Uradni list

Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2011 z dne 7. 6. 2011

Kazalo

2106. Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje, stran 5908.

Na podlagi 7. točke prvega odstavka 14. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje
1. člen
Ta pravilnik določa obrazce dovoljenj za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje (v nadaljnjem besedilu: dovoljenja), postopek izdaje, podaljšanja veljavnosti in zamenjave dovoljenj ter način vodenja evidenc teh dovoljenj.
2. člen
Dovoljenje za učitelja vožnje se izda na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika. Obrazec je rožnate barve, ima dva dela in meri razvit 148 x 105 mm. V obrazcu se v rubriki »datum izdaje« na strani 3 odtisne pečat upravne enote in vpiše datum pridobitve posamezne kategorije vozil, za katere sme učitelj vožnje usposabljati kandidate za voznike motornih vozil. Pri kategorijah, za katere imetnik dovoljenja nima pravice usposabljati kandidatov za voznike motornih vozil, se rubrika »datum izdaje« na strani 3 označi z znaki *. V rubriko »podaljšanje veljavnosti« na strani 4 se vpiše datum veljavnosti dovoljenja, ki ga s podpisom in pečatom potrdi uradna oseba.
3. člen
Dovoljenje za učitelja predpisov se izda na obrazcu, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika. Obrazec je rožnate barve, ima dva dela in meri razvit 148 x 105 mm.
4. člen
Dovoljenje za strokovnega vodjo šole vožnje se izda na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika. Obrazec je rožnate barve, ima dva dela in meri razvit 148 x 105 mm.
5. člen
Na območju, na katerem živijo pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, se izdajajo dovoljenja v slovenskem in madžarskem oziroma v slovenskem in italijanskem jeziku.
6. člen
(1) Zahtevi za izdajo dovoljenja je treba priložiti:
– dokazilo o predpisani izobrazbi,
– dokazilo o uspešno zaključenem programu usposabljanja za učitelja vožnje, učitelja predpisov ali strokovnega vodjo šole vožnje.
(2) Poleg dokazil iz prejšnjega odstavka morajo upravičenci za izdajo dovoljenja za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo šole vožnje priložiti še:
a) za učitelja vožnje:
1. veljavno vozniško dovoljenje tiste kategorije, za katero zahteva izdajo dovoljenja za učitelja vožnje,
2. dokazilo, da v evidenci kazenskih točk nima vpisanih več kot 5 kazenskih točk,
3. dokazilo, da v zadnjih treh letih ni bil pravnomočno obsojen ali ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje zoper življenje in telo, spolno nedotakljivost ali ogrožanja javnega prometa ali za kaznivo dejanje nasilništva,
4. dokazilo, da ni bil pravnomočno kaznovan za dva ali več hujših prekrškov zoper javni red in mir z elementi nasilja,
5. dokazilo, da mu v zadnjih dveh letih ni:
– bil izrečen varnostni ukrep odvzema vozniškega dovoljenja,
– bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja zaradi vožnje pod vplivom alkohola ali vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ali zaradi odklonitve preizkusa z ustreznimi sredstvi, napravami ali strokovnega pregleda zaradi preveritve, ali ima v organizmu alkohol, ali odklonitve preizkusa z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi ali zaradi odklonitve strokovnega pregleda,
– bila izrečena prepoved vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije zaradi vožnje pod vplivom alkohola,
b) za učitelja predpisov:
– veljavno vozniško dovoljenje B kategorije;
c) za strokovnega vodjo šole vožnje:
– veljavno dovoljenje za učitelja vožnje najmanj za vozila B kategorije.
(3) Podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil in so potrebni za izdajo dovoljenja na podlagi 35. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10, v nadaljnjem besedilu: zakon), pridobi upravna enota, ki odloča o zahtevi upravičenca, po uradni dolžnosti.
(4) Zahtevi za izdajo dovoljenja mora oseba priložiti fotografijo, ki kaže njeno pravo podobo in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem, tankem sijajnem fotografskem papirju, velikosti 35 x 45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje. Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom in obrazom, brez klobuka, čepice, rute ali drugih pokrival. Oseba je lahko fotografirana brez pripomočkov za korekcijo vida.
(5) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka smejo pripadniki verskih skupnosti ter druge osebe, ki po svoji ljudski navadi kot sestavni del svojega oblačila oziroma kot sestavni del oblačila verske skupnosti nosijo čepico, ruto ali drugo pokrivalo, priložiti fotografijo, na kateri so fotografirani s čepico, ruto ali drugim pokrivalom, če imajo odkrito čelo in obraz.
