Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011

Kazalo

2109. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2010, stran 5945.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06, ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet na 9. redni seji dne 26. 5. 2011 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2010
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2010.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2010 izkazuje:
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |                  |    v EUR|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |  7.425.352|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |  6.479.868|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|70   |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)   |  4.822.512|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|700  |   |Davki na dohodek in dobiček    |  4.145.262|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|703  |   |Davki na premoženje        |   563.491|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|704  |   |Domači davki na blago in storitve |   113.759|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|71   |   |NEDAVČNI PRIHODKI         |  1.657.356|
|    |   |(710+711+712+713+714)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|710  |   |Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.319.431|
|    |   |premoženja             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|711  |   |Takse in pristojbine        |     959|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|712  |   |Denarne kazni           |    2.701|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|713  |   |Prihodki od prodaje blaga in    |   30.906|
|    |   |storitev              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|714  |   |Drugi nedavčni prihodki      |   303.359|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|72   |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |   22.304|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|720  |   |Prihodki od prodaje osnovnih    |    2.500|
|    |   |sredstev              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|722  |   |Prihodki od prodaje zemljišč in  |   19.804|
|    |   |neopredmetenih dolgoročnih     |      |
|    |   |sredstev              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|73   |   |PREJETE DONACIJE (730)       |    1.190|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|730  |   |Prejete donacije iz domačih virov |    1.190|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|74   |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |   921.990|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|740  |   |Transferni prihodki iz drugih   |   439.804|
|    |   |javnofinančnih institucij     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|741  |   |Prejeta sredstva iz državnega   |   482.186|
|    |   |proračuna iz sredstev proračuna  |      |
|    |   |Evropske unije           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |  7.483.385|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|40   |   |TEKOČI ODHODKI           |  2.189.852|
|    |   |(400+401+402+403+409)       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|400  |   |Plače in drugi izdatki zaposlenim |   428.567|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|401  |   |Prispevki delodajalcev za socialno |   69.268|
|    |   |varnost              |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|402  |   |Izdatki za blago in storitve    |  1.602.696|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|403  |   |Plačila domačih obresti      |    1.433|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|409  |   |Rezerve              |   87.888|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|41   |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |  2.509.509|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|410  |   |Subvencije             |   30.392|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|411  |   |Transferi posameznikom in     |   572.243|
|    |   |gospodinjstvom           |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|412  |   |Transferi neprofitnim       |   546.166|
|    |   |organizacijam in ustanovam     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|413  |   |Drugi tekoči domači transferi   |  1.360.708|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|42   |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |  2.667.592|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|420  |   |Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.667.592|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|43   |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432) |   116.432|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|431  |   |Investicijski transferi pravnim in |   44.479|
|    |   |fizičnim osebam, ki niso      |      |
|    |   |proračunski uporabniki       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|432  |   |Investicijski transferi      |   71.953|
|    |   |proračunskim uporabnikom      |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II -I.) |   58.033|
|    |   |(skupaj odhodki minus skupaj    |      |
|    |   |prihodki)             |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN   |      |
|    |   |NALOŽB               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|75   |IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |      0|
|    |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|44   |V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      0|
|    |   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |      0|
|    |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. |      |
|    |   |– V.)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |C. RAČUN FINANCIRANJA       |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|50   |VII. |ZADOLŽEVANJE (500)         |      0|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|55   |VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)       |    4.729|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|550  |   |Odplačila domačega dolga      |    4.729|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA    |   –62.762|
|    |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |   –4.729|
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-   |   58.033|
|    |   |III.)               |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |   615.491|
|    |   |12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
|    |   |Ostanek sredstev na računih občine |   552.729|
|    |   |in KS na dan 31. 12. 2010     |      |
+-------+------+-----------------------------------+------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2010 v višini 552.729 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2011 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2010, za investicije za leto 2011 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2011.
4. člen
Na dan 31. 12. 2010 znašajo sredstva proračunske rezerve 11.221 €.
5. člen
Ta zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 4103-0001/2011
Kanal ob Soči, dne 26. maja 2011
Župan
Občine Kanal ob Soči
Andrej Maffi l.r.