnici.
31. člen
(1) Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga prodajalec hrani do izteka tržnega časa oziroma do izteka veljavnosti potrdila.
(2) Prodajalec je dolžan potrdilo o plačilu čuvati do odhoda s prodajnega mesta, v primeru mesečnih plačil na podlagi knjige evidenc pa do plačila pristojbine za naslednji mesec.
(3) V primeru neplačevanja pristojbin se prodajalcu lahko začasno prepove prodaja na tržnici.
VII. NADZOR PRODAJE IN KAKOVOSTI BLAGA
32. člen
(1) Nadzor nad prodajo in kakovostjo blaga opravljajo:
– pristojne inšpekcijske službe v okviru pristojnosti,
– organi za notranje zadeve,
– upravljavec.
(2) Na tržnici je na vidnem mestu dostopna knjiga pripomb in pritožb, ki jo upravljavec redno pregleduje in ukrepa skladno s pripombami.
33. člen
Prodajalec je upravljavcu, na njegovo ustno ali pisno zahtevo, dolžan predložiti dokumente, ki so potrebni za prodajo na tržnici.
VIII. SKLADIŠČENJE BLAGA
34. člen
(1) Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno. Po končanem tržnem dnevu morajo prodajalci odstraniti vse blago s tržnih površin.
(2) Izjemoma se lahko skladiščijo živila v hladilnih vitrinah, vendar le v primeru, če naslednji tržni dan vrši prodajo isti prodajalec.
IX. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
35. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
36. člen
(1) Prodajalci so dolžni na svojem prodajnem mestu in v njegovi okolici vzdrževati red in čistočo ter ravnati z blagom tako, da se ohranja kakovost blaga in njegova higienska neoporečnost.
(2) Nepovratno prazno embalažo, oporečne in druge organske ter druge odpadke so dolžni sproti odstranjevati s tržnice na prostor za ločeno zbiranje odpadkov.
(3) Prodajalec je dolžan tržni prostor zapustiti v čistem stanju. V nasprotnem primeru je dolžan očistiti prostor upravljavec na stroške prodajalca.
37. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno in izgled, ne smejo se nedostojno vesti, kršiti javnega reda in miru ter določil tržnega reda. V primeru kršitev se lahko prodajalcu začasno prepove prodaja.
38. člen
Za vzdrževanje čistoče mora upravljavec:
– čistiti prodajalne površine in opremo,
– prazniti posode za odpadke in skrbeti za njihov reden odvoz,
– po svojem programu in na zahtevo pristojne inšpekcije razkužiti tržne površine,
– voditi evidenco čiščenja tržnice.
39. člen
Vožnja in parkiranje vozil na tržnici je prepovedana. Izjema so specializirana vozila namenjena potujoči prodaji, ki jim upravljavec določi zanje predvideno mesto ter primeri, ko to izjemoma dovoli upravljavec.
X. KONČNI DOLOČBI
40. člen
Tržni red z obratovalnim časom tržnice mora biti pritrjen na vidnem mestu na tržnici. Objavi se tudi na spletni strani upravljavca.
41. člen
Tržni red začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3317-0001/2011
Kanal ob Soči, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.