(6) Upravna enota pred izdajo dovoljenja preveri podatke v zahtevi in ugotovi istovetnost osebe.
7. člen
(1) Zahtevi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za učitelja vožnje in učitelja predpisov je treba priložiti potrdilo o opravljenem dodatnem usposabljanju, ki ga izda izvajalec dodatnega izobraževanja ter dodatnega usposabljanja iz prvega odstavka 46. člena zakona za obdobje zadnjih petih let.
(2) Zahtevi za podaljšanje veljavnosti dovoljenja za učitelja vožnje je treba predložiti tudi dokazila iz 2. do 5. točke pod a) drugega odstavka prejšnjega člena.
(3) Veljavnost dovoljenja za učitelja vožnje in učitelja predpisov upravna enota na zahtevo upravičenca podaljša tako, da v rubriko »dovoljenje velja do« vpiše datum veljavnosti, ki ga s podpisom in pečatom potrdi uradna oseba.
8. člen
(1) Na zahtevo upravičenca za vpis dodatne kategorije vozil, za katere sme izvajati usposabljanje kandidatov za voznike motornih vozil, se izda novo dovoljenje za učitelja vožnje z veljavnostjo petih let ali za krajši čas, če je taka omejitev določena v vozniškem dovoljenju.
(2) Zahtevi iz prejšnjega odstavka mora upravičenec priložiti:
– potrdilo o uspešno opravljenem programu dodatnega usposabljanja učiteljev vožnje,
– dokazilo o uspešno zaključenem programu usposabljanja za učitelja vožnje za kategorijo, ki se dodatno vpisuje.
(3) V dovoljenje za učitelja vožnje se vpišejo tudi vse predhodno pridobljene kategorije.
9. člen
(1) Namesto pogrešanega, ukradenega, izgubljenega, obrabljenega ali uničenega dovoljenja izda upravna enota na zahtevo upravičenca novo dovoljenje z enako veljavnostjo.
(2) Zahtevi za izdajo novega dovoljenja namesto pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega mora upravičenec upravni enoti podati pisno izjavo. V pisni izjavi je treba navesti okoliščine, v katerih je bilo dovoljenje izgubljeno ali ukradeno.
(3) Zahtevi za zamenjavo dovoljenja je treba priložiti fotografijo, ki je v skladu s četrtim odstavkom 6. člena tega pravilnika.
(4) V dovoljenju, ki je izdano namesto pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, se na zadnji strani vpiše opomba »dvojnik«. V opombi se vpiše tudi serijska številka pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega obrazca.
(5) Če imetnik dovoljenja najde dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik, mora najdeno dovoljenje vrniti upravni enoti.
(6) Obrabljeno ali uničeno dovoljenje upravna enota ob nadomestitvi z novim dovoljenjem na ustrezen način uniči (s preluknjanjem, žigosanjem) in ga na željo vrne stranki, sicer pa ga hrani v kartoteki imetnika dovoljenja. Na enak način uniči najdeno dovoljenje, namesto katerega je izdan dvojnik.
10. člen
(1) Evidenca o izdanih dovoljenjih je sestavljena iz centralne računalniške evidence in kartotek imetnikov dovoljenj, ki jih vodi upravna enota.
(2) Upravna enota vnese podatke o postopku, ki ga je opravila, v centralni računalniški evidenci izdanih dovoljenj.
(3) Centralna računalniška evidenca se vodi skupno za vsa dovoljenja. Ob vpisu v evidenco se določi zaporedna številka in vpišejo podatki iz petega odstavka 35. člena zakona.
(4) Kartoteko imetnika dovoljenja sestavljajo zahteva, na podlagi katere je bilo osebi izdano, podaljšano ali zamenjano dovoljenje in priložena dokazila. Vsa dokazila morajo biti priložena na vpogled v izvirniku, razen dokazil, ki so organu dostopna v elektronski obliki. V kartoteko imetnika dovoljenja se vložijo kopije dokazil, originale pa hrani imetnik najmanj 10 let od izdaje dovoljenja.
(5) Kartoteke imetnikov dovoljenj hrani upravna enota, ki je postopek opravila, 5 let od izdaje dovoljenja, v skladu s predpisi, ki urejajo poslovanje organov javne uprave z dokumentarnim gradivom.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
(1) Dovoljenja, izdana na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o dovoljenjih za voznika inštruktorja, učitelja predpisov in vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 117/02), in dovoljenja, izdana na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 93/06), veljajo do izteka njihove veljavnosti.
(2) Dovoljenja na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 93/06) se lahko izdajajo še največ eno leto od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o dovoljenjih za učitelja vožnje, učitelja predpisov in strokovnega vodjo avtošole (Uradni list RS, št. 93/06).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. julija 2011.
Št. 007-113/2011/18-0008497
Ljubljana, dne 25. maja 2011
EVA 2011-2411-0043
Patrick Vlačič l.r.
Minister
za promet